Zaostřeno na spooling

Postup nazývaný spooling si lze představit jako proces, kdy se seznam úkolů nebo data nějakého dokumentu navíjejí na ...


Postup nazývaný spooling si lze představit jako proces, kdy se seznam úkolů
nebo data nějakého dokumentu navíjejí na špulku stejně jako nit aby se mohla v
příhodné chvíli zase odvinout a použít. Spooling je užitečný především proto,
že k počítači připojená zařízení zpracovávají data různou rychlostí. Buffer
spoolu se tak vlastně stává čekárnou, kde data odpočívají až do chvíle, kdy je
nějaké pomalejší zařízení, například tiskárna, schopno provést jejich
zpracování. Jestliže je takovéto pomalejší zařízení připraveno ke splnění
nového úkolu, přečte si následující dávku informací právě z bufferu spoolu.
Pojem spool je v podstatě zkratkou anglického termínu simultaneous peripheral
operations on-line, tj. simultánní operace s periferními zařízeními
zpracovávané on-line. Myšlenka spoolingu vznikla hned při zrodu počítačů, kdy
vstupní informace byly čteny z děrných štítků a ihned se tiskly (nebo byly
jinak zpracovávány a výsledky byly vytištěny následně).
Protože počítače pracují podstatně rychleji než vstupně/výstupní zařízení, jako
jsou právě tiskárny, byl objeven efektivní způsob uložení načtených dat na
magnetický disk. Tyto informace pak mohly být vytištěny v momentě, kdy se
spustila operace tisku, to znamená ve chvíli, kdy tiskárna byla volná a počítač
nebyl zaměstnán zpracováním jiných úloh.

Tisk dokumentu
Nejobvyklejší formou spoolingu je právě spooling tiskový. Dokumenty, které jsou
určeny k tisku, se zařadí do tiskové fronty a později jsou vytištěny všechny
najednou, obvykle v nejbližším momentu, kdy je tiskárna volná a připravená k
tisku. Je zcela běžné, že se dokumenty tisknou v pořadí první příchozí, první
obsloužený, ale některé systémy umožňují zadávat prioritu dokumentů, aby se
důležitější dokumenty mohly vytisknout první. Moderní tiskárny mají vlastní
paměťové buffery, ale častokrát nemívají dostatečně velkou kapacitu k udržení
celých dokumentů (nebo několika dokumentů najednou). K provedení tisku je proto
třeba vícenásobného zopakování příslušných vstupně/výstupních operací.
Pokud data zadaná k tisku obsahují bohatou grafiku, barevné plochy nebo
komplikované formátování, mohou mít velký objem, a proto bude zřejmě trvat
poměrně dlouhou dobu, než se plně načtou do tiskárny, a ta provede jejich
zpracování. Tisková fronta zpracovává příslušné vstupně/výstupní operace na
pozadí, což dovoluje uživateli pokračovat v práci na jiných úlohách, zatímco
zadaný dokument je stále ve fázi tisku.

Výhody spoolingu
Spooling dokumentů zadaných pro tisk i požadavků na dávkové zpracování dat jsou
dodnes zcela běžné na mainframových počítačích, kde mnoho uživatelů sdílí
zdroje jednoho počítače (tedy paměť, procesor apod.). S rostoucí popularitou
cenově výhodných tiskáren je obvyklé, že u běžných PC mají mnozí uživatelé
vlastní tiskárny, a nemusejí je tak sdílet s dalšími uživateli. Ale i v tomto
případě zůstává spooling užitečnou technikou, neboť uživatelům umožňuje
nepřetržitě pokračovat v práci v době, kdy na pozadí počítače probíhá
zpracování tisku. Spooling dokonce umožňuje zadat řadu tiskových úkolů
současně, aniž by bylo nutné při novém tiskovém požadavku čekat na dokončení
tisku předchozího dokumentu. Ve složitějším prostředí, např. tam, kde je v
jedné síti propojeno mnoho typů počítačů s různými operačními systémy, bývá
obvykle možné nastavit sdílené spoolingové úlohy na společné tiskárny.
Toto řešení může obnášet některé komplikace, protože je nutné konvertovat data
z různých formátů do formátů společných, a to zpravidla vyžaduje přídavný
externí software nebo hardware, aby se docílilo bezproblémové součinnosti všech
připojených zařízení.

Nejen tisk
Jak již bylo zmíněno, termínem spooling se převážně označuje spooling pro tisk.
Existují ovšem i další aplikace, kde má smysl tuto techniku využívat.
Tak například poštovní spoolery sbírají e-mailové zprávy (nebo jiná data,
například aktuální informace z Usenet newsgroup), aby je později předaly dál.
To znamená, že odesílatel nemusí být v době, kdy píše e-mailovou zprávu,
připojen na Internet. Grafické aplikace také někdy potřebují spoolovat data na
pevný disk, zejména v případě, kdy RAM počítače nedokáže udržet celý obraz
najednou. Podobně i programy pro kompresi a dekompresi videa, které jsou
typické vysokou náročností na paměť, obvykle spoolují data na disk. Existují
také aplikace spoolující vstupní data (na rozdíl od běžnějšího spoolování
výstupních dat), ale používají se poměrně vzácně. Spooling dat se používá
rovněž v některých automatizovaných zařízeních v hi-tech výrobních procesech. A
aby byl náš pohled na termín spool úplný, dodejme, že se někdy používá i v
jiném kontextu. Zatímco v češtině jej používáme v podstatě výhradně pro výše
zmíněné procesy, v angličtině se pojem spool vztahuje také k cívkám s
magnetickými pásky používaným k uložení dat. Některé typy datových pásek se
před použitím odvinou do zapisovacího zařízení, a nejsou tudíž fyzicky spojené
s kotouči, na nichž jsou uloženy. V tomto případě spooling označuje úkon
navíjení pásky zpět na cívku ve fyzickém slova smyslu.
1 1491 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.