Základy elektronickej pošty v TCP/IP (2)

Elektronická pošta priťahuje stále viacej užívateíov. Informácie o jej pozadí prináša tento seriál. V minulom diel...


Elektronická pošta priťahuje stále viacej užívateíov. Informácie o jej pozadí
prináša tento seriál. V minulom dieli sa hovorilo o tom, že všeobecne uznávaným
abstraktným modelom sieťových komunikácií je OSI (Open System Interconnect)
model, ktorý pozostáva zo 7 vrstiev.
Aplikačnú, prezentačnú, relačnú a transportnú vrstvu sme popísali v minulom
dieli, teraz nás čakajú sieťová, linková a fyzická vrstva.
Sieťová vrstva (Network Layer) Zaisťuje potrebné smerovanie (routing)
prenášaných paketov ak neexistuje priame spojenie medzi príjemcom a
odosielateíom. Táto vrstva si musí poznať konkrétnu topológiu siete. Sieťová
vrstva plní tieto hlavné úlohy: lSmerovanie (routing) rozhoduje, ktorým smerom
sa má daný paket odoslať
Riadenie dátového toku by malo zaistiť rovnomerné vyťaženie kapacít
Odovzdávanie paketov pri preťaženom stave viacerých sietí zabezpečuje
predávanie paketov medzi sieťami.
Medzi protokoly sieťovej vrstvy patria:
ARP (Address Resolution Protocol) konvertuje z hardwarových na sieťové adresy
DDP (Datagram Delivery Protocol) umožňuje prenos bez nadviazania spojenia v
sieťach AppleTalk
CMP (Internet Control Message Protocol) je protokol pre ošetrenie chýb
IP (Internet Protocol) patrí do skupiny protokolov pre prostredie UNIX
IPX (Internetwork Packet Exchange) je súčasťou protokolovej sady Novell
X.25 PLP (Packet Layer Protocol) sa používa pri prepojovaní sietí X.25.
Linková vrstva (Data Link Layer)
Zabezpečuje prenos blokov dát (rámcov). Rozoznáva začiatok a koniec rámcov,
rozpozná chyby v prenose (na rozdiel od fyzickej vrstvy), potvrdzuje bezchybný
prenos, prípadne si vyžiada opakovanie prenosu. V linkovej vrstve sú používané
nasledujúce protokoly:
ELAP (EtherTalk Link Access Protocol) umožňuje prístup počítačom Macintosh do
siete Ethernet
LAPB (Link Access Protokol Balanced) používa sa v sieťach X.25
LAPD (Link Access Protokol D channel) používa sa v sieťach ISDN
LLAP (LocalTalk Link Access Protokol) poskytuje prístup počítačom Macintosh do
siete LocalTalk
PPP (Point-to-Point Protocol) poskytuje priamu komunikáciu medzi dvomi počítačmi
SLIP (Serial Line Interface Protocol) poskytuje prístup k protokolovej sieti
Internet cez sériové linky
TLAP (TokenTalk Link Access Protocol) umožňuje prístup počítačom Macintosh do
siete Token Ring. Fyzická vrstva (Physical Layer)
Je najspodnejšou vrstvou referenčného modelu OSI. Táto vrstva odovzdáva dátové
pakety z linkovej vrstvy nad ňou, prevádza obsah týchto paketov na sériu
elektrických signálov reprezentovaných hodnotami 0 a 1 v digitálnom prenose.
Tieto signály sú posielané cez prenosové médium k fyzickej vrstve príjemcu. U
príjemcu je elektrický signál konvertovaný fyzickou vrstvou na sériu bitových
hodnÖt. Ty sú zoskupené do paketov a odovzdané linkovej vrstve. Táto vrstva je
vždy (okrem simulácií) realizovaná hardvérom. Zahrňuje prenosové médium,
fyzické rozhrania a elektrické, resp. optické signály používané pre kódovanie
dát. Príkladom konkrétnej implementácie fyzickej vrstvy je medený vodič
prepojujúci rozhrania EIA/TIA-232 (predtým RS-232, asynchrónna sériová linka)
alebo špecifikácia ISO 2110, ktorá definuje rozloženie vývodov pre 25vývodové
sériové konektory (V.24 a RS-232D).
Medzi ukážky špecifikácii tejto vrstvy patria:
EIA-232D špecifikuje rozhranie a charakteristiky elektrického signálu pre
sériové spojenia medzi DTE (Data Terminal Equipment) a DCE (Data Communications
Equipment). Tento štandard vznikol úpravou známeho štandardu RS-232C, ktorý sa
používa pre pripojenie modemov, tlačiarní a pod. Zodpovedá štandardom CCITT
V.24 (rozhranie) a V.28 (elektrické charakteristiky).
RX-422A a RS-423A špecifikujú elektrické charakteristiky vyvážených a
nevyvážených napäťových obvodov pre digitálne rozhranie.
RS-449 špecifikuje univerzálne sériové rozhrania pre konektory s 37 a 9 vývodmi.
RS-530 špecifikuje rozhranie pre vysokorýchlostné 25vývodové sériové spojenia
medzi DTE a DCE.
ISO 2110 definuje rozloženie vývodov pre 25vývodové sériové konektory. Tieto
rozloženia zodpovedajú rozloženiam definovaným v CCITT V.24 a RS-232D.
IEEE 802.3 definuje rÖzne varianty siete Ethernet, vrátane fyzických spojení a
metód pre prenos signálu.
IEEE 802.5 definuje fyzické spojenia a pravidlá pre prenos signálu pre siete
TokenRing.
Vrstvy TCP/IP
Referenčný model ISO OSI je vlastne abstrakciou a rozšírením usporiadania
protokolov TCP/IP. Najčastejšie sa reprezentácia vrstiev TCP/IP znázorňuje
podía obr.
Vrstva sieťového rozhrania je najnižšou vrstvou v stípci a zodpovedá dvom
najnižším vrstvám modelu ISO OSI. Funkcie a parametre tejto vrstvy sú u väčšiny
sieťových adaptérov pevne zabudované v hardvéri a firmvéri.
Internetová vrstva zodpovedá pomerne presne sieťovej vrstve ISO OSI
Transportná vrstva zodpovedá transportnej vrstve modelu ISO OSI
Aplikačná vrstva v sebe zahrňuje funkcie troch najvyšších vrstiev ISO OSI.
Hlavný rozdiel medzi stípcom protokolov TCP/IP a ISO OSI je v tom, že posledný
menovaný model má nad transportnou vrstvou ešte tri ďalšie, zatiaí čo TCP/IP má
na tomto mieste iba jednu vrstvu. Monolitický prístup TCP/IP v princípe vedie
ku kódu, ktorý síce mÖže byť rýchlejší, ale nie je tak prehíadný a opakovane
použiteíný.
1 0576 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.