Základní příručka Lotus Notes 4.6

V současné době se již téměř žádný podnik nevyhne používání elektronické pošty. Ti progresivnější používa...


V současné době se již téměř žádný podnik nevyhne používání elektronické pošty.
Ti progresivnější používají mocnější nástroje, které dovolují ještě vyšší
stupeň spolupráce a sdílení informací. Jedním z produktů, které tuto
problematiku řeší, jsou Lotus Notes, groupware společnosti Lotus Development.
Pro získání základní orientace a pro usnadnění prvních kroků v Notes je určena
přeložená publikace jménem Lotus Notes 4.6 Základní příručka. Je určena pro
úplné začátečníky a zaměřuje se na stručný popis uživatelského prostředí, na
jeho úpravy a základní orientaci v databázích, elektronické poště a používání
kalendáře. Každý ze sedmi celků jednoduše a stručně popisuje dané téma.
Základy Lotus Notes čtenáři přiblíží ovládání programu a základní filozofii
Notes. Vhodným doplněním jsou otázky na závěr kapitoly, kde je možné si ověřit
probíranou látku. Další z témat je věnováno popisu a seznámení se strukturou
databází Notes, která je skutečně specifická. Uživatel je seznámen s pojmy jako
je dokument, pohled, navigátor, což jsou základní prvky každé databáze Notes.
Možná, že tato kapitola by mohla být jako úvodní, aby čtenář od začátku věděl,
co ho po otevření databáze čeká.
Třetí lekce je věnována elektronické poště, která je součástí Notes a je to
vlastně základ jejich funkčnosti. Pro mnoho uživatelů bude tato část asi
klíčová, protože Notes jsou často používány v roli "obyčejné elektronické
pošty" a další možnosti v oblasti groupwaru bývají nedoceněny. Zde mne zarazilo
vypuštění údajů o adresáři Notes, který je právě pro elektronickou poštu
klíčový. Čtenář tak není seznámen s možností vytváření osobních adresářů,
vkládání údajů o osobách, kontaktech. Tento nedostatek se týká také části
věnavané plánování, kde bych očekával alespoň zmínku o adresářové databázi,
která slouží pro vybírání osob pro jednání, plánování schůzek, nebo přidělování
úkolů.
V lekci Kalendářové a plánovací funkce je popsán postup při vytváření záznamů v
kalendáři, jednotlivých typů dokumentů a při přípravě schůzek. Pod názvem
Náměty k zvyšování osobní výkonnosti se skrývá 7 témat, která popisují
detailněji práci s dokumenty, vyhledávání informací, import dat a export do
jiných programů. Předposlední část je zaměřena na úpravu vzhledu vytvářených
dokumentů. Čtenář se seznámí s možnostmi formátování textů, změny velikosti
písma, barvy. Tato část je velmi povrchní. Autor pravděpodobně předpokládá, že
většina uživatelů již má znalosti práce s některým textovým editorem, kde jsou
tyto funkce shodné. Ale například chybí otázka vkládání a práce s tabulkami,
které jsou právě v Notes často používány k dosažení lepšího vzhledu dokumentů.
Poslední lekce osvětluje otázku replikace databází mezi serverem Notes a
mobilním uživatelem, nastavení automatického připojení prostřednictvím modemu a
odesílání elektronické pošty od vzdáleného uživatele.
Publikace má název Základní příručka, a tato charakteristika je přesná. Možná
by mohla být v některých částech obsažnější. V úvodu mi zcela chyběl popis
jednotlivých druhů databází Notes, které se liší svým použitím a stylem práce.
Také mohl být popsán princip spojení mezi serverem a klientem, rozdíly mezi
databázemi na lokálním pevném disku a na serveru. Tyto otázky jsou zvláště pro
začínající uživatele často matoucí.
Celkově však lze říci, že po přečtení knihy může i ten, kdo před tím o Notes
nevěděl nic, odeslat elektronickou poštu nebo si přečíst záznamy v databázi.
(Oliver Reinl: Lotus Notes 4.6 Základ-ní příručka, Computer Press, Brno, 1998,
150 stran, 180 Kč)
8 3045 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.