Zatočte s jazyky

Již několik let je s přibližujícím se datem vstupu do EU jasné, že znalost cizích jazyků v širokých vrstvách popu...


Již několik let je s přibližujícím se datem vstupu do EU jasné, že znalost
cizích jazyků v širokých vrstvách populace bude nutno značně zlepšit. Po
úspěšném referendu se však záměry staly realitou a na řadě institucí se
šturmuje, aby organizace měly dostatek pracovníků schopných alespoň základní
komunikace v některém z hlavních jazyků EU.
Jak vypadá český trh na poli elektronických nástrojů pro překlad z/do
angličtiny, respektive pro pasivní příjem (čtení) cizojazyčné informace, se
pokouší v kostce mapovat tento článek.

Překladače
Eurotran 2003
Eurotran nabízí automatický překlad z angličtiny a z němčiny do češtiny a práce
s ním je zcela intuitivní. Buď otevřeme soubor s výchozím textem (TXT nebo RTF)
či založíme nový soubor, do kterého kopírujeme přes schránku z libovolných
dokumentů, které tento postup umožňují.
Po načtení spouštíme překlad buď celého dokumentu, jednotlivých odstavců, či
vět. Překladač neprovádí pouhou substituci položek ze slovníku, umí položky ze
svého slovníku i ohýbat, tj. zadáme-li "with a large green apple", přeloží
správně "s velkým zeleným jablkem". Vnitřní analýza zvládá i delší výrazy
tvořené spojkami "a/nebo". Dále je schopen u sloves z vnitřního slovníku dávat
správný pád předmětu následujícího za slovesem.
Po skončení automatického překladu lze cílový text upravit. K tomu slouží
funkce paralelního rolování. Jak se pohybujeme při úpravách v cílovém textu,
výchozí text se pohybuje spřaženě, takže máme vždy před očima oba texty ve
správném místě. Pokud vstupem není RTF a chceme formátovat, jsou k dispozici
standardní funkce jako v běžných editorech: řez, velikost, barva a typ písma,
zarovnání.
Překladač má vestavěnu určitou vnitřní inteligenci. Slovník obsahuje ke
"speaker" dva překlady: reproduktor a reproduktorový. Zadáme-li "speaker
current", přeloží správně "reproduktorový proud".
Pokud je vstupní soubor ve formátu RTF, překladač se snaží zachovávat původní
formátování. U běžných textů, obsahující různé velikosti a druhy písem včetně
horních a dolních indexů, odrážky s různým odsazením nebo číslované odstavce,
překladač zvládl na jedničku. S tabulkami, kde text v poli je víceřádkový, měl
občas problémy.
Produkt je také možné využít jako pomůcku při čtení elektronických souborů,
pokud má čtenář mezery ve znalostech terminologie. Poklepeme-li myší na neznámé
slovíčko, ve sloupci slovníku se objeví překlad včetně všech kolokací daného
termínu, které slovník obsahuje.

Slovník
Manuál uvádí rozsah dodávaného slovníku 420 000 slov a slovních spojení pro
angličtinu a 240 000 pro němčinu. Neuvádí, zda se jedná o celkový počet slov v
obou jazycích nebo významových dvojic. Podle práce s produktem lze usuzovat, že
jde spíše o první možnost.
Slovník lze používat i v opačném směru překladu, tj. z češtiny do angličtiny,
ale pouze k hledání, nikoli pro souvislý překlad což je z titulu produktu
samozřejmé. Příjemnou vlastností je zabudovaný stemmer (modul odvozující
základní tvar slova), takže při dotazu na překlad slova "přicházíte" nalezne
správně infinitiv a následně jeho překlad.
Pokud určitý termín v základním slovníku není, můžeme doplnit do uživatelského
slovníku. Těchto slovníků je možné mít několik, avšak pro překlad se používá
výhradně slovník aktuálně otevřený. Vzhledem k tomu, že uživatelský slovník se
ukládá ve formátu TXT s oddělovačem dvojtečka, není problémem, pokud je více
slovníků, a podle charakteru výchozího textu lze předpokládat nasazení slovní
zásoby např. ze dvou, libovolným editorem sloučit dva soubory pod jiným jménem
a otevřít takto vytvořený slovník. Další výhodou tohoto jednoduchého formátu je
možnost použít soubory se slovní zásobou vytvořené jinde ve formátu
uspořádaných dvojic (nejčastěji XLS). XLS uložíme ve formátu CSV a následně
editorem nahradíme všechny středníky dvojtečkou. Takto upravený soubor lze již
otevřít jako uživatelský slovník.
Při těchto činnostech musíme mít na zřeteli dvě omezení: jednak angličtina může
obsahovat maximálně 4slovná spojení, jednak bychom do uživatelského slovníku
neměli ukládat položky, které jsou již ve slovníku základním. Položky
uživatelského slovníku se totiž použijí výhradně v základním tvaru, odpadne
tedy výhoda správných předložkových tvarů zmiňovaná výše.

Překladač internetových stránek
Součástí produktu je i překladač internetových stránek. Do MS Internet
Exploreru přidá do Nástrojů položku Eurotran, kde se dají provést základní
nastavení, a mezi ikony přibude tlačítko s vlaječkou, kterou spouštíme překlad
stránky. Možné je buď přepsání, lepší je však uspořádání výchozího a českého
textu vedle sebe máme vždy možnost nahlédnout do originálu.

