Vzhůru do kanálů!

Výraz push technologie se v posledních letech stal takřka zaklínadlem vypouštěným z úst nejen marketingových pracovn


Výraz push technologie se v posledních letech stal takřka zaklínadlem
vypouštěným z úst nejen marketingových pracovní-ků mnoha softwarových
společností. Přesto, že se o technologii push tolik hovořilo a stále hovoří,
její význam a principy bývají často nepochopeny a překrouceny. V první části
tohoto článku se proto pokusím uvést věci na pravou míru. Posléze se zmíním o
vlastnostech, kterými by měl disponovat optimální push kanál a stručně se
seznámíme s nejznámějšími produkty, jež nám umožní kanály využívat. V další
části Tématu týdne se podrobněji podíváme na způsob, jakým mohou uživatelé
pracovat s kanály v prohlížeči Microsoft Internet Explorer (MSIE) 4.x. V
poslední části se postavíme do role vývojáře stránek, který zatoužil nabídnout
čtenářům svého serveru aktuální informace ve formě kanálu. Budeme se zabývat
technologií, založenou na jednoduchém jazyce pro popis obsahu kanálu (CDF),
kterou podporuje ve svém prohlížeči firma Microsoft. V závěru si řekneme pár
informací o tom, jak můžete o vytvořeném kanálu dát vědět uživatelům.
I. Od historie po současnost
Odběry
Web v minulosti a v drtivé většině i v současnosti pracuje na jednoduchém
principu. Uživatel si zažádá o určitou stránku a webový server mu ji obratem
pošle. Tím pro obě zúčastněné strany celá transakce končí. Pokud odeslaná
stránka obsahuje odkazy na další informace, které uživatele zajímají, celý
postup se opakuje. A co druhý den? Druhý den se totéž opakuje opět. Uživatel
znovu projde všemi stránkami, jež ho zajímají, a po dvaceti minutách stahování
a prohlížení stránek procedí mezi zuby: "Zase jsem promrhal spoustu času, a ze
všech stažených stránek se změnily jen dvě!"
Jak pracují automatické "stahovače" skupin WWW stránek
Podobných nářků uživatelů si velké společnosti produkující webové prohlížeče
dlouho nevšímaly. Hozené rukavice se brzy chytily malé firmičky a uvedly na trh
první utility umožňující automatizované stahování aktuálních informací pro
pozdější prohlížení off-line (např. NetAttache Pro firmy Tympany Development).
Jak tyto utility pracovaly? Jednoduše: Uživatel zadal adresu stránky, která ho
zajímala, a počet úrovní zanoření, do nichž se mají odkazované stránky stahovat
(např. pro 2 úrovně zanoření se stáhne zadaná stránka, všechny stránky, na
které z ní vedou odkazy, a všechny stránky, na něž vedou odkazy z těchto
stránek). Program pak ve stanovených časech nebo na příkaz uživatele
kontaktoval zadaný webový server. Tentokrát však požadavek nezněl "Pošli mi
stránku tu a tu!", ale "Pošli mi stránku tu a tu, pokud se změnila od data X!".
V mnoha případech samozřejmě odpověď serveru zněla: "Stránka se nezměnila."
Doba uvedená v jednom z předcházejících odstavců se tak zkrátila z dvaceti
minut třeba na minutu, protože se přenesly pouze 2 změněné stránky. Po minutě
se uživatel mohl odpojit a v klidu si pročítat obsah všech stažených stránek,
jelikož je měl uloženy na disku. Tuto možnost vám nyní nabízí např. i MSIE v
podobě odběrů.
Jaké jsou nevýhody stahování celých skupin WWW stránek
Stahování celých skupin WWW stránek má pochopitelně také své nevýhody.
Především se obvykle přenáší nebo kontroluje velké množství stránek (přenášejí
se celé úrovně zanoření), z nichž uživatele zajímá jen malá část. I když ze
zpravodajského serveru uživatele např. zajímá pouze titulní stránka a stránky
týkající se ekonomiky a sportu, přenáší se stejně všechny stránky, na které
vedou z té titulní odkazy.
Další nevýhodou je poměrně obtížná konfigurace. Uživatel musí na serveru
vyhledat, jaké informace ho zajímají, a podle toho, v jakých intervalech a kdy
tyto informace server aktualizuje, musí nastavit svůj "stahovač".
Co přinášejí kanály
Popsané nevýhody řeší technologie tzv. kanálů (nepřesně označovaných za push
kanály). Uživatel si ve svém prohlížeči buď webovém, nebo specializovaném
nastaví pouze ty oblasti informací (sport, ekonomika atd.), které ho z určitého
serveru zajímají. Na disk se mu pak pomyslným kanálem (můžete si jej představit
jako trubku, jež má na koncích uživatelův prohlížeč a internetový server
vysílač) přenášejí informace z oborů skutečně spadajících do oblastí jeho
zájmu. Průkopníkem v této oblasti byla firma PointCast, kterou brzy následovaly
další firmy, např. Marimba či BackWeb. Jednou z nejčastěji inzerovaných novinek
ve čtvrtých verzích nejznámějších webových prohlížečů firem Netscape a
Microsoft byla právě podpora kanálů.
Co je to pull
Určitě jste už někdy v souvislosti s kanály slyšeli dnes velmi populární
anglická slova pull a push. Pokusil bych se uvést na pravou míru jejich význam.
Slovo pull (česky "táhnout") je spojováno s technologiemi, kdy klientský
program dává popud k přenosu informací ze serveru. Drtivá většina soudobých
technologií je typu pull. Klient "tahá" ze serveru informace, které jeho
uživatel žádá. Server tedy nevyvíjí žádnou aktivitu, dokud o něco neprojeví
klient zájem.
Co je to push
Myšlenka technologií push (česky "tlačit") je, dá se říci, zrcadlovým obrazem
technologií pull. I v tomto případě přijde prvotní impulz od klienta, který se
na serveru přihlásí k odebírání informací. Od toho okamžiku je ale veškerý
přenos dat iniciován serverem: jakmile je dostupná nová informace z oblasti
zájmu klienta, server mu ji pošle. Ač se to zdá být neuvěřitelné, pro příklad
technologie push můžeme zajít hodně daleko do historie. Mnoho institucí a firem
dlouhé roky nabízelo a stále nabízí možnost rozesílání aktuálních informací
elektronickou poštou. Uživatel se tedy jednou přihlásí k odběru těchto
informací a pasivně čeká, až mu server něco pošle.
Co je webcasting, netcasting, pointcasting a další
Jak technologie odběrů, tak i technologie aktivních kanálů v podání MSIE,
Netcasteru a dalších spadají do krabice s nálepkou pull. V obou případech
server pasivně čeká, až mu klientský program dá pokyn k přenosu informací.
Protože však zejména v případě kanálů uživatel do celého procesu téměř
nezasahuje, zdá se, že server je iniciátorem přenosu informací odtud rozšířený,
ale nepřesný termín push kanály.
Skutečný push nabízí např. multimediální komponenta MS NetShow. Všechny tyto
technologie vedoucí k automatizovanému přenosu informací k uživateli firma
Microsoft označuje jako webcasting (odvozenina z anglického slova broadcasting
vysílání). Technologii odběrů nazývá základním webcastingem (Basic Webcasting)
a technologii kaná-lů řízeným webcastingem (Managed Webcasting). Firma Netscape
označuje svoji kanálovou technologii jako netcasting, firma PointCast někdy
používá označení pointcasting.
Jaké vlastnosti má mít kanál
Technologii kanálů nabízí v současnosti ve svých produktech mnoho společností.
