WAP Internet až do mobilu (3. díl)

V minulých dvou týdnech jsme se na stránkách Computerworldu seznámili podrobněji s technologií WAP, která umožňuje p...


V minulých dvou týdnech jsme se na stránkách Computerworldu seznámili
podrobněji s technologií WAP, která umožňuje prohlížení hypertextových stránek
s informacemi z mobilního telefonu. Tentokrát se zaměříme na to, jak uvedené
stránky vytvářet. Jelikož je toto téma poměrně obsáhlé, budeme se jím zabývat
ještě ve dvou následujících číslech.
Obecné informace
Jelikož WML vychází ze standardu XML, zmíním se nejprve o některých obecných
pravidlech a omezeních, která z tohoto faktu vyplývají. Jelikož XML (co do
syntaxe) zobecňuje pravidla používaná v HTML, zaměřím se v tomto popisu
především na rozdíly XML oproti HTML. Důraz bude kladen na ty aspekty XML,
které se nějak týkají tvorby wapových stránek.
XML dokumenty se skládají z elementů, které jsou do sebe navzájem vnořené.
Elementy se v textu vyznačují pomocí tzv. tagů. Tyto tagy se stejně jako u HTML
vepisují mezi znaky . Počáteční tag může mít také své atributy. S tagy
pracuje XML obecně.
Všechny tagy v XML jsou párové. Tedy ke každému začátku (obecně ) musí
existovat nějaké ukončení (například
). Tagy, které začínají a končí na
stejném místě, je možné zapsat s lomítkem na konci (například ).
Pro hodnoty atributů tagů je nutné používat uvozovky. Správně syntakticky tedy
je . HTML někdy tolerovalo i kód bez uvozovek.
Pokud jsou tagy do sebe vnořené, je třeba dodržovat pořadí při jejich
ukončování tedy první otevřený tag se musí ukončovat jako poslední. Tedy
například: Text..
Speciální znaky, jakou jsou například &, , $ nebo uvozovky, je nutné
zapisovat pomocí příslušných escape-sekvencí.
Aby bylo možné snáze kontrolovat syntaxi v dokumentech, které jsou založeny na
XML jazycích (tedy například WML dokumentech), používá XML jakýsi slovník,
který definuje povolené elementy a atributy nazývá se Document Type Definition
(DTD) a je sám vytvořený v XML. Některé XML (WML) editory jsou již schopny tyto
informace interpretovat, kontrolovat syntaxi a nabízet dostupné (povolené) tagy
a atributy.
Mimo těchto pravidel, která vyplývají z XML, uveďme ještě obecné informace.
Pokud je ve WML stránce nějaká syntaktická chyba, na klientovi se nezobrazí
vůbec nic na rozdíl od HTML, kde se prohlížeč alespoň pokusil zobrazit to, čemu
rozuměl. Někdy může chyba na stránce způsobit i zamrznutí telefonu.
Při tvorbě WML stránek se všechny tagy zapisují malými písmeny. Při použití
velkých písmen je ohlášena chyba.
Stejně jako u HTML se zde setkáváme s problémem různé implementace WML kódu na
různých typech telefonů. Do jisté míry jsou dokonce tyto rozdíly větší, než
byly ve světě HTML.
Téměř jako všechny technologie, přicházející k nám ze zahraničí, i WAP se chová
macešsky k češtině (a jiným jazykům s nestandardními znaky). Problémy jsou
zejména na straně WAP brány a v telefonech. Různé telefony mají také různá
omezení například délka zkompilované stránky pro telefon Nokia 7110 může být
nanejvýš 1 400 bytů.
Základy tvorby WML stránek
Základní jednotkou, která je zasílána ze serveru na klienta, je stránka. V
terminologii WML je sice správný termín "deska" (anglicky deck), ale přesto se
většinou požívá terminologie z prostředí HTML. Každá stránka se skládá z jedné
nebo více karet. Karta je základní jednotkou, která se zobrazuje na displeji.
Je třeba si uvědomit, že karta nemá žádný ekvivalent v prostředí HTML. Poněkud
násilně bychom ji mohli přirovnat k záložkám, ale je zde jeden podstatný
rozdíl: Záložky nijak nerozdělují dokument do sekcí dokument se záložkami je
vždy zobrazen celý, ale karta je zobrazena vždy jen jedna.
Uveďme si zde první příklad nejjednodušší WAP stránky.

