Zajímavé GI projekty

V rámci přípravy materiálu o geoinformačních technologiích jsme oslovili zástupce některých předních dodavatelů, ...


V rámci přípravy materiálu o geoinformačních technologiích jsme oslovili
zástupce některých předních dodavatelů, jimž jsme položili několik otázek
týkajících se aktuálního dění okolo této problematiky.

1. Co vidíte jako nejvýznamnější událost/akci/projekt z hlediska firmy (v České
republice i celosvětově) v loňském roce?

2. Co považujete za významné v loňském roce z hlediska vývoje geoinformačních
technologií a systémů všeobecně?

3. Na které probíhající či připravované GI projekty/akce vaší firmy byste
chtěli upozornit?

Arcdata Praha (zástupce ESRI a ERDAS v ČR), za firmu odpovídal ředitel Petr
Seidl

1. Za událost loňského roku, která ovlivnila celý svět, považuji barbarský
teroristický útok na WTC v New Yorku. Tuto tragédii zmiňuji také proto, že se
zde prokázalo, jak zvládnutí složitých krizových situací závisí na rychle
dostupných a přesných informacích. A GIS zde naprosto jednoznačně dokázal svoji
schopnost účinně pomoci. Situace v New Yorku však byla velmi zkomplikována tím,
že Centrum krizového řízení EOC, které bylo mj. velmi dobře vybaveno
technologií GIS ESRI, bylo následkem zřícení mrakodrapů zničeno také, takže v
době, kdy město potřebovalo jeho pomoc nejvíce, bylo nutno jeho schopnosti
zrekonstruovat prakticky od začátku. Newyorská zkušenost s obnovou datové
základny EOC ukázala, jakou zásadní důležitost má schopnost GISů sdílet a
integrovat různá data v rámci organizace (více informací naleznete v ArcNews,
Vol. 23, No. 4, http://www.esri.com/news/arcnews). Druhou událostí je spuštění
portálu Geography Network (www.geography.com), jehož cílem je umožnit
uživatelům GIS po celém světě vzájemně zpřístupnit svá data a služby GIS
prostřednictvím internetu. Jelikož díky možnostem technologie ArcGIS mohou
uživatelé pracovat s daty získanými přes internet stejně jako s lokálními daty,
znamená filozofie Geography Network neboli g.net firmy ESRI
(www.geographynetwork.com) virtuálně neomezené rozšíření geoinformační databáze
každého uživatele ArcGIS.

2. Uživatelé začali o GISech uvažovat ne jako o izolovaných, byť navzájem
spolupracujících softwarových produktech, ale uvědomili si, jaký přínos pro
budování celopodnikových informačních systémů má jeden široce škálovatelný,
otevřený a na standardech založený GIS systém s jednotnou architekturou a
jednotným prostředím. Spolu s využitím internetu a relačních databázových
systémů se tak začala skutečně realizovat vize distribuovaného GISu. V oblasti
dálkového průzkumu Země pak za významnou událost lze označit vypuštění družice
QuickBird společnosti DigitalGlobe, která snímá zemský povrch s rozlišením až
61 cm (!) (viz www.arcdata.cz).

3. V červnu se chystáme na GIS Seč, na podzim na Invex, ale zejména
připravujeme 11. konferenci českých uživatelů GIS firem ESRI a ERDAS. A
samozřejmě se opět připojíme ke Dni GIS, celosvětové osvětové akci, která má za
cíl popularizovat geografické informační systémy široké veřejnosti
(www.gisday.com).