Pokusme se v několika odstavcích shrnout, jakými vlastnostmi by měl takový
"kanálový" produkt disponovat.
Schopnost automatizovaného připojení na Internet pro aktualizace obsahu kanálu:
Uživatelský programu pro práci s kanály musí být schopný se bezproblémově
připojit na Internet nezávisle na typu připojení, který má uživatel k dispozici
(komutovaná linka, přímé spojení prostřednictvím LAN, ISDN). Toto připojení by
nemělo vyžadovat účast uživatele.
Možnost uživatelské konfigurace obsahu kanálů: produkt by měl uživateli
nabídnout možnost vymezení oblastí zpráv, které ho zajímají, a jež k němu mají
kanálem proudit.
Možnost uživatelské konfigurace dalších parametrů kanálů: Velké množství
současných uživatelů přistupuje k Internetu přes modem a komutovanou linku,
proto je velmi důležité ponechat uživateli v rukou nástroj pro konfiguraci časů
a intervalů pro připojování a typů popř. objemů dat, která mají být přenášena
na uživatelův počítač (kanál by měl umožňovat vyloučit stahování videozáznamů,
zvuků či obrázků větších než určitá velikost).
Schopnost obnovy přerušeného přenosu: Vzhledem ke stavu telefonní sítě v mnoha
zemích je důležité, aby aplikace byla schopna obnovit přenos v případě
dočasného výpadku spojení. Bylo by smutné, kdyby se musel třeba dvoumegabajtový
multimediální soubor přenášet celý znovu jenom proto, že pár bajtíků před
koncem přenosu došlo k přerušení spojení.
Schopnost efektivního využití dostupné přenosové kapacity: Klientský program by
měl nabízet mechanismy pro maximálně efektivní využití dostupné přenosové
kapacity. Mnoho programů za tímto účelem monitoruje aktivitu uživatele a
započne s aktualizací kanálů v okamžiku, kdy uživatel nepracuje. Naopak,
serverová strana kanálu by se měla snažit o minimalizaci přenášených dat
především tím, že nabídne mechanismus, podle kterého klient pozná, zda určitá
data již nebyla přenášena v předchozích aktualizacích.
Možnost volby způsobu upozornění uživatele na dostupnost čerstvých informací v
kanálu: Klientská kanálová aplikace by měla nabízet různé způsoby, kterými
upozorní uživatele na skutečnost, že kanálem dorazily nové, tedy dosud nečtené
informace. Mezi různé druhy upozornění patří jednoduchá dialogová okna,
grafické symboly ve stavovém řádku či jinde, animace, zvuky, zpráva zaslaná
elektronickou poštou nebo třeba zpráva zaslaná na operátor (pager).
Schopnost zajistit bezpečnost přenášených dat: Mnoho kanálů přenáší data, která
mohou být podkladem pro rozhodování o milionových transakcích (např. kanály
dodávající burzovní informace). Nejen v takových případech je nutné zajistit,
aby k oprávněnému uživateli přicházela data přesně v té podobě, v které je
server odeslal. Kanály mohou proudit nejen vizuální či zvukové informace, ale
také programový kód. Aplikace by se měla postarat také o prověření neškodnosti
programového kódu.
Schopnost využívat standardizovaný aplikační protokol: Mnoho uživatelů
(především v podnikové sféře) je odděleno od Internetu bezpečnostní hradbou
firewallu často ve spojení s aplikač-ní bránou (serverem typu proxy). Aplikace
by měla využívat protokoly, pro něž lze firewall snadno nakonfigurovat. Z
tohoto pohledu je ideálním protokolem protokol HTTP.
II. Nejznámější produkty
pro push
Z velké nabídky produktů nabízejících automatizované doručování informací se
dočkalo celosvětového rozšíření jen několik nejúspěšnějších. V této části shrnu
stručně informace o nejznámějších a nejpoužívanějších produktech.
PointCast pionýr oboru
Jako prvního zástupce technologií push nelze vybrat nikoho jiného než firmu
PointCast se svým produktem PointCast Network. PointCast Network (PCN) byla
první celosvětově rozšířená aplikace dodávající aktuální informace ve formě
kanálů. Kanály PointCast Network využívají proprietární formát pro přenos
textových i multimediálních informací ze serveru k specializovanému klientu
PCN. Aktuální verze klienta 2.0 podporuje i kanály ve formátu CDF (formát
vyvinutý firmou Microsoft). Kanály vytvářené ve formátu CDF označuje PointCast
jako Connections. PCN klient umožňuje prohlížet informace v kanálu
prostřednictvím interního nebo libovolného jiného webového prohlížeče (je
doporučován Internet Explorer).
Klientský program i PointCast Studio jsou zdarma. Kanály PointCast Network
proudí informace od mnoha známých společností, jmenovitě např. CNN, New York
Times, TechNet či Wall Street Journal.
BackWeb
Řešení firmy BackWeb Technologies využívá specializovaný BackWeb Server, který
vysílá "balíčky" informací (InfoPaks) na žádosti klientů. Tyto "balíčky" mohou
obsahovat HTML, kód Javy, audio, video a další formáty souborů. Uživateli se
pak data mohou zobrazovat ve formě spořiče obrazovky, tapety na ploše nebo
animovaných oken zvaných InfoFlash. Po kliknutí na odkaz v okně InfoFlash se
obsah celé zprávy zobrazí v okně nainstalovaného webového prohlížeče. Pro
tvorbu InfoPaks je použit proprietární jazyk BALI (BackWeb Authoring Language
Interface). Je dostupný firemní BALI Editor, který umožňuje snadnou tvorbu
InfoPacks pomocí průvodců. Klientský program je dostupný zdarma v samostatně
pracující verzi (verze 3.0; velikost pro stažení je 2,59 MB) nebo jako
komponenta pro MSIE (verze 3.0; velikost pro stažení 2,75 MB), server přijde na
10 500 dolarů. Vzhled prostředí samostatného klienta zachycuje obrázek 2.
Ze známých kanálů dostupných přes BackWeb jmenujme např. zpravodajské kanály
TechNet či IDG.Net. Za zmínku jistě stojí také skutečnost, že společnost McAfee
distribuuje prostřednictvím kanálu BackWeb aktualizace svých antivirových
produktů.
Další informace najdete na adrese http://www.backweb.com/.
Marimba za zvuku kastanět
Řešení společnosti Marimba je postavené na jazyce Java. Klientský program
Castanet Tuner si přenáší javové aplikace ze specializovaného serveru Castanet
Transmitter. Hlavní silou Castanetu je schopnost bezproblémového přenosu
aplikací Internetem. Pro vývoj aplikací Castanetu je společností dodáván
programátorský nástroj Bongo. Na obrázku 1 je zobrazeno prostředí aktuální
verze (2.0.1) Castanet Tuner (velikost pro stažení 7,25 MB).
Klientský program Castanet Tuner je nabízen zdarma, ceny Castanet Transmitteru
se pohybují v závislosti na konfiguraci od 1 000 do 25 000 dolarů, vývojářské
prostředí Bongo přijde na 495 dolarů. Castanet Tuner je rovněž součástí
programu Netcaster společnosti Netscape.
Více informací naleznete na adrese http://www.marimba.com/.
Netcaster
Firma Netscape se vrhla na pole push produktů s programem Netcaster, který je
součástí jejího programového balíku pro Internet (Netscape Communicatoru).
Definice kanálu pro Netcaster využívá standardního HTML a JavaScriptu
(doplněného o proprietární rozšíření, umožňující právě činnost Netcasteru).