Hodnocení
Díky schopnosti vnitřních algoritmů vypořádat se s předložkovými vazbami není
výstupem tak kostrbatý text, jak jsme jej vídali v minulosti. Čtenář s určitou
dávkou fantazie již může přibližně sledovat celý text. (Odzkoušeno na několika
souborech okopírovaných z internetu s různou tematikou.) Program tedy plní svůj
slib a nepředstírá, že je něco víc.
Lze poznamenat, že produkt bude přínosem i pro příležitostného překladatele,
který v zaměstnání musí občas něco přeložit. Díky nedostatku praxe musí často
hledat ve slovníku, což zdržuje. Když bude překládat přepisováním výchozího
textu ve Wordu, bude riskovat, že při tom někdy něco pokazí na formátování;
jednou přeložený text nebude při opravě vidět v originále; i pokud bude mít k
dispozici elektronický slovník, cesta z Wordu do slovníku a zpět bude delší než
v Eurotranu.
Pokud použije Eurotran, má vždy k dispozici oba texty paralelně rolující, což
umožňuje snazší kontrolu. Strojově přeložený text může dle libosti upravit,
editor umí přetahovat vybraný text myší, což při opravě slovosledu zrychluje
práci. I v případě, že použije jen 50 % strojově přeloženého textu, který
následně upraví, bude úspora času stát za to. Zejména v případě, že není
trénovaným písařem na klávesnici.

PC Translator 2003
PC Translator budou používat nejspíše občasní překladatelé. Jedná se o systém
automatického překladu, doplněný o interaktivní prvky, umožňující uživateli,
znalému dobře cílového jazyka a částečně jazyka výchozího, interaktivní zásahy
do překladového procesu. Slovník, který je součástí produktu, nalezneme na řadě
překladatelských pracovišť, které jej využívají samostatně. Nakladatelství má v
nabídce řadu jazyků, k recenzi jsme do redakce dostali modul anglicko-český.
Součástí aplikace je také překladač webových stránek.

Uživatelské rozhraní funkce
Překládaný text umístíme do horního okna, buď kopírováním přes schránku, nebo
otevřením souboru (formáty TXT, RTF, DOC W6.0, WRI, DOS-TXT). Uživatel, který
bude potřebovat rychlý, orientační překlad e-mailu nebo webové stránky, si
spustí Automatický překlad dokumentu, který proběhne jako ve všech podobných
systémech bez zásahu a s lexikou dle slovníku. Po skončení může výsledný text v
dolním okně upravit jednoduchými funkcemi. Pokud bude uživatel potřebovat
přesnější překlad, použije Překlad po větách, s možností zobrazení ve středním
okně.
Na tomto produktu je nejcennější Funkce středního okna. Ta posouvá aplikaci na
kus cesty směrem k produktům CAT (Computer Aided Translation) a občasnému
překladateli usnadňuje podstatně práci. Namísto častého hledání v elektronickém
slovníku dostává přímo nabídku variantních překladů, z nichž na základě svých
znalostí odborné tematiky vybírá z možných ekvivalentů ten nejvhodnější.
Střední okno také umožňuje změnu slovosledu, takže při překladu z jazyka, jehož
větná skladba se značně odlišuje od češtiny, nedostáváme krkolomné sentence se
slovesem až na konci. Aplikace je dále vybavena zčásti prvky AI, takže když
změníme předložku, dojde k automatické úpravě tvaru substantiva za ní
následujícího.

Některé funkce slovníku
Podle údajů z materiálu nakladatelství obsahuje 670 000 slovních dvojic. Rozsah
nelze zkontrolovat, pouze mohu konstatovat, že při testovacích překladech,
převážně z internetu, slovník znal i řadu specificky technických termínů.
Vždy nahoře (propojení s editorem) při práci v editoru stačí vybrat výchozí
slovo a přenést do schránky, v okně slovníku se (pokud je zapnuta funkce
Propojení na schránku) okamžitě objevuje překlad.
Vypínatelná funkce okamžitého hledání (hledá se již s psaním počátečních písmen
výchozího slova a tím jej není většinou nutno psát celé), což urychluje práci.
Zpětný překlad pro kontrolu vedlejších významů překladu.
Výskyt textu umožňuje fulltextové prohledávání celého slovníku hledá i slova
vyskytující se v sousloví na jiném než prvním místě.
Podobná slova vyhledává slova s podobným významem.
Více o slově například pro nepravidelná slovesa uvádí tvary, u frázových sloves
uvádí idiomatické vazby apod.
U svislého posuvníku slovníku je velmi příjemná funkce: při tažení myší se
vedle zobrazují první dvě písmena odpovídající aktuální pozici.
Rozšiřování slovní zásoby vedle přímého zadání lze při dodržení zadané
struktury vkládat i ze souboru ve formátu TXT nebo DBF.
Aplikace zahrnuje i modul výslovnosti, který je buď ze souborů na CD namluvený
rodilými mluvčími, nebo ze syntezátoru. Zvukové soubory zabírají pro angličtinu
přes 300 MB.

Hodnocení
Daleko největší přínos přináší tento produkt pro uživatele s částečnou znalostí
výchozího jazyka, který překládá jen občas, avšak je schopen správně vybírat z
nabízeného vyššího počtu významů v cílovém jazyce. Uživatelům, kteří hledají na
jedné řádce 2krát nebo vícekrát ve slovníku, tento program přináší zrychlení,
protože oproti klasickému elektronickému slovníku, kde do vstupního okna
přenáší hledané slovo přes schránku, jim zde slovník automaticky nabízí významy
podle právě překládané věty. S pomocí PC Translatoru může i takovýto občasný
překladatel v přijatelném čase napsat již hotový a použitelný překlad.