Toto je prvni stranka vytvorena ve WML.
Toto je tedy příklad stránky s jednou kartou, která se po stažení zobrazí na
klientovi. První tři řádky tohoto kódu jsou jakousi deklarací, že jde o
dokument ve WML. Vynechejme zde akademickou diskusi nad významem jednotlivých
elementů a podívejme se raději na internetový odkaz ve třetím řádku. To je
odkaz na DTD soubor se specifikací syntaxe WAPu (který si můžete prohlédnout).
Pokud byste používali jinou specifikaci WAPu než je 1.1, je třeba zde použít
odkaz na jiný soubor.
Další část kódu je poměrně výmluvná. Setkáváme se zde s elementem card, který
označuje kartu, a jeho atributem title, obsahujícím název karty. Tento název se
zobrazuje obvykle na první řádce prohlížeče. Tag p se používá, stejně jako
HTML, k vymezení odstavce textu.
Zobrazování a formátování textu
Nyní se již podíváme na některé základní tagy, pomocí kterých můžeme formátovat
WML stránky. Většinu z nich již budeme znát z prostředí HTML.
Vzhled písma
Podobně jako v učebnicích HTML se nejdříve podíváme na nejviditelnější a
nejefektnější příkazy jazyka WML.
Jelikož elementy em a strong nejsou na všech telefonech implementovány stejně,
doporučuji se jim raději vyhnout. Na telefonech Nokia jsou tagy em
interpretovány jako b a tagy strong jako i.
Jak již bylo uvedeno výše, jednotlivé odstavce textu se uzavírají do

a

. Tento element má dva atributy:
Pokud potřebujete uprostřed odstavce udělat novou řádku, použijte k tomu

(pozor na lomítko na konci).
Tabulky
I ve WML je možné vytvářet tabulky. Na displeji mobilního telefonu jsou
vzhledem k velikosti displeje prakticky nepoužitelné. Pro vytvoření tabulky se
používá element table, který musí být vložen do nějakého odstavce (p). Povinným
atributem je atribut columns, který obsahuje počet sloupců. Volitelným
atributem je atribut align, který obsahuje informace zarovnání jednotlivých
sloupců. Pro každý sloupec se vloží jedno písmeno L (doleva), R (doprava) nebo
C (střed). Pro tabulku se třemi sloupci, kde první chcete zarovnat doprostřed a
zbylé dva doprava, vytvoříte tedy:

.buňky.


Buňky se vytvářejí stejně jako v HTML pomocí elementů tr (vymezuje řádku
tabulky) a td (buňku v řádce).
Hypertextové odkazy
Pro tvorbu hypertextových odkazů nabízí WML dva způsoby. První způsob známe z
HTML. Příklad takového odkazu může být:
Nase nova sluzba
Podobně je též možné specifikovat absolutní odkazy ve formátu
"http://wap.server.cz/folder/file.wml". Jazyk WML ale přišel s jinou podobou
tvorby odkazů, která se v tomto prostředí používá častěji. V této podobě by
odkaz vypadal takto:
Nase nova sluzba
Příklad tabulky a odkazu:

br /> "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">


Tabulka:Jmeno Vyska Vaha
David 160 85
Radek 185 80
Lucie 165 55


Zpet na vyhledavani
Tento kód zobrazí jednoduchou tabulku se třemi sloupci a čtyřmi řádky. Pod
tabulkou je zobrazen jednoduchý odkaz na stránky vyhledávače Centrum. Tentokrát
je upraveno u prvního a třetího odstavce zarovnávání na střed.
0 1079 / pen

Vzhled písma
Tag Popis
em Zvýrazněný text
strong silně zobrazený text
i Text zobrazení kurzívou
b Tučný text
u Podtržený text
big Text zobrazený větším písmem
small Text zobrazený menším písmem

Tok textu
Parametr hodnoty, význam
align left, right, center, zarovnávání textu
mode wrap, nowrap, zalamování řáde
Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.