JavaScript se používá pro definici plánu doručování, velikosti využitelné
dočasné paměti (cache) a počtu úrovní stahování obsahu. Díky tomuto způsobu
definice kanálu není nutný žádný specializovaný server pro "vysílání", zcela
postačí běžný webový server. Tvorba kanálu pro Netcaster vyžaduje poměrně
rozsáhlé znalosti programování v JavaScriptu. V příští verzi Netcasteru plánuje
Netscape využívat jazyka RDF (Resource Description Framework), na jehož tvorbě
spolupracuje se standardizačním orgánem W3C (WWW Consorcium). Na obrázku 2 je
zobrazen vzhled Netcasteru.
Netcaster je celý napsán v jazyce Java, což vede k velmi pomalé odezvě na
příkazy uživatele (otevření dialogového okna vlastností kanálu trvalo i na
Pentiu 100 MHz s 40 MB RAM několik sekund). I firma Netscape získala několik
známých společností pro šíření informací kanály Netcasteru; patří k nim např.
CNN Financial News, ABC News či Wired News.
Další informace o Netcasteru najdete na adrese http://www.net
scape.com/comprod/products/communicator/netcaster.html.
MS Internet Explorer 4.0
Zcela záměrně jsem si na závěr této podkapitoly nechal MS Internet Explorer.
Tento produkt nabízí nástroje pro pohodlnou práci s kanály, jimiž mohou proudit
nejen textové a multimediální informace, ale také programový kód. K popi-su
definice kanálu využívá velmi jednoduchý jazyk CDF (Channel Definition Format),
jenž vychází z pravidel definovaných specifikací XML (eXtended Markup
Language). Pro popis záležitostí týkajících se "kanálové" distribuce softwaru
používá jazyk OSD (Open Software Distribution), který opět vychází z XML, a na
jehož vývoji Microsoft spolupracoval s firmou Marimba. Jak jazyk CDF, tak i OSD
byly předloženy W3C ke standardizaci a mají velkou naději, že budou v relativně
krátké době přijaty jako platné standardy.
Stejně jako u Netcasteru, mohou i v "microsoftím" kanálu téci běžné HTML
stránky a není nutný žádný specializovaný server.
III. Uživatel a kanály v MSIE
Po obecném výkladu základních pojmů týkajících se kanálů a stručném shrnutí
vlastností nejpoužívanějších kanálových aplikací nadešel čas přejít od teorie k
praxi. Podívejme se nyní, jak můžete s kanály pracovat v jednom z
nejpoužívanějších prohlížečů dneška MS Internet Exploreru 4.0.
Po instalaci MSIE (při instalované aktivní pracovní ploše) najdete na pracovní
ploše Windows panel nástrojů Kanály. Obsahuje rychlý přístup ke kanálům
několika českých serverů, jejichž zástupci uzavřeli dohodu s Microsoftem. K
podobnému panelu se dostanete také stiskem tlačítka Kanály nebo volbou Kanály z
podnabídky příkazu Panel Aplikace Explorer v nabídce Zobrazit.
Jak "předplatit" kanál
Řekněme si, jak můžete přidat některý z nabídnutých kanálů k seznamu těch,
které MSIE automaticky aktualizuje, popř. stahuje na místní disk. Po kliknutí
na jméno kanálu v panelu Kanály získáte obvykle stránku, jež v nějaké formě
shrnuje, jaké informace příslušný kanál nabízí. Často na takové stránce najdete
tlačítko Add Active Channel, zobrazené na obrázku č. 3. Stejné tlačítko můžete
najít na jakékoli jiné webové stránce. Po jeho stisku a chvilce strpení, nutné
pro přenesení souboru s definicí kanálu (s koncovkou cdf), se zobrazí dialogové
okno, které vidíte na našem 4. obrázku.
První volbou se do panelu kanálů pouze přidá odkaz na tento kanál (pokud tam
již není). Další dvě přidají kanál navíc také do seznamu odběrů. Základní
rozhodnutí, které musíte učinit, je, zda chcete pouze zjišťovat, jestli se v
kanálu objevily nové informace, nebo zda chcete v případě změny stahovat jeho
novou podobu. My si probereme druhý případ: budeme chtít udržovat aktuální
podobu kanálu na lokálním disku.
Vlastnosti odběru
V dialogovém okně na třetím obrázku jistě neušlo vaší pozornosti tlačítko
Vlastní. Po jeho stisku můžete prostřednictvím průvodce nastavením vlastností
odběru nastavit mnoho vlastností kanálu.
V úvodním okně zvolíte, zda chcete stahovat pouze titulní stránku kanálu (která
u zpravodajských serverů často obsahuje stručné výtahy z nejzajímavějších
článků), nebo jestli se mají stahovat všechny komponenty, které do kanálu
vydavatel zařadil.
V následujícím okně zvolíte (viz obr. 5), jakým způsobem chcete být
upozorňováni v případě změny obsahu kanálu. MSIE buď pouze zobrazí hvězdičku u
změněného kanálu v seznamu odběrů, seznamu oblíbených položek a panelu nástrojů
Kanály, nebo vám navíc zašle zprávu na vaši e-mailovou adresu. Po stisku
tlačítka "Změnit adresu" můžete zapsat jinou adresu, na kterou budou posílány
zprávy.
Další dialogové okno (viz obr. 6 na straně 15) vám nabízí možnost upravit
způsob aktualizace odběru. Především zde můžete volit mezi ruční a automatickou
aktualizací v určitých časech nebo intervalech.
Ruční aktualizaci využijí především uživatelé přistupující na Internet
prostřednictvím komutované linky. Při poloze přepínače Ručně pro všechny
objednané kanály si je kdykoli (třeba večer před spaním) zaktualizujete např.
volbou příkazu Oblíbené z nabídky Aktualizovat všechny odebírané položky.
V případě automatické aktualizace lze v horním rozevíracím seznamu zvolit
Denně, Týdně, Měsíčně nebo Plán doporučovaný vydavatelem. Pro každý případ
uvidíte v dolní části okna, v jakém čase se bude MSIE snažit aktualizovat daný
odběr. Po stisku tlačítka Upravit můžete v okně Vlastní plán (viz obr. 7 na
straně 15) upravit parametry aktualizace.
Stejné dialogové okno se zobrazí po stisku tlačítka Nový, tentokrát v něm ovšem
budete moci vytvořit nové schéma aktualizace (např. Dvakrát denně). Díky tomuto
dialogovému oknu můžete nastavit, že se všechny odběry a kanály mají
aktualizovat třeba ve tři hodiny v noci, tedy v době, kdy už s počítačem
nepracujete.
Možná by vás zajímalo, jaké vlastnosti jsou přednastaveny, pokud v dialogovém
okně Přidat obsah kanálu Active Channel nestisknete tlačítko Vlastní. V takovém
případě se nastaví stažení celého kanálu, automatická aktualizace podle plánu
vydavatele a informace o změnách prostřednictvím červené hvězdičky v seznamu
oblíbených položek, odběrů a panelu nástrojů Kanály.
Když už jsem se v jednom z předcházejících odstavců zmínil o souborech s
definicí kanálů, měl bych upřesnit, co obsahuje. Soubor definic kanálu (s
příponou .cdf) obsahuje informace (zapsané řečí jazyka CDF) o tom, které
stránky kanál obsahuje (které stránky má tedy klient automaticky stahovat), jak
často má klient zjišťovat, zda nebyly stránky změněny, a další. Formátem CDF se
budeme podrobněji zabývat později.
