Zaostřeno na Frame Relay

Přenosová technologie Frame Relay je jednou z těch, které se dnes široce využívají pro spojení lokálních sítí do ...


Přenosová technologie Frame Relay je jednou z těch, které se dnes široce
využívají pro spojení lokálních sítí do sítí rozsáhlých. Původně byla určena
pro ISDN (Integrated Services Digital Network), ale postupem času se z ní stala
nezávislá služba. S její rostoucí popularitou se pochopitelně objevují stále
nová zařízení, která se snaží zajistit nejen běžné přenosy dat, ale také
sledovat jejich kvalitu a podávat o ní přiměřené zprávy.
Frame Relay
Technologie Frame Relay (přenos rámců) se od svých konkurentů odlišuje řadou
vlastností, z nichž k nejdůležitějším patří skutečnost, že ve své základní
podobě ponechává nejrůznější kontroly přenosu na protokolech vyšších vrstev
modelu OSI. Tento přístup jí umožňuje dosáhnout vysoké propustnosti, malých
prodlev a tedy efektivního využití přenosového pásma.
Pokud se během přenosu zjistí, že některý paket nelze doručit (ať z důvodů
nemožnosti nalezení adresáta nebo okamžitého přetížení sítě), je zrušen. K
rozhodování o tom, které pakety zrušit a které nikoli, pomáhá definice
předpokládané rychlosti přenosu informací jednotlivých uzlů (CIR committed
information rate). Pokud je aktuální požadavek uzlu pod touto úrovní, jsou jeho
data přenesena, je-li mírně nad ní, snaží se ještě síť jeho požadavek uspokojit
a pokud překročí CIR o předem stanovenou hodnotu, jsou pakety zrušeny.
Podle zrušených paketů pak uživatelé (resp. vyšší vrstvy modelu OSI) zjistí, že
je síť přetíže-na a musí se s tím nějak vyrovnat. Protože protokoly vyšších
vrstev (SPX, TCP apod.) zahrnují zpravidla ochranné mechanismy, nezpůsobuje
tento přístup žádné vážnější problémy. Přesto je pochopitelně podstatně
výhodnější používat Frame Relay na linkách, kde nedochází k velkým ztrátám
paketů, protože jinak se o zpoždění, které nezpůsobí samotný Frame Relay,
postarají opravy protokolů nad ním.
Technologie Frame Relay sama pracuje na 2 nejnižších vrstvách modelu OSI
fyzické a nižší části linkové vrstvy, takže může přenášet libovolné vyšší
protokoly, např. TCP/IP, IPX/SPX, SNA apod. Pro přenos rámců po síti se tu
používá statistické multiplexování a na rozdíl např. od ATM mají pakety
rozdílnou délku. Tyto skutečnosti dávají tušit, že se ve Frame Relay hůře
zajišťují konstantní přenosové rychlosti dat a proto se příliš nehodí pro
takové typy přenosů, které je vyžadují, tedy především pro přenosy hlasu nebo
videa.
Výhodou technologie Frame Relay je podpora nejrůznějších přenosových rychlostí,
od 56 kb/s po 2 Mb/s.
Úroveň služeb
V okamžiku propojení sítí zákazníků prostřednictvím další firmy přicházejí na
řadu smlouvy o poskytované úrovni služeb (SLA service level agreement) a je
samozřejmě v zájmu obou smluvních stran mít možnost průběžně ověřovat jejich
plnění.
Produkty, o kterých bude řeč dále, nabízejí možnost sledovat řadu veličin,
které bývají typicky součástí těchto smluv. Mezi ně patří především informace o
využití přenosového pásma, která zákazníkovi pomůže rozhodnout, u kterého ze
spojů je třeba pronajmout větší kapacitu, příp. kde se naopak stávající
kapacita nevyužívá a je tedy možno uvažovat o jejím snížení.
Dalším měřeným parametrem bývají pokusy o překročení kapacity přenosového
kanálu (congestion), které mohou mít nepříjemný efekt nabalující se sněhové
koule tak, jak se stále další uzly snaží vyslat data, která se dosud nepodařilo
přenést.
Analýza nadměrného vysílání dat (excess bursting) slouží ke zjišťování, kteří
uživatelé neustále překračují dohodnutou kapacitu přenosového kanálu a tím
degradují kvalitu služeb pro případné další uživatele.
Významnou veličinou je také zpoždění v průběhu přenosu prostřednictvím Frame
Relay její znalost umožňuje především zjistit, jaký podíl na síťových
problémech má rychlost (resp. pomalost) lokální sítě a jaký spoj WAN. Další
důležitou informací je pak dostupnost jednotlivých prvků přenosového řetězce a
jejich služeb (např. virtuálních okruhů).
DSU/CSU
Zařízení pro připojení počítače (resp. počítačové sítě) do digitální sítě s
technologií Frame Relay nabízí řada výrobců. Jejich DSU/ /CSU nabízejí dnes
kromě zajištění vlastního přenosu dat zpravidla také řadu doplňujících funkcí,
mj. také sledování parametrů definovaných v již zmíněných SLA.
(Jen připomeňme, že DSU/ /CSU je zkratka Data Service Unit/Channel Service Unit
a znamená 2 součásti zařízení označovaného jako DCE Data-Communications
Equipment. V podstatě je možno si ho představit jako modem, který ovšem
nezajišťuje přenos dat po analogové lince, ale po lince digitální, např. T1
nebo E1. Přitom součást DSU se nachází na straně lokální sítě, CSU pak na
straně digitální linky proto musí být certifikováno FCC Federal Communications
Commision).
Jednotlivá zařízení
Mezi firmy, které nabízejí výše uvedená DSU/CSU, patří mj. společnost Kentron.
Zmiňme alespoň její DataSMART 688, který nabízí kromě standardních funkcí také
monitoring všech výše uvedených parametrů, vzdálenou správu a kombinaci hlasu a
dat na jedné lince T1.
Další z firem, která se zabývá vývojem a výrobou vysokorychlostních síťových
zařízení, je společnost Larscom. Řada jejích produktů zajišťuje spojení Frame
Relay i ATM přes linky T1, E1 a T3. Právě tato společnost nedávno uvedla na trh
inteligentní přístupové zařízení pro Frame Relay nesoucí označení FramePath
100, které na rozdíl od jejích předcházejících produktů dokáže sledovat provoz
z pohledu již zmíněných smluv o poskytované úrovni služeb.
FramePath je také schopen pomoci s hledáním příčin vzniklých problémů a
lokalizovat, zda se nacházejí u poskytovatele služeb nebo u zákazníka.
FramePath 100 podporuje rychlosti linky až do 1,5 Mb/s, jeho slabší bratr,
FramePath 64 pak 64 kb/s. Výhodou uvedeného zařízení je schopnost zálohovat
provoz na hlavním spoji prostřednictvím ISDN konkrétně pokud jej vybavíte
volitelnými moduly ISDN.
Podobná zařízení nabízí i společnost Paradyne pod názvem FrameSaver, na
samostatný monitoring kvality poskytovaných služeb se specializuje např. Visual
UpTime firmy Visual Networks. Obecně se dá říci, že s rostoucími požadavky na
zaručené služby poskytované prostřednictvím Frame Relay, se zvětšuje také počet
typů a rozsah funkcí podobných typů zařízení.
8 1657 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.