Vztah horké kávy k databázím

Přístup Javy k databázím Programovací jazyk Java, technologie nastartovaná společností Sun Microsystems před takřka...


Přístup Javy k databázím
Programovací jazyk Java, technologie nastartovaná společností Sun Microsystems
před takřka čtyřmi lety, se stal hlavní oporou při budování podnikových
aplikací pracujících s Internetem. Kritickým momentem při vývoji Javy v
užitečný nástroj bylo poskytnutí standardního způsobu přístupu k databázím,
který by mohli vývojáři applikací v Javě používat. Tím obecným databázovým
rozhraním rozšířeným záhy po Javě je Java Database Connectivity (JDBC).
Programátoři používající Javu mohou pomocí programového rozhraní JDBC požádat o
připojení databáze, pak poslat příkaz query v SQL (dotaz používající Standard
Query Language) a získat výsledky pro další zpracování.
JDBC zabezpečuje vlastní připojení databáze a posílání dotazů a dat mezi
programem a databází. Podle společnosti Sun jsou k dispozici speciální ovladače
pro všechny hlavní typy databází včetně relačních databází firem jako Oracle,
IBM, Microsoft, Informix a Sybase a rovněž pro všechny datové zdroje, které
využívají systém Open Database Connectivity společnosti Microsoft.
Speciální dotazy
Programátoři používající JDBC obvykle vytvářejí svoje vlastní dotazy v jazyce
SQL, což vyžaduje více úsilí než při konstrukci dotazů pomocí vizuálně
orientovaných programovacích nástrojů. "Musíte napsat SQL příkaz a zajistit,
aby měl správný formát," říká Daryl Plummer, analytik GartnerGroup ze
Stanfordu. "Pokud vynecháte uvozovky nebo napíšete něco, co nedává smysl,
systém to stejně pošle do databáze, jako kdyby byl příkaz správný, a vrátí se
vám chybové hlášení."
JDBC umožňuje programátorům měnit více položek dat jedním příkazem nebo
přistupovat k několika databázovým serverům při jedné transakci. Navíc
programátorům dává možnost využívat opakovaně jednou nastaveného spojení s
databází, takže není nutné znovu zřizovat přístup k databázi před každým dalším
příkazem JDBC tento proces se označuje termínem connection pooling.
Přínosy JDBC
Protože programy napsané v Javě fungují na mnoha různých hardwarových
platformách s různými operačními systémy, mohou vývojáři používat JDBC pro
přípravu aplikací, které mají přístup k jinak vzájemně nekompatibilním
databázovým systémům, provozovaným na různých platformách.
Dokonce i ti vývojáři v Javě, kteří měli problémy s odladěním aplikace, aby
fungovala nezávisle na různých platformách, říkají, že je to snadnější, než
naprogramovat aplikaci znovu pro jinou platformu.
Využívání JDBC je snazší ve společnostech, které se rozhodly používat aplikační
server, což je software, který funguje mezi klientským programem a databázovým
serverem, přičemž přijímá a směruje požadavky na data. Aplikační servery už v
sobě mají zabudovanou podporu JDBC, čímž se redukuje objem kódu, který musí
programátor napsat.
"Ani si nedovedu představit, kolikrát vzrostla moje produktivita použitím
aplikačního serveru proti samotnému JDBC možná až o 400 %," uvádí Chad Ruff,
prezident Sage Software z Atlanty, který píše aplikace v Javě už 3 roky.
Plummer předpovídá, že do konce roku 2001, kdy se použití aplikačního serveru
má stát dominantním prostředkem budování nových aplikací, "se lidé budou mnohem
méně zajímat o JDBC ovladače, protože si budou vybírat aplikační server místo
podpory pro jednu určitou databázi."
Třikrát užitečné
Zatím ale, jak uvádí Milena Volková, produktová manažerka společnosti Sun,
rozhraní JDBC může být užitečné přinejmenším ve třech následujících, běžně se
vyskytujících situacích:
Jestliže je třeba sdílet informace uvnitř velké společnosti, v níž jednotlivé
útvary používají různé platformy.
Jestliže proběhla fúze, a díky tomu společnost používá různé operační systémy a
databáze.
V případě aplikací pro elektronický obchod využívajících komunikace po
Internetu, kde společnost nemá kontrolu nad tím, jaký software zákazníci
používají. Zákazníci potřebují pouze odpovídající Java technologii, již mohou
operativně získat pomocí downloadu.
0 0204 / pen