Jak procházet kanálem
Po "objednání" kanálu jej můžete okamžitě aktualizovat příkazem Zaktualizovat z
místní nabídky zobrazené stiskem pravého tlačítka myši na řádku zastupujícím
kanál v panelu kanálů. Po kliknutí na objednaný kanál se v pravé části okna
prohlížeče zobrazí obsah titulní stránky kanálu.
Pod obrázkem kanálu v levé části plochy MSIE najdete seznam stránek, které
kanál obsahuje. Po kliknutí na některý z odkazů se příslušná stránka poslušně
uvelebí do pravé části okna.
Další operace s kanálem
V dialogovém okně zobrazeném příkazem Oblíbené z nabídky Správa odběrů můžete
provádět další kouzla s kanály a odběry. Především zde můžete kdykoli
aktualizovat všechny odebíra-né položky (tedy odběry a kanály) nebo libovolnou
z nich pomocí tlačítek Aktualizovat a Aktualizovat vše v panelu nástrojů nebo
příkazu Soubor z nabídky Zaktualizovat (pro aktualizaci všech položek pomocí
nabídky je nutné je nejdříve označit).
Pro práci s kanály a odběry můžete využít také místní nabídku zobrazenou
kliknutím pravým tlačítkem myši na jméně odebírané položky. Z této nabídky lze
položku otevřít, vymazat, aktualizovat nebo změnit její vlastnosti. Podívejme
se nyní právě na tu poslední možnost.
Dialogové okno vlastností odebírané položky má 3 karty.
Na kartě Odběr najdete pouze souhrnné informace o odebírané položce. Karta Plán
má podobný vzhled jako dialogové okno, v němž průvodce umožňoval zvolit
manuální nebo automatickou aktualizaci. Prostřední karta Příjem nabízí
prostřednictvím tlačítka Upřesnit přístup k volbám, k nimž se nedostanete
žádným jiným způsobem.
Především zde můžete urychlit aktualizaci odběrů vyloučením stahování obrázků,
zvuků, videozáznamů a aktivních komponent, které by mohly stránky kanálu
potenciálně obsahovat. Dále můžete v tomto dialogovém okně omezit velikost
stahovaných dat pro daný odběr.
IV. Abeceda CDF
Nyní přeběhneme na druhou stranu barikády a naučíme se vytvářet kanály pro MSIE.
Definice kanálu tj. jeho obsah, doba či interval aktualizace, umístění ikon
kanálu a další je uložena v separátním souboru a je zapsána ve jazyce CDF
(Channel Definition Format). Syntax CDF vychází z pravidel popisovaných
standardem XML (eXtensible Markup Language; bližší informace najdete na
http://www.w3. org/XML/). Jazyk CDF je velmi jednoduchý a lidem, kteří znají
alespoň základy HTML, nedělá obvykle problémy. Stejně jako soubor zapsaný v
HTML, se i soubor zapsaný v CDF skládá z mnoha prvků, které mohou obsahovat
libovolný počet podprvků. Tyto prvky jsou v souboru CDF zapsány ve formě
párových a nepárových značek. Párové značky se skládají z počáteční značky
tvořené jménem prvku a často jedním nebo více atributy uzavřenými mezi lomené
závorky a koncové značky tvořené jménem prvku předcházeným lomítkem a lomenými
závorkami. Příkladem může být velmi často se vyskytující prvek ITEM s počáteční
značkou ve tvaru <ITEM HREF="http:// www.nekde.cz/sport.html">
koncovou ve tvaru </ITEM> řetězec ITEM přitom označuje jméno prvku a HREF je
jeho atributem. Nepárové značky postrádají ukončovací značku; lomítko je pak
uvedeno před pravou lomenou závorkou (např. <INTERVALTIME DAY="1" />). Při
zápisu značek se nerozlišují malá a velká písmena, doporučuji však pro
přehlednost používat velká písmena, aby značky byly vizuálně odlišeny od
běžného textu.
První řádek souboru CDF by měl definovat, o jaký typ dokumentu XML se jedná.
Často má podobu:
<?XML VERSION="1.0" ENCODING="Windows-1250"?>
Atribut ENCODING určuje, v jakém kódování je zapsán zbytek souboru CDF
(nezapomeňte tento atribut zapsat MSIE je na jeho nepřítomnost poměrně
háklivý). V druhém řádku, který je nepovinný, bývá uvedeno, jakým standardem
jsou definovány značky ve zbytku souboru.
<!DOCTYPE Channel SYSTEM "http://www.w3c.org/channel.dtd">
Základní struktura kanálu
Všechny prvky kanálu jsou uzavřeny mezi párové značky <CHANNEL> a </CHANNEL>.
Mezi těmito značkami je obvykle umístěno několik značek <ITEM>, definujících
obsah kanálu, značka <SCHEDULE> definující četnost a čas stahování kanálu.
Kanál může obsahovat také několik dalších podkanálů. Schematické znázornění
struktury souboru CDF vystihuje obrázek 8.
Aby byl náš další výklad co nejsrozumitelnější, pokusím se v jeho průběhu
vytvořit konkrétní kanál zpravodajského serveru, informujícího o novinkách v
oboru počítačů.
Atributy značky
<CHANNEL>
Počáteční značka <CHANNEL> (a jak si ukážeme později i <ITEM>), může skrývat
několik atributů. Atribut HREF definuje URL stránky, která se uživateli zobrazí
po kliknutí na ikonu kanálu v panelu nástrojů Kanály. Přístup autorů kanálů k
tvorbě této stránky bývá různý: někdy na ní shrnou stručný obsah všech
ostatních stránek kanálu (viz některé zpravodajské servery), někdy má tato
stránka vyloženě dekorativní charakter a bývá protkána animacemi a dalšími
vymoženostmi Dynamického HTML (DHTML). Nechcete-li zobrazovat žádnou stránku,
zadejte HREF="about:blank".
Atribut BASE
Dalším atributem bývá BASE s významem shodným jako v HTML: je základem pro
tvorbu absolutních URL z relativních URL použitých dále v souboru. Při definici
BASE="http://www. firma.cz/cdf/" mohou mít všechna ostatní URL vedoucí k prvkům
(stránkám, obrázkům atd.) uloženým v adresáři cdf na serveru www.firma.cz
vynechánu část zapsanou v BASE. Na obrázek logo_m.gif uložený v adresáři /
cdf/img/ se tedy může odkazovat zápisem HREF="img/logo_m. gif".
Atribut LEVEL
Třetím atributem může být LEVEL, který určuje, do kolika úrovní zanoření mají
být stahovány stránky, na něž odkazuje stránka s URL uvedeným v HREF. Pokud je
tento atribut vynechán, je implicitně nastaveno LEVEL="0" a je stahována pouze
stránka z HREF.
Atribut PRECACHE
Dalším nepovinným atributem je PRECACHE (přípustné hodnoty "YES" a "NO"), jenž
určuje, zda má MSIE ukládat stránku specifikovanou v HREF do dočasné paměti
(cache). Implicitní hodnotou, pro případ, že tento atribut schází, je
PRECACHE="YES". Hodnota PRECACHE="NO" se ve značce <CHANNEL> obvykle nepoužívá,
občas ji však najdete ve značce <ITEM> (zejména při odkazu na stránky, které
obsahují formulář pro vyhledání).