Autodesk, odpovídal Josef Švenda, Country Sales Manager Česká republika,
Slovenská republika

1. Pro naši kancelář v ČR a SR bylo v minulém roce bezesporu nejvýznamnější
událostí rozhodnutí Českého Telecomu použít na projekt distribuce mapových
podkladů náš produkt Autodesk MapGuide. Důležitost tomuto rozhodnutí přikládáme
ze tří důvodů: především potvrzuje trend směřující k využívání internetových a
intranetových technologií pro budování GIS systémů; za druhé zdůrazňuje úlohu
databází pro ukládání geoprostorových dat (zde Oracle Spatial) a za třetí pro
naši firmu to znamenalo uznání Autodesku jako dodavatele GIS technologií. Naše
firma totiž do segmentu GIS vstoupila později, musela se tedy potýkat s určitou
nedůvěrou, a myslím, že právě naše řešení pro internet a intranet tuto nedůvěru
lví měrou pomohla zlomit. Z celosvětového hlediska bylo pro nás významné
vytvoření divize Location Based Services.

2. Za nejdůležitější považuji událost převzetí firmy Compaq firmou
Hewlett-Packard. Podle mého názoru to bude mít dopad prakticky na celý ICT
průmysl geoinformační segment nevyjímaje. Je to mohutný signál ke konsolidaci
trhu, který může znamenat zánik malých společností a značnou redukci počtu
dodavatelů geoinformačních technologií. Právě tato oblast je totiž
charakterizována značnou rozdrobeností a velkým počtem často soukromě držených
společností.

3. Ze současně probíhajících akcí bych rád upozornil na náš projekt Autodesk
MapGuide Municipality, který vznikl po diskusi s představiteli vládních
organizací a místní správy a byl nedávno ohlášen na konferenci ISSS. Jinak se
především snažíme převést většinu akcí na internet a komunikovat se zájemci z
oboru geoinformačních technologií právě skrze toto médium. Těm, kteří nemají
problémy s angličtinou a zajímají se o globální nabídku Autodesku, bych
doporučil portál PointA na adrese http://pointa.autodesk.com/. Pro české a
slovenské zájemce pak budujeme portál 24hdesign.cz, který má také svou GIS
sekci na adrese http://www.24hdesign.cz/gis/.

Bentley Systems ČR, odpovídali Tomáš Staněk, Regional Director, Ondřej Patočka,
Account Manager, a Jan Šlegr, Account Manager

1. V rámci Bentley Systems ČR bylo nejdůležitější dokončení nasazení produktů
Bentley v rámci implementace nového informačního systému katastru nemovitostí
na ČÚZK (případová studie je na http://www.bentley.cz/
collateral/cs/9860-C1s.pdf).
Pokud jde o Bentley Systems Inc., za nejdůležitější bych označil uvedení
MicroStationu V8, který je základem pro novou generaci našich produktů. K jeho
klíčovým vlastnostem patří např. nativní podpora formátu DWG (více informací je
k dispozici na http://www.bentley.com/products/default.cfm).

2. Důležitý je zejména posun (zatím spíše názorový než praktický) od 2D
geoinformačních systémů k plně 3D systémům a jejich postupující integrace s
jinými typy IS a aplikací, jako je například projektování staveb, jejich
následná realizace, provoz a správa, urbanistické plánování apod. Na tento
posun jsme dobře připraveni, neboť naše geoinženýrská řešení byla i v minulosti
vždy vyvíjena s ohledem na správu 3D informací.

3. Nejdůležitější pro nás letos bude rozšíření nabídky produktů generace V8 s
cílem pokrytí celého životního cyklu dat od tvorby přes využívání a aktualizaci
až po archivaci.
Dokončení přechodu na generaci V8 bude znamenat uvedení všech našich aplikací
ve verzích pro MicroStation V8 a z toho vyplývající výhody pro uživatele širší
podpora vektorových formátů (DGN, DWG), rastrových formátů (v podstatě všechny
používané včetně GeoTIFF, MrSID a ECW), databází (Oracle8i, Oracle9i). Na
platformě V8 tak bude k dispozici ucelené řešení od obecného jádra
(MicroStation V8) přes geoinženýrskou platformu (MicroStation GeoGraphics
iSpatial) včetně nadstavbových aplikací až po distribuci a publikování dat
(Bentley Publisher) i správu dokumentů, které se vztahují k prostorově určeným
objektům (ProjectWise).