Slovníky pod lupou
Jak si ze současné nabídky slovníků na našem trhu vybrat ten správný? Nečekejte
všeobjímající a vysvětlující odpověď, ta totiž neexistuje. Klíčem je osoba
překladatele a tematický okruh činnosti.
Především by o nákupu slovníků neměl rozhodovat někdo z vedení, ale ti, co
budou nástroje používat. V ideálním případě by měli dostat možnost si produkt
osahat a zjistit, jak zapadne do jejich osobního modu operandi. Slušnější
dodavatelé mají buď ukázky na webu, nebo umožňují pořízení "na zkoušku".
Překladatelům s vysokou odbornou erudicí v překládaném oboru budou vyhovovat
spíše slovníky na základě významových dvojic, ty totiž mají obvykle větší
rozsah databáze. Jejich kvalifikace jim dovoluje z velkého množství nabídnutých
překladů vybrat ten správný.
Překladatelům generalistům, kteří překládají široké spektrum témat a často
odborně tápou ve specializovaných oborech, budou spíše vyhovovat slovníky na
bázi hesel, kde v jednom "hnízdě" najdou vedle možných překladů i příklady
použití, v lepších slovnících i antonyma, nadřazená slova, respektive podtřídy.
Zvláštní kategorii představují obory, kde jazyk je nejenom nástrojem
komunikace, ale přímo zbraní buď tupou, nebo nabroušenou. Jedná se o právní,
marketingové/reklamní texty. Zde by v ideálním případě měl mít překladatel k
dispozici co nejvíce slovníků včetně jednojazyčných vysvětlujících.

Překladové slovníky
Lingea 2002
Elektronické slovníky Lingea si od svého uvedení v roce 1997 získaly početnou
uživatelskou obec. Redakce obdržela z nakladatelství k recenzi tři zástupce
početné řady slovníků prohledávaných pod jednotným rozhraním.
Slovníky jsou, což není právě obvyklé, k dispozici pro platformu Windows, Mac
(OS 9 a OS X) i Linux (Red Hat, SuSE, Debian a Mandrake). Ale hlavní odlišnost
je v lingvistickém pojetí: Heslo je skutečným heslem, jak je známe z tištěných
slovníků, nikoli pouhou významovou dvojicí. U heslového slova tedy najdeme
mluvnické informace (slovní druh, výslovnost aj.), eventuálně i nepravidelné
tvary. Překlady jsou řazeny podle frekvenčního výskytu. Odpadá nevýhoda velkých
databází významových dvojic, které mohou vyvést uživatele z rovnováhy velkým
množstvím možných překladů.
Další vlastností, kterou ocení nejen začátečník, ale i profesionální
překladatel, je velké množství ilustrujících příkladů, které konkrétní překlad
heslového slova ozřejmují. Nechybějí ani idiomatické vazby, které na dané slovo
navazují, a není je tedy nutné dohledávat fulltextovým vyhledáváním.
K zápisu výslovnosti angličtiny je použita mezinárodní fonetická abeceda IPA
(International Phonetic Alphabet), lze si ji však také poslechnout z
reproduktoru v podobě namluvené rodilými mluvčími potřebný soubor lze buď
nainstalovat na disk (470 MB), nebo jej zpřístupnit na CD založeném v mechanice.

Databáze
Lingea Lexicon je vlastně soustava dílčích lingvistických pomůcek dílem
sdružených do větších celků, dílem dodávaných samostatně (viz dále).
1. Všeobecný slovník anglicko-český rozsah více než 200 000 hesel.
Ilustrativních příkladů je v současnosti přes 45 000 ve směru A-Č a 35 000 Č-A.
K dispozici je cca 60 tematických okruhů s přibližně 1 000 slovíček seřazených
podle frekvence výskytu (vhodné pro studenty ke zkoušení slovíček).
2. Anglicko-český slovník zkratek celkem 4 500 hesel, 7 500 významů. Ke každé
zkratce uvádí rozvinutý tvar, překlady pouze v případech, kdy význam nelze
odvodit překladem jednotlivých slov ve zkratce. Slušně podchycuje běžné
zkratky, s nimiž se setkáváme v anglo-amerických reáliích, novinách či
časopisech.
3. Rogets Thesaurus 1911 tezaurus anglických slov a frází, který v 1 000
tematických oblastech zachycuje více než 170 000 slov indexovaných pro
fulltextové vyhledávání. Zadáme-li tedy např. steep, dostaneme v seznamu
synonym pět odkazů na tezaurus. V tezauru uvidíme slova okruhově příbuzná a
můžeme vyvolat jejich překlady.
4. Výkladový slovník Wordnet je zvláštním typem slovníku. Hesla jsou zde řazena
nejen abecedně, ale také na základě vzájemných vztahů. Ke každému heslu se
modře zobrazují slova souznačná, hnědě slova významově nadřazená (tj. slova
představující nadmnožinu daného hesla hyperonyma) a zeleně jsou vypsána slova
významově podřazená neboli prvky množiny představované daným heslem.
5. Přehled anglické gramatiky představuje doplněk k tvaroslovným tabulkám.
Zaměřen je především na slovesa, nechybí ani kapitola věnovaná odvozování slov
či souslednosti časů.
6. Hospodářský slovník 30 000 hesel, 45 000 vazeb. Jde o elektronický
ekvivalent knižního vydání nakladatelství Fraus.
7. Technický slovník elektronická podoba tištěného slovníku autorů Věry
Hegerové a Tomáše Zahradníčka.
Slovníky označené 1 až 5 jsou součástí produktu Velký slovník, 6 a 7 se
prodávají na samostatných CD.