Další atributy
Starší návrhy specifikace CDF dovolovaly ve značce <CHANNEL> použít atribut
SELF, jehož hodnotou bylo URL souboru s definicí kanálu. Tento atribut současná
specifikace CDF nezná, ale najdete jej však např. v programu MS CDF Generator,
o němž bude řeč později. Domnívám se, že byl odstraněn z bezpečnostních důvodu:
při jeho použití si mohl záškodník, který se ve vaší černé chvilce zmocnil
vašeho serveru, přesměrovat klienty na URL na svém serveru, a pak k nim
nerušeně tlačit, co uzná za vhodné. Bez uvedení atributu SELF načítá klient
novou verzi CDF souboru z místa, na němž byla uložena verze předchozí.
Jako poslední jsem si nechal atribut LASTMOD. Tento atribut obsahuje údaj o
datu a čase poslední modifikace stránky uvedené v HREF. Je-li atribut LASTMOD
uveden, klient stahuje novou verzi stránky pouze v případě, že stránka, již má
k dispozici z poslední aktualizace, je data staršího, než je v LASTMOD. Při
neuvedení tohoto atributu žádá klient/ /server obvykle dotazem, který obsahuje
hlavičku If-Modified-Since, doplněnou datem poslední modifikace souboru z
poslední aktualizace. Údaj LASTMOD je zapsán ve tvaru rok-měsíc-
denThodina:minutaposun, např. LASTMOD= "1998-02-01T14:03+0100". Bez uvedení
hodnoty časového posunu je tento čas chápán jako údaj podle GMT (Greenwich Mean
Time). Pro Českou republiku je časový posun + 1 hodina vůči GMT.
Značky <TITLE>
a <ABSTRACT>
V těle značek <CHANNEL> a <ITEM> bývají obvykle umístěny minimálně 2 základní
prvky, které jsou definovány párovými značkami <TITLE> a <ABSTRACT>.
Značky <TITLE> a </TITLE> obklopují text, který se pro příslušnou položku
zobrazí v pane-lu nástrojů Kanály. Text značky <TITLE> nacházející se v těle
hlavní značky <CHANNEL> navíc identifikuje příslušný kanál v seznamu oblíbených
položek a v případě nepřítomnosti loga kanálu je také uveden v panelu nástrojů
Kanály.
Značky <ABSTRACT> a </ABSTRACT> skrývají text, jenž popisuje příslušnou
položku. Tento text se zobrazí jako bublinová nápověda po najetí kurzorem myši
na položku v panelu nástrojů Kanály. Jak pro prvek TITLE, tak i pro ABSTRACT je
možné použít atribut XML-SPACE s hodnotou PRESERVE pro zachování zalomení řádků
textu uvedených ve zdrojovém souboru.
Při nepřítomnosti prvků TITLE, resp. ABSTRACT, se na jejich pozici v panelu
Kanály, resp. v bublinové nápovědě, objeví URL stránky uvedené v atributu HREF
příslušné položky.
Z probraných značek bychom mohli vytvořit úvodní část souboru CDF v následující
podobě:
<?XML VERSION="1.0" ENCODING="windows-1250"?>
<!DOCTYPE Channel SYSTEM "http://www.w3c.org/channel.dtd">
<CHANNEL HREF="http://www. firma.cz/index_k.htm" BASE="http://www.firma.cz/"
LASTMOD="1998-01-26T18:29+0100" PRECACHE="YES" LEVEL="0">
<TITLE> Zpravodajství ze světa počítačů </TITLE>
<ABSTRACT> Aktuální informace ze světa počítačů, aktualizace 26. 1. 1998.
</ABSTRACT>
Obrázky pro kanál
a jeho položky
Kanál bývá reprezentován několika obrázky. Na každý z nich v souboru s definicí
kanálu odkazuje nepárová značka <LOGO HREF="url"
STYLE="ICON|IMAGE|IMAGE-WIDE"/>. V atributu HREF je uvedeno URL obrázku,
nejvhodnější jsou formáty GIF (nesmí být animované) a JPG.
Atribut STYLE definuje velikost a tím i místo použití daného obrázku. Nejmenší
obrázek se STYLE="ICON" má velikost 16 x 16 pixelů, a bude použit pro
identifikaci kanálu např. v seznamu oblíbených položek. Vzhledem k tomu, že se
vyskytuje na různých místech s různou barvou okolní plochy, je vhodné mu
zprůhlednit barvu pozadí. Obrázek se STYLE="IMAGE" má velikost 32 x 80 pixelů a
zastupuje kanál v seznamu kanálů na aktivní pracovní ploše. Konečně poslední
obrázek se stylem IMAGE-WIDE má velikost 30 x 194 pixelů a je použit v panelu
nástrojů Kanály uvnitř MSIE. Není-li uveden obrázek se stylem IMAGE-WIDE, bude
v panelu kanálů také použit obrázek se stylem IMAGE. Při vytváření obrázků pro
styly IMAGE a IMAGE-WIDE pamatujte na to, že při zjištění nových informací v
kanálu po jeho aktualizaci se v jejich levém horním rohu objeví rovnoramenný
trojúhelníček s kratšími hranami dlouhými 7 pixelů s červenou hvězdičkou. Není
tedy dobré "cpát" grafiku či text příliš hodně do levého horního rohu.
V našem příkladu by mohly být jednotlivé obrázky zadefinovány následujícím
způsobem:
<LOGO HREF="img/logohlavni_m. gif"
STYLE="ICON"/>
<LOGO HREF="img/logo_s.gif" STYLE="IMAGE"/>
<LOGO HREF="img/logo_w.gif" STYLE="IMAGE-WIDE"/>
Pozor na častou chybu nikdy nezapomeňte na lomítko před uzavírací lomenou
závorkou.
Pro každou položku kanálů je možné uvnitř značek <ITEM> a </ITEM> definovat
vlastní ikonu (STYLE="ICON"). Obvykle se používá stejná ikona pro všechny
položky kanálu. Uvedení žádné z ikon není povinné. Při nepřítomnosti libovolné
z nich bude použita implicitní ikona definovaná v MSIE.
Kdy se bude kanál
aktualizovat
Nyní se dostáváme k velmi důležitému prvku, kterým definujete četnost a časy
aktualizací obsahu kanálu. Tento prvek je zastupován párem značek <SCHEDULE> a
</SCHEDULE> s možnými atributy STARTDATE a ENDDATE a několika podprvky.
Oba atributy STARTDATE a ENDDATE mohou omezit dobu, po kterou se mají klienti
snažit aktualizovat obsah kanálu. Pokud není žádný z nich uveden, klienti se
budou snažit aktualizovat kanál v pravidelných intervalech (definovaných
značkami, které probereme za chviličku) od okamžiku přihlášení kanálu do
nekonečna. Hodnotami těchto atributů je datum v podobném formátu jako v
atributu LASTMOD (např. STARTDATE="1998-01-16") doplněný atributem
TIMEZONE="+0100" určujícím posun vzhledem k GMT. Ve většině případů tyto značky
použity nejsou. Příkladem, kdy je vhodné vymezit dobu platnosti kanálů, by mohl
být kanál, jímž mají dočasně téci aktuální zprávy z veletrhu nebo konference
pořádané v určitém období.