Intergraph ČR, odpovídala Šárka Hubáčková, Marketing Communication

1. Z hlediska Intergraph Corporation je důležité, že vertikalizace a vytvoření
jednotlivých divizí společnosti se ukázaly jako efektivní. Z projektů
Intergraph CR bylo významné především vybudování rozsáhlého datového skladu v
Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem. Datový sklad
využívající technologii GeoMedia obsahuje v současnosti přes 50 GB rastrových a
40 GB vektorových dat z celé České republiky. Realizované řešení navazovalo na
existující provozní systém a navíc umožňuje analýzu dat v různých formátech.
Spolu s webovou technologií GeoMedia WebMap umožňuje publikaci a distribuci dat
na všechny pobočky organizace rozmístěné po celé ČR.

2. Z hlediska vývoje geoinformačních technologií bylo v loňském roce velice
zásadní prosazení myšlenky datového skladu a otevřenosti systémů. Standardní
databáze, která soustřeďuje obrovské množství důležitých dat organizace v
jednom místě, zabraňuje jejich zbytečné a nákladné duplikaci a otevírá cestu k
novým analýzám, se ukázala ve spojení s GIS technologií (např. právě GeoMedia)
jako optimální řešení pro tvorbu, správu, analýzu a prezentaci dat.

3. Letošní rok společnost Intergraph ČR společně se slovenskou společností
Fujitsu Services (změna jména ICL) zahájila realizací projektu Slovenského
katastru nemovistostí, ve kterém budou nasazeny produkty GeoMedia pro oblast
mapování a GIS (viz http:// www.vugk.sk/). V letošním roce také dojde k
oznámení nové verze technologie GeoMedia.

Sykora CZ Ostrava (GE Smallworld), odpovídal Martin Staněk, jednatel společnosti

1. Firma loni expandovala, investovali jsme do dalšího rozvoje a mimo jiné jsme
koupili softwarovou firmu z oboru (Netrium) v Belgii, a získali tak přímý
přístup na trh v Beneluxu. Tato společnost se nyní prezentuje pod jménem Sykora
BE. Z projektů bych rád zmínil ukončení další části projektu NIS (Network
Inventory System) v Aliatelu, a to zahájením jeho rutinního provozu a
integrovaného modulu SAP R/3 PM. Náš partner GE Smallworld provedl koncem
loňského roku další růstovou fúzi a vznikla nová společnost GENS (General
Electric Network Solution). Tato společnost má nyní v portfoliu GE Smallworld a
systémy GE Harris podrobnosti viz www.gesmallworld.com.

2. Největší pokrok vidím zejména na straně zákazníků. Ti totiž postupně
začínají požadovat integrovaná řešení a přestávají chtít GISy. GIS jako takový
je v prostorových systémech pro analýzy a řízení jen částí řešení ta však musí
být technologicky velmi vyspělá, objektová technologie je proto bezpodmínečně
nutná. Kdo před lety vsadil na tuto technologii, má obrovský náskok v řešení.
Samozřejmostí musí být rovněž internetové řešení a přístup k datům odkudkoliv a
kdykoliv, např. i včetně WAPu. Myslím si, že doba chápání GISu jako suplování
katastru a pořizování dat v CADu definitivně skončila. Nastala doba integrace.

3. Rád bych čtenáře zaměřil na PTIS projekt v Severočeské plynárenské. V
polovině roku 2002 dokončíme integraci PTIS do modulů PM a MM systému SAP R/3.
Právě touto integrací s technickou dokumentací, zákaznickým systémem,
výpočetními programy a pracovními postupy plynárenské společnosti získá GIS své
pevné místo v základních systémech a stane se mission critical systémem. Je
pozitivní, že nový vlastník RWE Gas používá identické řešení pro PTIS.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.