jdbc ovladače
Pro připojení databází potřebuje rozhraní JDBC ovladače pro každý jednotlivý
typ databáze. Tyto ovladače se vyskytují ve čtyřech různých typech. Typy 1 a 2
jsou určeny pro programátory vytvářející aplikace, zatímco typy 3 a 4 jsou
typicky používány prodejci middlewaru nebo databází. V následujících odstavcích
jsou uvedeny podrobnější popisy jednotlivých ovladačů:
Typ 1: JDBC-ODBC bridge (most)
Poskytuje JDBC přístup k databázím prostřednictvím jednoho nebo více Open
Database Connectivity (ODBC) ovladačů. ODBC, technologie staršího data než
JDBC, je programátory široce využívána pro připojení databází v prostředích
nevyužívajících jazyk Java.
Výhody: Dobrý způsob, jak se naučit používat JDBC. Může být užitečný pro
společnosti, které už mají nainstalované ODBC ovladače na každé klientské
stanici typicky v případě provozních aplikací běžících v prostředí Windows.
Může to být jediný způsob, jak získat přístup k některým jednoduchým
desktopovým databázím.
Nevýhody: Nehodí se pro rozsáhlé aplikace. Utrpí výkon, protože se provádějí
další úkony spojené s překladem informací při přechodu z JDBC do ODBC.
Nepodporuje všechny rysy jazyka Java. Uživatel je omezen rozsahem funkčnosti
ovladače ODBC, tvořícího základ řešení.
Typ 2: Částečný javový ovladač
Převádí příkazy, které vývojář píše v JDBC aplikačním rozhraní, na volání,
která se spojí s aplikačním programovým rozhraním klientského softwaru pro
určitou databázi, jako je IBM, Informix, Oracle nebo Sybase.
Výhody: Výkon je lepší než u typu 1, částečně díky tomu, že ovladač typu 2
obsahuje přeložený kód optimalizovaný pro operační systém databázového serveru.
Nevýhody: Uživatel musí zajistit, že JDBC ovladač poskytnutý prodejcem databáze
je nainstalovaný na každé klientské stanici. Musí mít zkompilovaný kód pro
každý operační systém, ve kterém bude aplikace provozována. Nejlepší využití je
pro řízené prostředí, jakým je intranet.
Typ 3: Čistě javový ovladač pro databázový middleware,
který poskytuje přístup k mnoha různým typům databází. Překládá JDBC volání do
protokolu používaného prodejcem middlewaru, který je pak převeden do protokolu
určité databáze softwarem zprostředkujícího programu (middlewaru).
Výhody: Lepší výkon než u typů 1 a 2. Může být použit, když společnost používá
různé typy databází a pro přístup k nim chce použít jediný JDBC ovladač.
Ovladač běží na serveru, takže jeho kód není třeba instalovat na klientských
stanicích. Z důvodů výkonu jsou výstupní komponenty optimalizovány pro operační
systém, na němž je provozována příslušná databáze.
Nevýhody: Vyžaduje začlenění kódu závislého na typu databáze do
zprostředkujícího programu (middleware serveru). Jestliže je třeba, aby
zprostředkující program (middleware server) byl provozován na různých
platformách, může být ovladač typu 4 efektivnější.
Typ 4: Čistý javový driver přímo pro určitou databázi. Převádí JDBC volání na
pakety, které jsou posílány po síti ve formátu používaném příslušnou databází.
Umožňuje přímé volání databáze z klientské stanice.
Výhody: Lepší výkon než u typů 1 a 2. Není třeba instalovat speciální software
na klientské stanici nebo serveru. Může být v případě potřeby automaticky
downloadován.
Nevýhody: Není optimalizován pro operační systém serveru, takže nevyužívá jeho
specifických rysů. (Ovladač je optimalizován pro odpovídající databázi a může
využít funkčnosti poskytované jejím prodejcem.) Uživatel potřebuje jiný ovladač
pro každý odlišný typ databáze.

Java Database Connectivity
Java Database Connectivity je programové rozhraní, které vývojářům používajícím
programovací jazyk Java umožňuje získat přístup k širokému spektru databází a k
dalším zdrojům dat, buď přímo, nebo prostřednictvím middlewaru.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.