V těle značky by měly být definovány 3 prvky určující interval mezi
jednotlivými aktualizacemi kanálu. Všechny 3 prvky jsou reprezentovány
nepárovými značkami s možnými atributy DAY, HOUR a MIN (viz obr. 9). První z
nich může mít podobu <INTER VALTIME HOUR="12" /> a říká, že klient se má snažit
aktualizovat stránky každých 12 hodin počínaje půlnocí dne definovaného v
STARTDATE nebo půlnocí dne, kdy si uživatel kanál přihlásil. Je-li uveden pouze
prvek INTERVALTIME, klienti se snaží aktualizovat kanál přesně v násobcích jím
definovaného intervalu. Tato skutečnost může při velkém počtu klientů a velkém
objemu dat v kanálu vést k zahlcení serveru v inkriminované době (všechno zlé
je pro něco dobré: můžete si vyzkoušet, co server vydrží). Proto máte možnost
použít další 2 značky definující časové rozmezí, v němž se může klient odhodlat
k aktualizaci obsahu kanálu. První z nich může mít podobu <EARLIESTTIME
HOUR="7" /> a říká, kdy nejdříve po čase definovaném hodnotou INTERVALTIME se
může klient snažit o aktualizaci obsahu kanálu. Naopak, značka v podobě
<LATESTTIME HOUR="10" /> říká, kdy nejpozději by měl klient započít s
aktualizací obsahu kanálu. Předcházejícími definicemi dáváme klientům možnost
aktualizovat obsah kanálu 2krát denně; a to mezi sedmou a desátou hodinou ranní
a sedmou a desátou hodinou odpolední. Není-li uveden prvek EARLIESTTIME, klient
může aktualizovat obsah kanálu od okamžiku určeného INTERVALTIME do LATESTTIME.
V uvedeném případě by to tedy bylo od půlnoci do desáté hodiny ranní a od
poledne do desáté hodiny odpolední.
I v případě, že jste nevyužili atributů STARTDATE nebo ENDDATE, měli byste
použít atribut TIMEZONE pro určení posunu času serveru. Není-li tento atribut
uveden, klienti z míst ve státech z různých časových zón budou aktualizovat
obsah podle jejich lokálních časů. Uvedením tohoto atributu a vhodnou definicí
podprvků prvku SCHEDULE si zajistíte, že si klienti po celém světě stáhnou ze
serveru nové informace s minimálním odstupem od okamžiku, kdy je pravidelně
aktualizujete.
Definice prvku SCHEDULE náš vzorový kanál obohatí o následující řádky:
<SCHEDULE TIMEZONE="+0100"> <INTERVALTIME HOUR="12"/> <EARLIESTTIME HOUR="7"/>
<LATESTTIME HOUR="10"/>
</SCHEDULE>
Dlužno dodat, že v celém souboru CDF může být pouze 1 prvek SCHEDULE.
Definice jednotlivých
položek kanálu
Je na čase se pustit do definice jednotlivých položek kanálu. Definice
jednotlivých položek je uzavřena mezi značky <ITEM> a </ITEM>. Počáteční značka
může nebo musí obsahovat atributy shodné jako značka <CHANNEL>; tedy: HREF
(povinný atribut), LASTMOD, PRECACHE a LEVEL. V těle značky mohou být kromě
prvků TITLE, ABSTRACT a LOGO (s atributem STYLE="ICON") umístěny prvky USAGE a
LOG, o jejichž významu si povíme za chvíli.
Doplňme nyní vzorový příklad o dvě položky vedoucí ke "žhavým" zprávám
zpravodajského serveru:
<ITEM HREF="hot/netscape_ ztraci.htm"
PRECACHE="YES">
<TITLE> Netscape ztrácí pozice na trhu serverů </TITLE>
<ABSTRACT>... jak dokazuje nejnovější průzkum agentury XYZ.</ABSTRACT>
<LOGO HREF="img/hvezda_m.gif" STYLE="ICON"/>
</ITEM>
<ITEM HREF="/hot/pentium_chyba3.htm" PRECACHE="YES">
<TITLE> V procesoru Pentium nalezena dalších chyba </TIT LE>
<ABSTRACT>...a firma Intel doposud mlčí. Chybu objevili studenti z ČVUT.
</ABSTRACT>
<LOGO HREF="img/hvezda_m.gif" STYLE="ICON"/>
</ITEM>
Jak vytvořit vícevrstvou
hierarchii kanálu
Hierarchie kanálu nemusí být plochá, jednovrstevná. V našem ukázkovém kanálu
bychom mohli klidně vytvořit podhierarchie Hardware, Software a další. Až
uvnitř těchto podhierarchií by byly položky mířící k jednotlivým stránkám.
Podhierarchii vytvoří-te tak, že vložíte do těla značky <CHANNEL> další pár
značek <CHAN NEL> a </CHANNEL> včetně všech atributů a podprvků, o nichž jsme
hovořili. Pro označení druhé úrovně kanálu v panelu nástrojů Kanály bude
použita ikona zavřené, resp. otevřené knihy. Položky podkanálů pak budou v
panelu nástrojů Kanály mírně odsazeny (viz obrázek 8 na straně 15).
Jak zjistit čtenost stránek
kanálu
Mnoho současných webových serverů je financováno z velké míry či výhradně z
reklamy. Zadavatelé reklamy samozřejmě požadují statistiku, kolikrát jejich
reklamní proužek zhlédli uživatelé. V případě, že je reklamní proužek umístěn
na stránce, jež je součástí kanálu, je informace o počtu stažení stránky téměř
nezajímavá. Kdo zadavateli reklamy zaručí, že se uživatel na příslušnou stránku
vůbec podíval? Naštěstí definice CDF na tento problém pamatuje. V těle hlavního
prvku CHANNEL před první značkou <ITEM> může být umístěn prvek LOGTARGET v
následující podobě:
<LOGTARGET HREF="logs/" METHOD="POST" SCOPE="ALL"> <PURGETIME
HOUR="12"/></LOGTARGET>
Atribut HREF určuje URL adresáře, do nějž se budou nahrávat soubory s
informacemi o sledovanosti stránek uživatelem. Atribut METHOD zatím může
nabývat pouze hodnoty POST a definuje způsob, jakým bude log odeslán na server.
Atribut SCOPE může mít hodnotu OFFLINE, ONLINE a ALL a určuje, zda se mají do
souboru zapisovat údaje o stránkách zhlédnutých v režimu on-line, off-line
nebou obou. Nepovinný prvek PURGETIME obsahuje minimálně jeden z atributů DAY,
HOUR a MIN. Určuje, jak staré záznamy o sledovanosti stránek mají být odesílány
na server. Po úspěšném odeslání informací z logu na server (v průběhu
aktualizace kanálu) se obsah souboru s logovacími informacemi na straně klienta
vymaže.
Každý prvek (ITEM nebo CHANNEL), jehož sledovanost má být monitorována, musí ve
svém těle obsahovat nepárovou značku <LOG VALUE="DOCUMENT: VIEW" />.
Bližší informace o monitoringu sledovanosti kanálu najdete na adrese:
http://www.microsoft. com/msdn/sdk/inetsdk/help/de livery/autho
ring/channels/fe atures.htm
Jak použít kanál jako "spořič" obrazovky
Kteroukoliv stránku v kanálu je možné označit ja-ko eventuální obsah spořiče
obrazovky (screen saver). Slovo "spořič" zde samozřejmě poněkud ztrácí na
významu, protože běžná stránka v této roli dělá řadu věcí, ale rozhodně nešetří
obrazovku.
Chcete-li dát prohlížeči tip, že právě tuto položku kanálu by mohl použít jako
spořič obrazovky, přidejte do těla prvku ITEM párové značky <USAGE
VALUE="ScreenSaver"></USAGE>. Podmínkou je, aby takováto položka byla umístěna
přímo v těle hlavní značky <CHANNEL>. Stránka, která bude obsahem spořiče
obrazovky, by rozhodně neměla být statická. Pokuste se na ní využít vymožeností
Dynamického HTML.