Zajímavé funkce
Tvaroslovné hledání slovník vyhledává podle libovolného tvaru (pádu). Zvládá i
přechodníky, např. zvolav.
Fonetické hledání je k dispozici (přes [Ctrl] + [F]), pokud uživatel nezná
pravopis hledaného slova. Po přivyknutí na některé zvláštnosti lze tímto
způsobem celkem slušně hledat. V tomto režimu nefunguje "stemmer" čili je nutno
hledat jako v tištěném slovníku, tedy v infinitivech a 1. pádech.
Na rozdíl od jiných slovníků, kde se fulltextové vyhledávání volá samostatnou
funkcí a obvykle je značně pomalejší než hledání běžné, Lexicon tímto způsobem
prohledává zcela automaticky (pokud funkce nebyla předem vypnuta). Znamená to
také, že do zadávacího řádku lze zapsat více slov, která v databázi nemusejí
být vedle sebe, tj. tvořit heslo. Používá se k tomu běžných logických operátorů
(AND, OR aj.) a zvláštního operátoru NEAR (zkráceně N), jehož parametrem může
být maximální vzdálenost mezi zadanými slovy.
Výslovnost lze nacvičovat nejen subjektivním porovnáním vlastního hlasu s
namluvenými vzorky, ale i objektivněji na grafickém znázornění frekvenčního
spektra obou akustických projevů.
Co se týče učení slovíček vedle slovních okruhů předem připravených si lze
vytvořit i okruh vlastní, a to i pro velmi pokročilé uživatele. Chystáme-li se
třeba přednášet v cizím jazyce, můžeme si tak vedle vlastního písemného
referátu předem vyhledat slovíčka, o nichž lze předpokládat, že budou potřeba v
následující diskusi. Počítač nás pak bude neúnavně zkoušet a uvědomíme si také,
které partie nám "nelezou do hlavy".
Zpřehlednění hesla napomáhají tři tlačítka ovládající způsob zobrazení úplný,
stručný a vlastní náhled na překlad hesla. Druhé tlačítko je vhodné pro rychlou
orientaci v dlouhém hesle, vlastní nastavení je jen pro pokročilé uživatele (a
není tedy ani v příručce popisováno).
Spolupráce s MS Wordem byla rozšířena o tlačítko MiniLexicon. Dohrává se do MS
Wordu a umožňuje hledání i v případě, že Lexicon není spuštěn. Pokud překládáme
přímo do zdrojového dokumentu, máme možnost nalezeným překladem rovnou přepsat
hledané slovo.

Hodnocení
Tomuto slovníku náleží první místo v nevyhlášené soutěži o bohatost seznamu
odkazů vztahujících se k zadanému slovu. Synonyma, antonyma, kolokace, frázová
slovesa a strukturovaně prezentované výsledky fulltextového hledání poskytují k
zadanému dotazu skutečně maximum informací.
Jednou z důležitých vlastností produktu je i skutečnost, že se jedná o
multiplatformní slovníky, které lze kromě Windows používat jak pod Linuxem, tak
i pod Mac OS. Lexicon si užije celá rodina. Od žáčka základní školy cvičícího
výslovnost a učícího se slovíčka přes vysokoškoláka studujícího ke zkoušce z
cizojazyčných podkladů až po otce či matku rodiny, kteří musejí něco překládat
do zaměstnání.

Leda
Nové uživatelské rozhraní Leda Slovníková databáze (dále jen Leda SD) vstoupilo
na trh loňského roku. Redakce dostala k recenzi dva slovníky z této řady,
Anglicko-český a Česko-anglický slovník a česko-ruský slovník.

Rozhraní funkce
Leda SD dovoluje otevření několika slovníků. Současně lze otevírat i
uživatelské slovníky, jak zapsané v aplikaci, tak naimportované. Bylo tedy
možné najednou hledat v Anglicko-českém a Česko-anglickém slovníku.
Hledání obsahu je v aplikaci plně parametrizované, lze např. zadat:
Zapnout/vypnout morfologické hledání, rozlišení velkých/malých písmen, použití
zástupných znaků "*" a "?" a hledání bez ohledu na hranice údajů.
Zda se bude používat sada Booleovských operátorů česká (NE/A/NEBO/U) či
anglická (NOT/AND/OR/NEAR).
Maximální počet výskytů (200 až 5 000).
Ve kterých částech se má hledat (lze zahrnout i texty poznámek, které si
uživatel vkládal k jednotlivým heslům).
Práci se slovníky značně urychlují klávesové zkratky. Některé jsou obvyklé i u
jiných produktů blok + [Enter] (provedení dotazu s vybraným řetězcem), některé
jsou novinkou [Ctrl] spolu s kolečkem myši mění velikost písma v aktuálním
okně. Úsporou času je také [Alt] + [pravá/levá šipka], které umožňují pohyb po
historii dotazů, aniž by bylo nutné otevírat okno historie.
Samozřejmostí je propojení s MS Wordem. Běžným způsobem vymezíme blok nebo
umístíme kurzor na vybrané slovo a klepneme na ikonu Leda SD. Program je
automaticky aktivován a řádek pro dotaz je naplněn obsahem bloku. Požadovanou
informaci z Leda SD pak přes schránku přeneseme do Wordu.
Databáze používá v záznamu složených sousloví v rámci hesla zástupného znaku
"tilda" nahrazujícího celé záhlaví hesla, popřípadě "dvojitá tilda" zastupuje
část záhlaví před oddělovacím znakem. Nový algoritmus díky implicitnímu
logickému operátoru AND vyhledá sousloví ihned. Urychluje tak práci zejména u
víceslovných spojení, protože jednak odpadá rozmýšlení, které ze slov je
klíčové, a samozřejmě odpadá i dohledávání v hesle.
Uživatelské slovníky pokud slovník vytváříme v prostředí LedaSD, je postup
velmi snadný. Pokud bychom však chtěli importovat data slovníku, který jsme si
vytvořili před zakoupením Leda SD, nebude postup právě jednoduchý. Většina
těchto souborů bývá v tabulkovém tvaru, buď DOC, nebo XLS. I když oba formáty
se při určité zručnosti dají převést do formátu požadovaného Leda SD, mohli
autoři programu tuto práci uživatelům ušetřit zařazením importního filtru pro
výše uvedené dva formáty, popřípadě některé další.

