Základy elektronickej pošty v TCP/IP 4

Prvé e-mailové systémy boli vyvinuté koncom 60. a začiatkom 70. rokov. Tieto systémy boli prevažne súkromné malé sys...


Prvé e-mailové systémy boli vyvinuté koncom 60. a začiatkom 70. rokov. Tieto
systémy boli prevažne súkromné malé systémy v rámci oddelení, s malou snahou
sprístupniť jednotlivým e-mailovým systémom komunikáciu medzi sebou. Koncom 70.
a začiatkom 80. rokov sa stali dostupné verejné e-mailové služby
prostredníctvom poskytovateíov ako boli spoločnosti AT&T Mail, MCI Mail a
CompuServe.

Väčšinou boli poštové služby týchto poskytovateíov využívané podnikateími a
jednotlivcami. Výskumné a akademické e-mailové služby sa vyvinuli do toho, čo
sa neskÖr stalo Internetom. Pretože služby pre posielanie správ sa stávali
populárnejšie a viacej používané, rástla aj potreba vzájomnej interoperability.
Ako výsledok boli vyvinuté tieto štandardy:
Štandardy pre elektronické posielanie správ a poštu zaistila rada doporučení
X.400 od CCITT (Consultative Commitee for International Telegraphy and
Telephony). Prvá verzia štandardov X.400 sa objavila v roku 1984 a je známa ako
MHS 84 (čo znamená Message Handling System, 1984). Systémy X.400 dnes bežne
slúžia ako chrbtica pre doručovanie správ medzi e-mailovými systémami.
Protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) v sade protokolov IP (Internet
Protocol) zaistil e-mailové štandardy a protokoly pre Internet.
Koniec 90. rokov síubuje pre elektronickú poštu niekoíko ďalších vývojových
krokov:
Rast šírky pásma, cez e-mail teda bude možné rýchlo a íahko posielať aj
obrovské súbory.
Podpora pre video, audio a grafiku v poštových službách posielania správ.
Smernice týkajúce sa spÖsobu, akým sa má s týmito dátami pracovať, zabezpečujú
rozšírenie Multipurpose Internet Mail Extension (MIME).
Vznik inteligentných agentov, ktorý pomáhajú s obsluhou a doručením pošty.
Vývoj bezdrÖtových poštovných služieb bude pokračovať, a prispeje tak k
podnieteniu zlepšenia v oblasti bezdrÖtových sietí.
Zobecnenie elektronickej pošty a posielanie správ, ktoré zasahuje do
elektronického obchodu napríklad prostredníctvom EDI (Electronic Data
Interchange).
Použitie šifrovania, digitálnych podpisov a ďalších bezpečnostných techník,
ktoré uchovajú obsah e-mailových správ skrytý pred neautorizovanými očami. Toto
sú základné vylepšenia e-mailu, pokiaí sa e-mail má stať prostriedkom pre
elektronický obchod. Príkladom takéhoto bezpečnostného opatrenia je PEM
(Privacy Enhanced Mail). Pre šifrovanie je možné použiť tiež algoritmus PGP
(Pretty Good Privacy).