Obsahuje-li kanál položku spořiče obrazovky, uživateli se zobrazí dialogové
okno zobrazené na obr. 10. Po stisku tlačítka Ano se příslušná stránka nastaví
jako jedna z položek kanálového spořiče obrazovky.
Vlastnosti spořiče obrazovky pak může nastavit po stisku tlačítka Nastavit na
kartě Spořič obrazovky v dialogovém okně vlastností obrazovky.
V horní části okna je seznam všech kanálových spořičů obrazovky, které k vám
"přitekly" přihlášenými kanály. V dolní části okna nastavíte způsob ukončení
spořiče obrazovky.
Do ukázkového příkladu vložíte položku pro použití jako spořič obrazovky
následující definicí.
<ITEM HREF="screensaver.htm" PRECACHE="YES">
<TITLE>Spořič obrazovky testovacího kanálu</TITLE>
<USAGE VALUE="ScreenSaver"> </USAGE>
</ITEM>
Náš ukázkový kanál tímto posledním záznamem dospěl do věku dospělosti a jeho
výsledná podoba je vidět v tabulce na straně 17.
Jak dostat kanál
na pracovní plochu
Systém Active Desktop dovoluje uživateli přidat libovolnou položku (stránku,
komponentu ActiveX a další) přímo na pracovní plochu Windows. Jazyk CDF
umožňuje nadefinovat kanál, jehož obsah bude umístěn na pracovní plochu. Na
rozdíl od všech prvků definovaných doposud, pro položku, která přijde na
pracovní plochu, je nutné vytvořit separátní soubor CDF. Ten obsahuje kromě
běžných prvků, jako jsou SCHEDULE a LOGO, i prvek ITEM, jenž určuje obsah a
další parametry okna umístěného na pracovní plochu. Tento prvek má následující
syntaxi.
<ITEM HREF="index_desktop. htm"
PRECACHE="YES">
<USAGE VALUE="Desktop Component">
<OPENAS VALUE="HTML" />
<HEIGHT VALUE="180" />
<WIDTH VALUE="300" />
<CANRESIZE VALUE="NO"/>
</USAGE>
</ITEM>
Atribut VALUE prvku USAGE definuje, že se jedná o položku pracovní plochy,
prvky HEIGHT a WIDTH definujete výšku a šířku okna kanálu na pracovní ploše,
prvek CANRESIZE určuje, zda je uživateli dovoleno měnit rozměry komponenty a
konečně hodnota prvku OPENAS určuje, zda se jed-ná o HTML stránku nebo o
obrázek (hodnoty HTML a IMAGE).
Nástroje pro tvorbu kanálu
Při tvorbě kanálu se můžete vydat dvěma cestami: cestou statické tvorby souboru
CDF a cestou dynamické tvorby CDF prostřednictvím ASP skriptů.
Pro statickou tvorbu můžete použít libovolný textový editor (třeba oblíbený
programátorský editor Notepad), v němž budete poctivě zapisovat jednu značku za
druhou. Výsledek pak uložíte v čistém textovém formátu do souboru s příponou
CDF. Rozhodnete-li se pracovat s inteligentnějším editorem, jako je např. MS
Word, můžete si vytvořit sadu maker, které tvorbu kanálu zautomatizují. Značně
pohodlnější tvorbu souboru CDF umožňu-je CDF Wizard, jenž je součástí
FrontPage98 (která ale stojí několik tisíc korun) nebo CDF Generator, dostupný
zdarma pro členy SiteBuilder Network (podrobnosti o členství v SBN uvedu
později). Statická tvorba CDF je velmi jednoduchá, ale vyžaduje při každé
aktualizaci obsahu kanálu ruční editaci souboru CDF. Není tedy příliš vhodná
pro velmi často se měnící kanály, a v podstatě neumožňuje žádnou možnost
nastavení obsahu kanálu uživatelem.
Cesta dynamické tvorby je mnohem náročnější na znalosti programátora, což je
také důvod toho, proč dynamicky generovaných kanálů příliš mnoho nenajdete.
Dynamické generování kanálů umožňuje jednu fantastickou věc: je možné nechat
uživatele při přihlašování kanálu vybrat, které oblasti informací ho zajímají.
Server si tyto informace uloží ve formě cookie na klientském počítači a při
aktualizaci kanálu proudí ke klientovi pouze stránky týkající se těchto
oblastí. Navíc samozřejmě odpadá ruční tvorba souboru CDF; ten se z vhodně
navržené databáze generuje automaticky.
Jak pracovat s programem
CDF Generator
Pro statickou tvorbu kanálů dodává firma Microsoft zdarma (pro členy SBN)
jednoduchý program CDF Generator, jehož vzhled zachycuje obr. 11.
V levé části okna je seznam jednotlivých prvků kanálu, v pravé části je
zobrazen zdrojový kód souboru CDF. Chcete-li přidat nový prvek kanálu, klikněte
nejdříve na prvek, pod nějž nový prvek náleží, a vyberte jeho název z
podnabídky příkazu New v nabídce Tag. Tím spustíte průvodce, který z vás v
několika dialogových oknech "vytáhne" všechny údaje, jež je možné pro danou
položku zadat. Pokud chcete některý ze zadaných údajů dodatečně změnit, můžete
tak učinit v dialogovém okně zobrazeném dvojitým kliknutím na text položky v
levé části okna.
V pravé části okna je možné zdrojový text ručně editovat po zadání příkazu Edit
mode z nabídky View. V tomto režimu můžete využívat služeb systémové schránky,
je tedy vhodný např. pro vytváření několika podobných položek. V tomto režimu
si dejte pozor na syntaktické chyby: program na ně při přechodu zpět do
normálního režimu reaguje dialogovým oknem s monotónní "všeříkající" formulkou
Initilization error: Root element could not be retrieved. Do you want to edit
fi-le? a tlačítky OK a Storno. Po stisku tlačítka OK zůstanete v editačním
režimu, po stisku tlačítka Storno se vám nabídne uložení souboru.
Jak dát o kanálu vědět
Vytvořit obsah kanálu a soubor CDF je první krok k tomu, aby kanálem mohla
proudit data z vašeho serveru k uživatelům. Druhým krokem je propagace
existence kanálu mezi uživateli. Třetí nejdůležitější krok musí učinit uživatel
musí si váš kanál objednat. Předpokládejme, že již máte první krok za sebou
vytvořili jste HTML stránky s obsahovou náplní kanálu a vytvořili jste soubor
CDF s definicí kanálu. Řekněme si tedy nyní, jak můžete dát o vytvořeném kanálu
vědět.
První možností je zařazení tlačítka nebo odkazu pro textového odkazu na soubor
CDF na titulní stránku vašeho serveru. Jako tlačítko můžete použít buď
libovolný obrázek, nebo originální logo Add Active Channel (viz obr. 6 na str.
15). S použitím originálního loga jsou spojeny mírné právní komplikace. Před
tím, než jej umístíte na stránku, byste měli souhlasit s licenční smlouvou
uvedenou na stránce http://www. microsoft.com/sbnmember/chan
nels/logolicense.asp.
Tato licenční smlouva mimo jiné říká, že nesmíte logo modifikovat (např.
přepsat anglický nápis na český), aktivní kanál musí využívat formát CDF a jeho
obsah musí využívat některou z vymožeností dynamického HTML.
Další podmínkou pro použití originálního loga na stránce je přítomnost kódu v
JavaScriptu, který zajistí, že uživatelé MSIE 4.0 po kliknutí na logo skočí
rovnýma nohama do procesu přihlášení k odběru kanálu, zatímco uživate-lé jiných
prohlížečů se octnou na stránce nabízející stažení poslední verze MSIE.