Databáze
Anglicko-český slovník dr. Haise a dr. Hodka není nutné vůbec představovat.
Každý, kdo to při studiu angličtiny myslel jen trochu vážně, jej má na poličce
poblíže pracovního stolu. V elektronické verzi jej používají překladatelé již
od dob DOSu, kdy jako rezidentní program běžel spolu s některým z dnes již
mrtvých editorů (WordStar).
Dnes se dočkal elektronické renesance díky rozšíření palety nástrojů lze
kompletní text prohledávat fulltextově, respektive s přihlédnutím k atributům
součástí hesla. Tím se za zlomek sekundy dostaneme k informacím, které by se
při klasickém elektronickém prohledávání dohledaly těžko nebo vůbec. Na obr.
vpravo nahoře je ukázka vyhledání výskytů mnoha variant "get off", které byly
ukryty mezi příklady v jiných heslech.
Česko-ruský slovník se opírá o dílo prof. L. V. Kopeckého, které měli na
poličce maturanti již před 30 roky. Nové, modernizované vydání v elektronickém
formátu doplnilo heslář slovníku novými výrazy z oblasti ekonomiky (dealer,
leasing, tržní hospodářství ap.), nové techniky (kompaktní disk, mobilní
telefon, notebook), politických a společenských reálií (euroregion, disent,
narkomafie, drogová závislost), dále např. z oblasti moderní hudby (bigbeat,
rap), sportu (snowboard, windsurfing) a četných dalších. Vedle spisovné slovní
zásoby se uvádějí i hovorové a obecné výrazy (absťák, feťák, ruplo mu v bedně
ap.). Počty hesel a ceny jsou uvedeny v přehledné srovnávací tabulce.

Hodnocení
Jednotné rozhraní, pod kterým lze otevřít více slovníků najednou a prohledávat
je, je sympatickým rozšířením palety funkcí. V tuto chvíli jsou pro Leda SD
vedle dvou recenzovaných slovníků k dispozici ještě francouzsko-český slovník a
encyklopedie Heuréka. Až se dočkají migrace do nového rozhraní i další
slovníky, které má nakladatelství v nabídce pod starým rozhraním, tato funkce
ještě více vystoupí do popředí.
Propojení s MS Wordem bude pomůckou nejen pro překladatele, ale i pro čtenáře,
kteří si stahují texty z internetu. Otevřením HTML souboru ve Wordu mají
možnost zrychleného hledání neznámých pojmů.

Millennium 6.0.8
Překladové slovníky Millennium jsou na našem trhu již dostatečně dlouho, aby si
našly své uživatele jak na CD, tak i na webu. Do redakce jsme k recenzi dostali
nejnovější verzi 6.0.8.
Dodané CD je univerzální obsahuje všechny databáze, z nichž se vybraná jazyková
provedení (angličtina, němčina a francouzština) nainstalují na pevný disk.
Provedení Basic nevyžaduje žádnou registraci, Business a Professional jsou
funkční pouze po dobu 21 dní. V průběhu této doby musí uživatel posoudit, které
slovníky bude skutečně potřebovat a zaplatit si příslušnou registraci (ceny viz
tabulku). Klíč, který pak uživatel obdrží, může být nepřenosný (vázaný na
hardware) nebo přenosný (vázaný pouze na jméno uživatele).

