Začínáte? Začínáme?

Známé rčení o šedivé teorii a zeleném stromu života neztrácí nic ze své platnosti, a proto jsme se rozhodli zjistit...


Známé rčení o šedivé teorii a zeleném stromu života neztrácí nic ze své
platnosti, a proto jsme se rozhodli zjistit, jak se na deregulaci energetického
trhu v České republice připravují ti, kterých se to nejvíc týká. Odpovědí
nedošlo moc - důvodem byl především čas dovolených, který odpoutal odpovědné
pracovníky od jejich e-mailových adres, a v některých případech i mlčenlivost
ohledně tématu, které je možné považovat za strategické.

Dovolíme si připomenout možnost reagovat na uveřejněné názory v naší nové
rubrice Listárna.

Otázky:
1. Jaký bude mít podle vás deregulace
v oblasti energetiky vliv na činnost vaší společnosti?
2. Jaké konkrétní kroky činí vaše společnost proto, aby si zajistila úspěch v
nových podmínkách?

Drahomír Ruta
generální ředitel, Pražská energetika
1. Nejprve mi dovolte se zastavit u významu slova deregulace. Zatímco na západě
tento pojem znamená odklon od dosavadní tvrdé regulace celé elektroenergetiky
směrem k regulaci pouze přirozených monopolů přenosu a distribuce energie, v
českém prostředí se slovo deregulace často spojuje s deregulací, tj. zvýšením
cen elektřiny. Nezbytným předpokladem pro deregulaci energetiky v západním
pojetí je současné dokončení a přijetí energetické legislativy (zákona a
vyhlášek) a zřízením některých institucí, které budou s novou legislativou
souviset, např. operátor trhu nebo regulátor. Souvisejícím jevem v našich
podmínkách je privatizace v energetickém sektoru, která vytváří předpoklady pro
možné budoucí fúze a jiná majetková propojování. Bezprostřední dopad v naší
společnosti bude v možnosti ztráty stávajícího, nebo naopak získání nového
zákazníka mimo naše autorizované území. Nové ekonomické prostředí přinese velký
tlak na náklady a efektivitu celého podnikání. Budeme muset účetně oddělit
regulované a neregulované činnosti.
2. Naše společnost se na nové podmínky intenzivně připravuje, přestože v
detailu všechny nové podmínky dnes ještě neznáme. Byla definována strategie
společnosti, byly naformulovány hlavní cíle a tzv. akční plány, které nám
pomohou se dostat ze stávající situace do nové situace nastolené vznikem trhu.
Budeme muset změnit řadu zavedených postupů, budeme muset vědět mnohem více o
zákazníkovi, budeme mu muset nabízet další doplňkové služby, budeme hledat nové
informační kanály k zákazníkovi, nové způsoby obchodování, nové přístupy.
Samozřejmě to vše bude mít vnitřní dopad v nutnosti přeuspořádat vnitřní
procesy, budeme muset hledat všude úsporná řešení, budeme muset zdokonalit
metody finančního řízení a kontrolingu. Budeme muset silně rozvinout činnost
marketingu.


Jaroslav Hába
předseda představenstva a generální ředitel, Středočeská energetická
1. Předně to bude samostatné účtování distribučních a obchodních činností
společnosti. Distribuční činnost bude regulována, prodej se bude řídit tržními
pravidly. Z toho vyplývají požadavky i na informační systémy. Také naši
zaměstnanci si budou muset zvyknout pracovat v nových podmínkách.
Druhá změna vyplývá z toho, jak bude postupně uvolňován trh s elektřinou.
Existuje pochopitelně určitá obava z odlivu zákazníků. Podle zkušeností ze
zahraničí, k odlivu, ale nakonec i k přílivu nových zákazníků dojde. Příkladem
jsou např. firmy, jejichž pobočky jsou rozmístěny po celé republice. Dá se
předpokládat, že přistoupí k nákupu elektřiny od jediného dodavatele. Neznámou
je pro nás zatím otázka, jak bude nakonec trh s elektřinou opravdu vypadat.
Opět ze zahraničí je známo, že produktem, se kterým se bude obchodovat, nebude
jen elektřina, ale i různé "deriváty". V souvislosti s předpokládaným vývojem
očekáváme tlak na snižování nákladů, vyvolaný tlakem na snižování cen.
2. Dnes máme na našem zásobovacím území "dodavatelský" monopol a povinnost
připojit každého zákazníka. Na deregulovaném trhu si bude moci každý zvolit
svého dodavatele. Abychom si udrželi stávající zákazníky a získali nové, musíme
o ně pečovat. Připravujeme proto nové služby, které přinesou ekonomické efekty,
větší pohodu a ušetří čas. Hlavním kritériem úspěšnosti bude spokojenost
zákazníků.
Na nové podmínky se připravujeme již dnes. Postupně jsme vyčlenili činnosti,
které přímo nesouvisejí s distribucí a prodejem elektřiny. Věnujeme pozornost
rozvoji informačních systémů, zlepšování služeb zákazníkům a snižování
poruchovosti. Je realizován projekt snižování počtu rozvodných závodů. Na
základě připravovaného benchmarkingu činností bude upravena i struktura a počet
zaměstnanců. Novým požadavkům budou odpovídat i další změny, které se
připravují. Představují nové úkoly i v personalistice, řízení společnosti,
jejím hospodaření, marketingu i při vyčleňování činností, které přímo
nesouvisejí s hlavními podnikatelskými aktivitami.


Miroslav Píše
jednatel společnosti, Bayernwerk Bohemia
1. Jednoznačně považujeme deregulaci v oblasti energetiky za příležitost,
nikoliv za hrozbu. K tomu, abychom ji mohli dokonale využít, je určitě nutné
především zvýšit flexibilitu vůči požadavkům klienta. Základem je nutnost
klienta uspokojit, ne pouze plnit jeho požadavky.
2. Předně bych chtěl říci, že díky zkušenostem mateřského koncernu z
deregulovaného trhu v Německu víme v hrubých rysech, co nás čeká a co je pro
nás podstatné. Zbývá k tomuto know-how přidat všechna specifika, která přináší
český trh. Dovolím-li si určitou zkratku, soustřeďujeme se na vytvoření takové
organizační struktury, která nám umožní požadovanou flexibilitu a využití
synergií ke snižování nákladů. S tím souvisí i tvorba odpovídající informační
podpory veškerých našich činností.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.