Nemusíte mít strach, že budete muset tento skript programovat. Po upsání se
ďáblu (= souhlasu s licenční smlouvou) získáte stránku, kde je kromě obou log
(kromě již jmenovaného také logo Add to Active Desktop) zmíněný programový kód.
Celá věc má však ještě jeden háček: loga můžete využívat pouze, pokud zadáte
své uživatelské ID a příslušné heslo pro SBN do formuláře, jímž stvrzujete svůj
souhlas s licenční smlouvou. Za chvíli si řekněme, co všechno musíte udělat pro
to, abyste získali členství v SBN.
Pokud vás "obstrukce" spojené s legálním používáním originálního loga
neodradily, můžete se pokusit zaregistrovat svůj kanál do průvodce kanály
Active Channel Guide. K tomuto průvodci se každý uživatel dostane kliknutím na
stejnojmennou ikonu v panelu nástrojů Kanály (obvykle se nachází hned na první
pozici panelu). Active Channel Guide (ACG) obsahuje informace o tisících
kanálech roztříděných podle jazyka a oblasti působnosti.
Hned na úvod musím předeslat, že i pro přidání kanálu do průvodce je nutné
členství v SBN. Na stránce http://www.microsoft. com/sbnmember/channels/chan
nels.asp najdete podmínky, které musíte splnit, abyste se mohli ucházet o
registraci v ACG (která je samozřejmě bezplatná). Kromě vytvoření obsahu kanálu
a přidruženého souboru CDF musíte do obsahu kanálu zamontovat nějaký prvek
DHTML (i v tomto případě je k dispozici kód, který můžete do stránky jednoduše
zkopírovat), musíte na některou stránku svého serveru (nejlépe na domovskou)
přidat originální logo Add Active Channel včetně zmíněného "přesměrovávacího"
JavaScriptu a musíte vytvořit stránku, která bude prezentovat váš kanál v ACG.
Po splnění těchto podmínek můžete přikročit k procesu registrace tím, že do
připraveného formuláře zadáte vaše členské ID a heslo. V několika následných
stránkách pak zadáte všechny potřebné informace o kanálu.
Jak se stát členem
SiteBuilder Network
Pojem SiteBuilder Network znamaná projekt firmy Microsoft, který je určen pro
podporu vývojářů, designérů a správců webových stránek a serverů. Svým členům
nabízí mnoho výhod, jako je např. možnost stažení softwaru z členských download
archivů a slevy vstupného na akce pořádané Microsoftem.
SBN nabízí 3 úrovně členství. Abyste se stali členy vstupní úrovně Level 1
musíte na svoji stránku vložit logo MS Internet Exploreru (odkazující na server
Microsoftu) a vyplnit registrační formulář. Po krátké době vám přijde
elektronickou poštou vaše členské ID. Už tato úroveň stačí k tomu, abyste si
mohli stahovat software z členských archivů. Pro členství v Level 2 musíte na
svou stránku umístit logo MS Internet Exploreru a navíc musíte použít
libovolnou komponentu ActiveX, technologii Active Server Pages, nebo musíte
zprovoznit aktivní kanál. Až členství na této úrovni vás většinou opravňuje ke
slevám nebo volnému vstupu na akce Microsoftu a k bezplatnému získávání
"cédéček" s novými programy Microsoftu. Poslední nejvyšší úroveň členství je
platná pouze pro USA a na rozdíl od předcházejících úrovní, v nichž je členství
zdarma, stojí členský poplatek 2 500 dolarů.
Více relevantních informací o členství v SBN najdete na stránce:
http://www.microsoft.com/ sbnmember/glance.asp

Výsledná podoba ukázkového kanálu
<?XML VERSION="1.0" ENCODING="windows-1250"?>
<!DOCTYPE Channel SYSTEM "http://www.w3c.org/channel.dtd">
<CHANNEL HREF="http://www.firma.cz/index_k.htm" BASE="http://www.firma.cz/"
LASTMOD="1998-01-26T18:29+0100" PRECACHE="YES" LEVEL="0">
<TITLE>Zpravodajství ze světa počítačů</TITLE>
<ABSTRACT>Aktuální informace ze světa počítačů, aktualizace 28. 1.
1998.</ABSTRACT>
<LOGO HREF="img/logohlavni_m.gif" STYLE="ICON"/>
<LOGO HREF="img/logo_s.gif" STYLE="IMAGE"/>
<LOGO HREF="img/logo_w.gif" STYLE="IMAGE-WIDE"/>
<SCHEDULE TIMEZONE="+0100">
<INTERVALTIME DAY="1" HOUR="12"/> <EARLIESTTIME HOUR="7"/>
<LATESTTIME HOUR="10"/>
</SCHEDULE>
<LOGTARGET HREF="logs/" METHOD="POST" SCOPE="ALL">
<PURGETIME HOUR="12"/>
</LOGTARGET>
<CHANNEL LASTMOD="1998-01-26T18:29+0100" PRECACHE="YES" LEVEL="0">
<TITLE>Hardware</TITLE>
<ABSTRACT>Vše z oblasti hardware.</ABSTRACT>
<ITEM HREF="/Compaq_kupuje.htm" PRECACHE="NO">
<TITLE>Compaq kupuje Digital</TITLE>
<ABSTRACT>Jeden z největších producentů osobních počítačů Compaq Computer
zakoupil giganta v oblasti serverových produktů, firmu Digital.</ABSTRACT>
<LOGO HREF="img/hvezda2_m.gif" STYLE="ICON"/>
</ITEM>
</CHANNEL>
<CHANNEL LASTMOD="1998-01-26T23:55+0100" PRECACHE="YES" LEVEL="0">
<TITLE>Software</TITLE>
<ABSTRACT>Vše z oblasti software.</ABSTRACT>
<ITEM HREF="navigator_zdarma.htm" PRECACHE="NO">
<TITLE>Od včerejška je Navigator zdarma</TITLE>
<ABSTRACT>Včera přistoupila firma Netscape Communications ke kroku, který byl
dlouho očekáván, Nabídla svůj famózní prohlížeč zdarma.</ABSTRACT>
<LOGO HREF="hvezda2_m.gif" STYLE="ICON"/>
</ITEM>
</CHANNEL>
<ITEM HREF="hot/netscape_ztraci.htm" LASTMOD="1998-01-26T18:29+0100"
PRECACHE="NO">
<TITLE>Netscape ztrácí pozice na trhu serverů</TITLE>
<ABSTRACT>...jak dokazuje nejnovější půzkum agentury
XYZ.</ABSTRACT>
<LOGO HREF="img/hvezda_m.gif" STYLE="ICON"/>
</ITEM>
<ITEM HREF="/hot/pentium_chyba3.htm" LASTMOD="1998-01-26T18: 29+ 0100"
PRECACHE="NO">
<TITLE>V procesoru Pentium nalezena dalších chyba</TITLE> <ABSTRACT>...a firma
Intel doposud mlčí. Chybu objevili studenti z ČVUT.</ABSTRACT>
<LOGO HREF="img/hvezda_m.gif" STYLE="ICON"/>
</ITEM>
<ITEM HREF="screensaver.htm" LASTMOD="1998-01-26T18:29+0100" PRECACHE="YES">
<TITLE>Spořič obrazovky testovacího kanálu</TITLE>
<USAGE VALUE="ScreenSaver"></USAGE>
</ITEM>
</CHANNEL>

8 0384 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.