Rozhraní funkce
Aplikace začíná hledat (s krátkým nastavitelným zpožděním) hned, jak začneme
psát do okénka dotazu. Důležitou vlastností je možnost přerušit tlačítkem
"lupa" dlouho trvající hledání. Této funkce lze s výhodou použít spolu s dvěma
informačními okénky (v dolní části okna, čísla v modrém poli), která nás
informují o průběhu hledání počtu nalezených výskytů. Modrá barva postupně
vyplňuje políčka jako histogram jakmile je tedy postup pomalý, je to signál buď
nesprávného, nebo příliš krátkého zadání dotazu. Pak lze dotaz buď přerušit,
nebo upřesnit.
Začátek hledání lze ovládat v okně Nastavení na kartě Vyhledávání. Pokud se v
políčku Automaticky spustit po zadá méně než 1 000 ms, aplikace reaguje jako
jiné programy spouštějící hledání současně s psaním. Při vyšší zadané hodnotě
může uživatel před začátkem hledání ještě rychle zkontrolovat správnost zadání.
V témž okně se nastavuje další parametr urychlující práci "Automaticky označit
po", který položku, na níž je kurzor, po zadaném časovém intervalu automaticky
přesune do schránky. Pak není nutné "manuální" kopírování ([Ctrl] + [C] nebo
pravým tlačítkem myši) a po přechodu do textového editoru lze hned vkládat
nalezený překlad.
Tlačítkem přepínáme mezi hledáním od počátku hesla a hledáním fulltextovým.
Také přepínání funkce zkracující zadaný řetězec je řešeno tlačítkem. Směr
Odebírání od konce (implicitní nastavení) je vhodný pro angličtinu, resp.
francouzštinu. Odebírání od začátku je vhodné zejména pro němčinu, kde se tak v
případě složeného slova spíše dostaneme ke kmeni.
Tlačítko Automaticky ze schránky umožňuje rychlé přepínání spolupráce s
textovým editorem nebo jinou aplikací, v níž překládáme nebo čteme. V
součinnosti s tlačítkem Vždy nahoře pak stačí v editoru vybrat myší slovo nebo
sousloví a po stisknutí [Ctrl] + [C] se automaticky objeví překlad v okně
slovníku.
Vkládání vlastních hesel do databáze se ovládá z nabídky otevírané pravým
tlačítkem myši. Hesla již vložená lze dále upravovat. Hromadně je lze také
exportovat do souboru ve formátu TXT pro účely zálohování. Import uživatelského
slovníku jiného nežli vytvořeného předchozím exportem (zálohy) je možný, formát
souboru snadno získáme exportem z Excelu s oddělovačem Tab.
Využití kolečka myši podle toho, které pole je momentálně aktivní, posouvá se
buď výběr z historie dotazů nebo překladů či frází. Zejména posouvání historií
práci urychluje.
Jednou z možností, jak se vyvarovat chyb při překladu, zejména do cizího
jazyka, je využít funkce Treeview. Ta nám ve stromové struktuře (dobře známé z
Průzkumníka) umožňuje kontrolovat možné vedlejší významy. Další možností, jak
upřesňovat výsledek při velkém množství možných překladů, je dohledávání ve
vypínatelné složce okna, ve frázích.
Pokud slovník používáme při učení, budou vítanou pomůckou postavičky
demonstrující výslovnost vybrané položky. Výslovnost je generována programem,
nikoli namluvená rodilými mluvčími, a je tedy pochopitelné, že v některých
delších frázích působí trochu strojeně. Svůj hlavní úkol, tj. seznámit
uživatele s výslovností nalezeného překladu, však plní.

Databáze
Jednotlivá provedení se liší sortimentem oborových slovníků takto:
Basic obsahuje pouze Všeobecný základní a Všeobecný rozšířený slovník.
Business obsahuje vše co Basic a navíc slovníky Technický obecný, Technický
strojírenské obory, Technický stavební obory, Technický elektrotechnika a
Obchodně-právnický; připojena je také konverzace.
Professional obsahuje vše co Business a navíc slovníky Chemicko-lékařský,
Přírodovědný, Humanitní podobory, Speciální podobory a Vojenský.
Databáze jsou organizovány ve významových dvojicích, obrácení směru překladu je
na klepnutí tlačítkem. Zastoupeny celkem tři jazyky: angličtina, němčina a
francouzština. Počty dvojic v jednotlivých oborech a s tím i související ceny
jsou podchyceny v tabulce.
Databáze je v současnosti i po rozdělení technické terminologie tak rozsáhlá,
že už by si zasloužila podrobnější dělení oborů podle specializací. Tak třeba
jen při zapnutých oborech obchodně-právnický a technický elektronika/
/internet dostaneme na dotaz offset celkem 75 možných překladů a dalších 30
slovních spojení. S tak velkou paletou možností má i profesionální překladatel
co dělat. Technické a obchodní obory by nejspíš potřebovaly i hierarchické
dělení překladů, např. elektrotechnika dělená na silnoproud, slaboproud,
elektroniku, hardware, software a internetové aplikace.

Hodnocení
Vedoucí postavení Millennia mezi českými překladovými slovníky co do rozsahu
databáze, které získalo již v minulých verzích, trvá i nadále. Rozdělení na
verze Basic, Business a Professional pak napomáhá rozlišení cílových uživatelů.
Zejména profesionální překladatelé ocení rychlost přenosu nalezeného překladu
zpět do textového editoru. Žákům a studujícím bude užitečnou pomůckou
výslovnost. Občasným uživatelům by pomohlo podrobnější roztřídění databáze na
podobory a specializace.

Prodict 2002
Společnost Stormware zaslala k recenzi 2 CD. Z anglických slovníků má největší
databázi Anglický velký slovník, z němčiny Německý technický slovník. Každá z
nich obsahuje řadu knih, jejich seznam je ve srovnávací tabulce slovníků.

