Xanthus iWrite 1.0: tvorba Webu v MS Wordě

V poslednej dobe neustále pribúda množstvo viac či menej vydarených editorov webových stránok. WYSIWYG trend výrazne p...


V poslednej dobe neustále pribúda množstvo viac či menej vydarených editorov
webových stránok. WYSIWYG trend výrazne poznačil aj túto oblasť programov a tak
tento dnes už štandard podporujú takmer všetky. Doba, keď tvorca webových
stránok dokonale ovládal štruktúru HTML a jeho najlepší program bol Poznámkový
blok, je už dávno preč. Dnešný tvorcovia web stránok sa orientujú skÖr na obsah
stránok ako na jeho kód (česť výnimkám profesionálom).
Moderné nástroje dovoíujú vytvárať WWW stránky aj sekretárke. Do tejto skupiny
patrí Xanthus iWrite 1.0, ktorý bol uvedený na tohtoročnom Spring Internet
Worlde v Los Angeles, a ktorého tvorcom je ruská firma Xanthus Internetional.
Xanthus iWrite 1.0 nie je náročný na hardvér. Postačí mu každý počítač s
nainštalovaným Windows 95 alebo Windows NT. Pre pohodlnú a rýchlu prácu je však
vhodné minimum PC s procesorom Pentium, 16MB RAM, rozlíšenie 800 x 600 a 10 MB
voíného miesta na disku pre inštaláciu.
Podobnosť s Wordom
Pri prvom spustení iWrite som si myslel, že som omylom klikol na inú ikonu a
spustil MS Word 97, no po dÖkladnejšej "obhliadke" okna som zistil že nie.
Skutočne som spustil Xanthus iWrite, no jeho podobnosť s Wordom nie je asi
náhodná, čo sa potvrdilo aj pri práci s programom.
iWrite poskytuje pri tvorbe webových stránok skutočnú voínosť a nie ste
obmedzovaný takmer ničím. V podstate sa jedná o HTML ekvivalent plnohodnotného
textového editora. Je to hlavne zásluhou možností HTML s rozšírením XML, ktoré
si získavá dominantné postavenie.
Stránku je možné vytvoriť pomocou takmer íubovoínej kombinácie rámcov. Na úvod
je preddefinovaných niekoíko vzorových štýlov. Nič však nebráni, aby ste si
definovali štýly vlastné.
Formátovanie textu je takmer ako v bežnom textovom editore. Samozrejmá je
možnosť definovať veíkosť a typ písma, odstavce, nadpisy, zarovnávanie,
riadkovanie, farba písma a jeho pozadia a podobne. V obdobných WYSIWYG
nástrojoch už začína byť samozrejmosťou aj definovanie stípcov. iWrite nie je
žiadnou výnimkou a túto možnosť podporuje. Okrem toho je možné používať
definované štýly, čím sa tvorba web stránky značne urýchli a zachová sa
jednotný vzhíad. K dispozícii je aj automatická kontrola pravopisu, podobná
tej, ako ju poznáte napríklad z MS Word.
Vytvorenie tabuíky je veími jednoduché a je to otázka niekoíkých sekúnd.
Samozrejmé je dodatočné vklada-nie riadkov, stípcov, zmena štýlu, formát
orámovania apod. Do jednotlivých buniek mÖžete vložiť íubovoíné objekty.
Vkladanie obrázkov je prostredníctvom prehíadného dialógu so zobrazením jeho
nadhíadu. Podporované sú formáty GIF, JPEG, PNG a BMP. Možno by však
nezaškodilo túto skupinu rozšíriť alebo dodávať aspoň konverzný program. Pri
vkladaní obrázku mÖžete na neho definovať relatívny alebo absolútny odkaz,
prípadne ho uložiť do adresára s obrázkami. Možnosti umiestnenia a formátovania
obrázku sú bežné. K dispozícii je aj knižnica niekoíko desiatok obrázkov
dodávaných spolu s iWrite.
Formuláre, applety, scripty...
Pri vytváraní formulárov sú k dispozícii štandardné možnosti. Na stránku mÖžete
vložiť riadky pre vstup textu, zaškrtávacie a prepínacie políčka, popisky,
tlačítka, tlačítka s obrázkom a podobne. Dokonca je možné na stránku vložiť už
preddefinovaný formulár, a to buď vlastný, alebo niektorý s dodávaných.
Na vytvárané stránky mÖžete tiež vkladať applety, objekty, scripty a to
prostredníctvom
prehíadných dialógových okien. Okrem toho mÖžete na stránku vložiť rÖzne
premenné ako dátum, čas, číslo strany a podobne, symboly, špeciálne znaky, atď.
Vynikajúca je možnosť vygenerovania a vloženia obsahu vytváranej WWW stránky.
Tvorba hypertextových odkazov je veími jednoduchá. Výhodou je, že všetky
použité odkazy sa ukladajú do zoznamu a v prípade ďalšieho použitia stačí len
vybrať zo zoznamu.
A ako dostať vytvorený stránku na príslušný Web? iWrite má zabudovaný FTP,
prostredníctvom ktorého vytvorený dokument umiestnite na webe, prípadne ho
odtiaí otvoríte. Všetko sa deje takmer tak, ako by ste pracovali zo súborom na
lokálnom disku. iWrite však neobsahuje nástroj pre komplexnú správu web-sites a
tak je skÖr vhodný pre menej rozsiahle web-sites. Vynikajúco sa však hodí na
publikovanie v rámci podnikového Intranetu, na čo je svojimi nástrojmi zameraný.
Ak už máte vytvorené nejaké dokumenty, ktoré chcete publikovať na Webe, musíte
sa spoíahnúť len na HTML formát, pretože iWrite nemá export ani import v iných
formátoch, čo je škoda.
Záver
Xanthus iWrite 1.0 je úplne 100% WYSIWYG nástroj pre tvorbu WWW stránok.
Obsahuje ešte viacero nedostatkov, ktoré sa však dajú považovať za
"novorodenecké" chyby a v ďalšej verzii už budú pravdepodobne odstránené. Veíkú
výhodu vidím v tom, že jeho prostredie a ovládanie je veími jednoduché a takmer
zhodné s MS Word 97. Kto teda ovláda prácu vo Worde, bez problémov vytvorí v
iWrite web stránky.
8 1921 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.