Zálohování dat v českých společnostech

Způsoby zálohování dat neprocházejí významnými změnami V současné době bychom pravděpodobně jen velmi obtížn


Způsoby zálohování dat neprocházejí významnými změnami

V současné době bychom pravděpodobně jen velmi obtížně hledali jednotlivce
pracujícího s počítačem, který by si nezálohoval svá data. Při výzkumu způsobů,
jak je v jednotlivých organizacích zálohování dat praktikováno, byla vedle
individuálního přístupu k provádění záloh věnována pozornost zejména
problematice zálohování dat na úrovni celé organizace.
Z odpovědí dotazovaných zástupců vyplývá, že v rámci zkoumaného vzorku
neexistuje žádná organizace, v níž by se zálohování dat neprovádělo. Ze
širokého spektra nejrůznějších způsobů, jak zálohování v dotazovaných
organizacích probíhá, vystupuje do popředí vypalování dat na CD-ROM. Zástupci
přibližně dvou třetin organizací potvrdili, že jsou zálohy prováděny tímto
způsobem.
Dalším nejčastěji používaným způsobem zálohování je mezi institucionálními
předplatiteli Computerworldu zálohování na DLT a na jiné datové pásky.
Takovýmto způsobem své zálohy pořizuje přibližně polovina ze zkoumaného souboru
organizací. Současně z odpovědí kompetentních zástupců vyplynulo, že dvě pětiny
subjektů zálohují svá data na disková pole. Penetrace ostatních způsobů
zálohování dat se již vyskytuje v podstatně nižší míře 15 % z dotazovaných
organizací zálohuje svá data na diskety či ZIP, necelá desetina subjektů
používá optické disky a šest organizací ze sta využívá při zálohování svých dat
ještě jiné způsoby.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že většina organizací kombinuje několik způsobů
zálohování. Vzhledem k tomu, že uvedené údaje zahrnují veškeré formy záloh
(tedy včetně těch, které si provádějí jednotliví pracovníci samostatně), jsou
získané údaje o penetraci pro všechny uvedené způsoby zálohování poměrně
vysoké. Pokud bychom se však zaměřili pouze na jeden způsob zálohování, který
je ve zkoumaných organizacích považován za nejvýznamnější (tzn., že jsou tímto
způsobem ukládána buď kritická data, nebo největší objem dat), dostaneme velmi
odlišný obraz. Převládajícím způsobem jsou totiž DLT pásky, které představují
pro téměř dvě pětiny organizací nejvýznamnější způsob zálohování, přičemž pro
další téměř třetinu z oslovených firem jsou nejvýznamnějším způsobem jiné
datové pásky (častokrát proprietárního charakteru).
Z uvedených údajů je dále patrné, že CD-ROM, diskety a ZIP v kontextu
nejvýznamnějších způsobů zálohování výrazně ustoupily do pozadí. Přitom platí,
že tyto způsoby (zejména pak vypalování na CD-ROM) jsou sice velmi rozšířené,
nicméně jsou v jednotlivých organizacích využívány spíše minoritně za
nejvýznamnější způsob jsou považovány pouze ve 13 % ze zkoumaného vzorku
organizací (v případě disket a ZIP jsou to pouhá dvě procenta). Detailní pohled
na jednotlivé kategorie organizací ukazuje, že žádný ze způsobů zálohování není
jednoznačně preferován žádnou ze sledovaných vertikál. Lze však identifikovat
rozdíly ve způsobech zálohování mezi malými organizacemi (subjekty s méně než
100 zaměstnanci) a ostatními subjekty podíl organizací, v nichž je za
nejvýznamnější způsob zálohování považováno vypalování dat na disky CD-ROM,
dosahuje jedné třetiny, zatímco mezi ostatními subjekty hraje zálohování na
CD-ROM takto významnou roli u výrazně menšího podílu organizací a mezi subjekty
s více než 1 000 pracovníků se nevyskytl ani jeden, jehož zástupce by posoudil
tento způsob zálohování jako nejvýznamnější.
Srovnání aktuálních dat s údaji z minulého roku ukazuje, že způsoby zálohování
dat neprocházejí natolik významnými změnami, které by se mohly projevit ve
zobecněných trendech. Za zmínku stojí jen meziroční nárůst počtu organizací,
které považují za nejvýznamnější způsob zálohování DLT podíl těchto subjektů se
přitom zvýšil zejména na úkor organizací využívajících jiné datové pásky a
optické disky. Podíl organizací, pro které je nejvýznamnějším způsobem
vypalování dat na CD-ROM či pořizování kopií na diskety nebo ZIP, se meziročně
téměř nezměnil.
V rámci realizovaného výzkumu bylo dále ověřováno nasazení centrálního systému
zálohování, který zabezpečuje back-up důležitých dat na celopodnikové úrovni
bez přičinění jednotlivých uživatelů. Z výsledků výzkumu plyne, že takovýto
systém v současné době využívají přibližně tři pětiny organizací (61 %).
Z hlediska dalšího rozvoje centrálního systému zálohování je významný údaj o
podílu organizací, které plánují v průběhu roku 2005 svůj stávající systém
rozšířit nebo nově zavést. Z odpovědí dotazovaných zástupců jednotlivých
organizací plyne, že takovýchto subjektů se ve zkoumaném vzorku vyskytuje více
než jedna čtvrtina (27 %), přičemž vyšší podíl (18 %) připadá na subjekty,
které uvažují o rozšíření stávajícího systému. Zbývajících 9 % organizací je
pak možné považovat za zdroj celkového růstu trhu v oblasti zálohování, neboť
jde o organizace, které doposud žádný takovýto systém nepoužívaly a v průběhu
letošního roku plánují jeho implementaci. Důležitý je rovněž poznatek, že žádná
z dotazovaných organizací neplánovala na rok 2005 změnu aktuálně používaného
systému centrálního zálohování tedy přechod na jinou technologii. Tato
skutečnost je do značné míry dána vysokou mírou spokojenosti uživatelů se
zvolenými systémy. Přestože podíl spokojených uživatelů se u jednotlivých
centrálních systémů zálohování liší, vždy jejich podíl činí přibližně devět
desetin (podíl organizací, jejichž zástupci vyjádřili spokojenost s DAS činí 87
% a podíl spokojených uživatelů SAN činí 96 %).
Mezi jednotlivými typy aktuálně využívaných systémů zálohování převládá SAN,
který dosahuje téměř 50% penetrace mezi organizacemi, které v současné době
centrální systém zálohování používají. Z dalších systémů stojí za zmínku DAS,
který aktuálně používá přibližně jedna pětina organizací, které v současnosti
disponují centrálním systémem zálohování, a dále ještě NAS, který dosáhl v
rámci této skupiny 13% podílu. Plány organizací, které v současné době žádný
centrální systém zálohování nepoužívají, ale uvažují o jeho zavedení do konce
roku 2005, v podstatě nezmění současné podíly mezi uvedenými systémy. Během
tohoto roku tedy nedojde k přeskupení trhu, ale pouze k jeho celkovému zvětšení.


O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovali strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.