Rozhraní funkce
Rozhraní aplikace slučuje prvky klasického slovníku překladového s výbavou
typickou pro studijní slovníky. Uživatel si může v rámci své verze nastavit
pořadí, jak se budou knihy prohledávat a zobrazovat výsledky. Tím se při
specializovaném překladu dostane vždy nejdříve ke svému oboru, a teprve poté k
oborům ostatním.
K dispozici jsou funkce jako např.:
Zpětný překlad pro kontrolu vedlejších významů okamžitý na poklepání v okně
překladu.
Spolupráce se schránkou vypínatelný přímý přenos. V aplikaci, kterou čteme nebo
překládáme, stačí vybrat neznámé slovo, vložit do schránky ([Ctrl] + [C]), a
ikona Prodictu se rozbliká, což značí připravený překlad.
Z nabídky Soubor je možné otevřít kompletní text, který chceme číst, a mít
velmi rychlý přístup k překladu neznámých pojmů. Podporovanými formáty jsou
TXT, RTF a DOC do verze 6.0. Všechny ostatní formáty musejí přes schránku.
Fulltextové vyhledávání rozsah lze omezit na celá slova, záhlaví nebo významy.
Prohledávat lze všechny nebo jen vybrané slovníky. Důležité je, že jsou
zahrnuty i uživatelské slovníky.
Aplikace je schopna měnit velikost písma a řezu v okně překladů, od obojího
jsou k dispozici 3 možnosti, což ocení majitelé brýlí.
Program neobsahuje analyzátor tvarosloví (stemmer) čili nabídne vždy slovo,
které je v databázi první za zadaným tvarem pokud z překládaného dokumentu
přeneseme tvar, který není infinitivem nebo 1.pádem.
Výuka k dispozici je 10 lekcí připravených předem s obvyklou tematikou:
cestování, oblékání atd. Uživatel může definovat novou lekci a podle své úvahy
či právě probírané látky v navštěvovaném kurzu tam zařadit slovíčka a z těch se
následně nechat zkoušet.
Uživatelské slovníky možnost založení většího počtu uživatelských slovníků,
jejich řazení a eventuální vypínání. Vedle jednotlivého vkládání hesel, jak se
na ně narazí při práci na překladu, lze i importovat. K urychlení práce je k
dispozici import z formátu TXT, přičemž oddělovačem mezi heslem a překladem je
buď čárka, středník nebo tabulátor. Tento formát lze získat přímým exportem z
MS Excelu. Exportovat lze vedle již uvedeného formátu také do RTF.
Při ozvučení aplikace využívá generované výslovnosti. Ovládací panel umožňuje
nastavení rychlosti řeči a podbarvení. Doporučeno si vyzkoušet, která poloha
nejlépe vyhovuje. Výslovnost je k dispozici pouze pro záhlaví.

Databáze/knihy
Anglická databáze je nabízena ve třech verzích, anglický, anglický velký a
anglický technický slovník. Knihy v jednotlivých verzích zastoupené a i ceny
jsou uvedeny ve srovnávací tabulce. Němčina je nyní pouze v jediné verzi.
Je zajímavé, že autoři technického slovníku V. Hegerová a T. Zahradníček se
objevují také u obdobného slovníku nakladatelství Lingea. Vyvolání stejných
hesel (cca 20) dalo nejen identické překlady, ale i pořadí. Je tedy
pravděpodobné, že autoři prodali práva dvěma nakladatelstvím paralelně.
Velký americko-český slovník S. Nicolase je v současnosti největší databází
konzistentně americké slovní zásoby. Důležitou součástí je i etymologie, která
v běžných slovnících není. Obsahuje řadu specificky amerických reálií, které
jsou jinak k nalezení jedině ve velkých jednojazyčných slovnících americké
provenience.
Velký česko-anglický slovník prof. I. Poldaufa je jedno ze stěžejních děl české
anglistiky. V tištěné podobě jej má a zná snad každý překladatel angličtiny.
Něco podobného lze říci o Frázových slovesech L. Vodičky. V tištěné podobě je
na trhu již řadu let a odborným překladatelům je tato publikace důvěrně známa.

Poznámky a připomínky
Při testování funkce pojmenovaného uživatelského slovníku bylo zjištěno omezení
na počet hesel. Z CSV souboru velikosti 146 KB obsahující 4 164 hesel se
zdařilo importovat pouze prvních 1 000 zřejmě vnitřní omezení aplikace.
Velikost importovaného souboru 35 KB lineárně odpovídá, program je tedy střídmý
ve využívání zdrojů počítače. Uživatelské slovníky jiných aplikací
používajících formátu MDB dokáží 1 000 dvojic nafouknout až na řád MB. Pokud
tedy máme na pevném disku z minulosti delší glosáře ve formátu CSV, vyplatí se
je předem rozdělit.

Hodnocení
Databáze se většinou opírá o knižní tituly slovníků, které se již na trhu
osvědčily, uživatelé je znají a jdou si koupit elektronické rozhraní, které jim
urychlí a rozšíří práci s oblíbenou publikací. Možnosti vytváření většího počtu
uživatelských slovníků a import slovníků vytvořených ve formátu tabulky před
zakoupením aplikace budou vítané pro řadu překladatelů. Vytvoří si tak
knihovničku vlastních slovníků, které mohou v jednom rozhraní najednou
prohledávat a při tom současně mít přehled, ze kterého staršího zdroje překlad
pochází.Studijní slovníky
Málokterý slovník vydaný v České republice si může dělat nárok na dokonalé
vysvětlení velmi jemných odstínů jazyka, respektive na zkušenost ve výuce
angličtiny coby cizího jazyka. V této oblasti dominují velká britská
nakladatelství. Níže uvedená 3 CD jsou jen zlomkem informačních zdrojů z této
oblasti.

Cambridge
Nakladatelství Cambridge University Press poskytlo k recenzi slovník Cambridge
Advanced Learners Dictionary (dále jen CALD).

Funkce a vlastnosti
Podobně jako jiné studijní slovníky také CALD přináší široké spektrum cvičení.
Vedle klasických doplňovacích jsou zde i multimediální cvičení se širokým
výběrem z obrázků.
Výslovnost namluvená rodilými mluvčími: student si ji nejen může vyslechnout,
ale má-li PC vybaveno příslušným hardwarem, může si nahrávat i svoji výslovnost
a porovnávat.
Rozšířené hledání s mnoha možnostmi zužujících kritérií je na úrovni vyspělých
slovníků. V rámci hesel jsou k dispozici tlačítkové odkazy na rozšiřující
informace, jako např. slovesné tvary, kolokace, tvorbu slov a časté chyby
pojící se k danému slovu.
Smart thesaurus: tlačítko v hesle vyvolá další okno, kam se ze slovníku
vyhledají všechna synonyma a pojmy související s tématem původního hesla.
Quickfind funkce pro čtenáře: ve Wordu stačí na slovo klepnout, v MS Exploreru
pak dokonce pouhým přemístěním kurzoru myši na slovo, a v malém okně, které je
stále navrchu, se hned objeví příslušné vysvětlení.
Superwrite reaguje stejně rychle jako Quickfind, nabízí však kompletní pohled
do databáze včetně odkazů na kolokace a možné chyby.