Pošta v prostredí TCP/IP
Elektronická pošta ako väčšina služieb Internetu je založená na modeli
klient/server, jej základom je existencia tzv. poštovej schránky Mail Box,
ktorá vychádza z filozofie P.O.BOXu (Post Office Box). Každý užívateí má
vlastnú elektronickú poštovú schránku (mailbox) (jedinečný adresár pre
ukladanie elektronickej pošty) a ostatní užívatelia mÖžu užívateíovi s touto
schránkou posielať e-mailové správy. Tieto správy sa posielajú na e-mailovú
adresu. E-mailová adresa je určená dvojicou údajov: identifikátorom schránky v
rámci tohto počítača a adresou počítača.
Pokiaí nejaká e-mailová správa nemÖže byť doručená, mÖže byť dočasne uložená v
poštovnom úrade (post office). Toto je služba, ktorá umožňuje ukladať správy s
možnosťou periodicky kontrolovať, či je príjemca pripravený doručenú poštu
prevziať.
Elektronická pošta nie je zaisťovaná nikdy jediným programom, vždy ide o
spoluprácu viacerých programov, ktoré sú rÖznym spÖsobom špecializované, napr.
existujú programy, ktoré sa starajú iba o prenos správ, prezeranie správ,
vytváranie a ich odosielanie. Základnými RFC dokumentmi, ktoré sa zaoberajú
elektronickou poštou, sú:
RFC 821 [11] definuje základný model elektronickej pošty a jej prenos pomocou
protokolu SMTP
RFC 822 [12] špecifikuje formát textových správ pre elektronickú poštu
RFC 1521 [13] definuje rozšírenie elektronickej pošty MIME, ktoré umožňuje
prenos aj iných súborov ako textových
Okrem týchto základných dokumentov existuje ešte veía ďalších, ktoré ich
dopíňajú, avšak všetky vychádzajú z uvedených RFC dokumentov.
Adresovanie správ
PÖvodný systém UUCP (Unix-to-Unix Copy), používal adresy v tvare: počítač!
užívateí. Výkričník sa vyslovuje ako bang, takže tomuto spÖsobu adresovania sa
hovorilo "bang notácia". Pokiaí je cieíový počítač vzdialený, musí sa obyčajne
špecifikovať kompletná cesta, po ktorej sa bude správa uberať. Príkladom mÖže
byť UUCP adresa v tvare:
počítač1!počítač2!počítač3!počítač4!užívateí.
Význam tejto adresy je taký, že správa sa najprv odošle na počítač1, ten ju po
prijatí odošle na počítač2, počítač2 ju ďalej odošle na počítač3, ten ju odošle
na počítač4, kde ju obdrží konkrétny užívateí. Cesta v tomto tvare mÖže
obsahovať až 20 počítačov.
Základný dokument RFC 822 definuje nový spÖsob takzvaného doménového
adresovania, ktorý sa používa dnes. Takáto adresa má tvar:
užívateí@doménové_meno, kde doménové_meno je utvorené podía pravidiel Domain
Name System (DNS). Užívateí je identifikátor poštovej schránky v rámci daného
počítača.
V doménovom adresovaní je možné špecifikovať medzistanicu (poštovú bránu), cez
ktorú má daná správa prejsť. Formát takejto adresy je nasledujúci:
užívateí%cieíový_počítač@
brána. Ak je na strane odosielateía správne nakonfigurovaný poštový software,
je formát tejto adresy potrebný len veími zriedka.
Formát poštovej správy
Každá poštová správa sa skladá z dvoch častí:
hlavička (header)
telo správy (body)
Telo (body) správy obsahuje vlastný text správy a z pohíadu systému
elektronickej pošty nie je nijako štruktúrované ani užívateíské zložky (UA),
ani prenosové zložky (MTA) túto časť správy neinterpretujú (okrem špeciálnych
prípadov, ako napríklad pri potrebe konverzie z jednej znakovej sady do druhej).
Naopak hlavička (header) musí byť veími presne štruktúrovaná. Hlavička obsahuje
informácie, podía ktorých sú jednotlivé správy odosielané, prenášané a
doručované. Každý systém elektronickej pošty (MHS, Message Handling System)
musí presne definovať, čo má byť v hlavičke obsiahnuté a akým konkrétnym
spÖsobom to má byť vyjadrené. To preto, aby si užívateíské zložky (UA, User
Agent) a prenosové zložky (MTA, Mail Transfer Agent) dokázali v hlavičke správy
nájsť tie informácie, ktoré potrebujú k svojej činnosti.
Syntaxom hlavičky sa podrobne zaoberá dokument RFC 822 [12]. Hlavička sa musí
nachádzať pred telom správy, a telo správy musí byť od hlavičky oddelené
najmenej jedným prázdnym riadkom. To z toho dÖvodu, že všetko, čo nasleduje za
prvým prázdnym riadkom, sa považuje za text správy. Hlavičku správy dokument
RFC 822 definuje ako postupnosť položiek, ktorým sa v origináli hovorí header
fields (polia hlavičky). Každá položka hlavičky musí začínať na novom riadku
(na prvej pozícii riadku) a mÖže pokračovať na ďalších riadkoch (v takom
prípade ale nikdy nesmie začínať od prvej pozície riadku). Každá položka začína
nejakým kíúčovým slovom (zakončeným dvojbodkou), ktoré definuje jej význam. Za
kíúčovým slovom zakončeným dvojbodkou nasleduje vlastný obsah príslušnej
položky. Text uzatvorený v oblých zátvorkách "(" a ")" je považovaný za
komentár a pri interpretácii niektorých polí hlavičky je ignorovaný. Lomené
zátvorky "<" a ">" zase označujú údaje prednostne určené pre poštový program.
Napríklad poštovú adresu je možné zapísať aj takto:
Bill Gates <bill@microsoft.com>
Poštový program si potom z toho vezme iba údaje uzatvorené v lomených
zátvorkách. Dokument RFC 822 nepredpisuje povinné poradie jednotlivých položiek
hlavičky. Údaje uvedené v hlavičke musia byť kódované v klasickom 7bitovom
ASCII formáte.
Príklad poštovej správy podía RFC 822:
From Thu Jan 18 23:00:21 2001
Return-Path: <mbaric@boreas.sk>
Received: from alice.netax.sk (IDENT:root@alice.ba.psg.sk [195.80.171.20])
by bratislava.telecom.sk (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id PAA04035
for <peterg@ba.telecom.sk>; Thu, 18 Jan 2001 15:39:37 +0100 (MET)
Received: from localhost (nobody@alice.netax.sk [212.55.225.2])
by alice.netax.sk (8.8.7/8.8.7) with SMTP id PAA32356
for <peterg@ba.telecom.sk>; Thu, 18 Jan 2001 15:38:29 +0100
From: mbaric@boreas.sk
Message-Id: <200101181438.PAA32356@alice.netax.sk>
Subject: praca
X-Priority: 1 (Highest)
Content-type: text/plain; charset="windows-1250"
Mime-version: 1.0
To: peterg@ba.telecom.sk
Date: Thu, 18 Jan 2001 15:38 +0100
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Mozilla-Status: 8001
X-Mozilla-Status2: 00000000
X-UIDL: 653ff965e9d13c4bfe689677e4ff0147
Dobry den prajem.
Nas partner Nemecka firma zakladajuca pobocku v Bratislave hlada momentalne
sikovnych programatorov...
1 0721 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.