Databáze
Manuál uvádí rozsah 170 000 slov, frází a sousloví. Při procházení slovníkem
nelze údaj potvrdit, je však skutečností, že při porovnávání exotických slov
statečně držel krok s Random House Unabridged Dictionary, který je obvykle
považován za nejrozsáhlejší slovník obecné americké angličtiny. Naleznete zde i
slova z australské angličtiny či skotské výrazy. Také je široce podchycena
slangová část jazyka. Z oblasti novotvarů obsahuje řadu výrazů, které ani
největší z překladových slovníků v této recenzi neznal (např. lip synch).

Hodnocení
I když je titul zaměřen na studující, rozsáhlá databáze a křížová provázanost
odkazů řadí tento slovník mezi plnokrevné pomůcky profesionálního překladatele.
Funkce Smart thesaurus nabízí pohled na jazykovou zásobu způsobem, který
najdeme spíše ve slovnících nejvyšších kategorií (a cen), a rozhraní Quickfind
zajišťuje bleskový přechod k vysvětlení z čteného do překládaného textu.

Oxford
Nakladatelství Oxford University Press poskytlo k recenzi dva slovníky: Qxford
Advanced Learners Dictionary (dále jen OALD) a Oxford Dictionary of Business
and Computing (dále jen ODBC).
Oba slovníky mají několik společných rysů:
Jsou koncipovány jako studijní pomůcka, přinášejí kromě informací také široké
spektrum cvičení. Aby se studující nenudil, jsou vedle klasických cvičení typu
doplňování nebo výběru k dispozici výukové hry např. křížovky, hry na trénování
paměti podobné pexesu, doplňování textu podle děje v animaci apod.
U všech hesel je výslovnost namluvená rodilými mluvčími, pokud se odlišuje
výslovnost americká od anglické, jsou uváděny obě. Student si ji nejen může
vyslechnout, ale má-li PC vybaveno příslušným hardwarem, může si nahrávat i
svoji výslovnost a porovnávat.
Pro studujícího je důležité, že definující texty využívají pouhých cca 3 000
slov základní slovní zásoby.
Při psaní do okénka dotazu se současně se psaním otevírá seznam hesel. Uživatel
tak po napsání několika písmen vidí, zda ještě musí zadávat dál, zda již stačí
jen klepnout myší, a tím vybrat z nabídky, nebo zda jeho dotaz ve slovníku není
podchycen jako samostatné heslo.

OALD
Funkce - rozhraní
Hledání v OALD lze ovládat několika omezujícími kritérii:
typem (hledání v záhlavích hesla, v idiomech, kolokacích, definicích,
příkladech; speciálním případem jsou frázová slovesa)
slovním druhem
kontextovým určením (výraz formální, obrazný, žertovný, slangový)
zeměpisně (Spojené státy/Velká Británie)
Booleovské výrazy (AND, OR, NOT) jsou samozřejmostí. Zvláštním typem
vyhledávání je hledání označované 3D. V čárovém grafu jsou prezentovány
jednotlivé významy a vzájemné návaznosti, respektive přechody významu.

Databáze
OALD od prof. A. S. Hornbyho, který používalo ke studiu i v Čechách několik
generací angličtinářů. V současnosti je již v šestém vydání a obsahuje 80 000
hesel, 90 000 příkladů použití. Zejména velmi početné příklady použití jsou
vynikající pomůckou jak při studiu, tak i při profesionálním překladu.
K dispozici je dále 10 500 idiomů a frázových sloves. Řada frázových sloves zde
uváděných, zejména nově utvořených, není podchycena ani v dražších
dvoujazyčných slovnících (např. dumb down).
Do databáze bylo nově zařazeno cca 4 500 slov a významů. Mnoho slov zde
uváděných není k nalezení ani v mnohonásobně nákladnějších slovnících
vydávaných v ČR. Tato vlastnost je neocenitelná nejen pro studenty, ale i
profesionální překladatele. (např. docu-soap, hot-desking, charm offensive).
Význam více než 80 sloves je ilustrován videosekvencemi (například rozdíl mezi
scowl a frown). Přes 680 interaktivních fotografií a tisíce obrázků dále
ilustruje významy slov.

ODBC
Na jednom CD-ROMu dostává studující k dispozici dva specializované slovníky,
Oxford Dictionary of Computing a Oxford Dictionary of Business English.
Na rozdíl od předchozího titulu, zde jsou cvičení zaměřena na odbornou
tematiku, takže při stejné metodice (doplňování, výběr z množiny) se procvičují
jednak pojmy, jednak kolokace, přičemž rozhraní programu je OALD velmi podobné.

Hodnocení
Ze všech v tomto článku recenzovaných slovníků jsou tyto dva nejbohatěji
vybaveny pro studium. Velké množství multimediálních prvků pomáhá studujícímu
fixovat pojmy cizího jazyka nenásilnou formou, v kontextu, který připravuje na
reálné situace, s nimiž se může později v cizojazyčném prostředí setkat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.