Způsoby zálohování v českých firmách

V rámci vzorku institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld, který byl podroben detailnímu výzkumu, nebyl i...


V rámci vzorku institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld, který
byl podroben detailnímu výzkumu, nebyl identifikován žádný subjekt, ve kterém
by data nebyla nijak zálohována. Současně ze získaných dat vyplývá, že se v
rámci každé ze sledovaných organizací lze sekat s kombinací různých způsobů a
technologií pořizování záloh. Obecně přitom platí, že v typické organizaci jsou
používány přibližně 2-3 různé způsoby zálohování.
CD-ROM a DVD Výsledky realizovaného výzkumného šetření vypovídají o
skutečnosti, že téměř tři čtvrtiny organizací si pořizují zálohy svých dat tak,
že data vypalují na disky CD-ROM nebo DVD. V této souvislosti je však třeba
uvést, že z výsledků podrobnějších rozborů zálohovacích procesů je zřejmé, že
tento způsob je sice nejvíce rozšířený, nicméně v řadě organizací má pouze
podpůrný či suplementární charakter. V těchto subjektech je totiž vypalování
kombinováno s jiným (hlavním) způsobem zálohování, jako jsou disková pole nebo
pásky. I přesto je však z výsledků zřejmé, že v přibližně jedné organizaci z
pěti (22 %) představuje zálohování na CD-ROM nebo na DVD hlavní způsob
pořizování záloh. Provedený výzkum přináší také podrobné charakteristiky
organizací, které zálohují svá klíčová data na CD-ROM nebo DVD. Ukazuje se, že
tímto způsobem zálohují ve větší míře subjekty s menším počtem zaměstnanců;
zatímco v rámci organizací zaměstnávajících více než 1 000 zaměstnanců tento
způsob zálohování využívají 3 % subjektů, mezi organizacemi s méně než 100
zaměstnanci je to 28 %. Dále je patrný vyšší podíl organizací používajících
jako hlavní způsob zálohování svých dat CD-ROM nebo DVD v segmentu veřejné
správy, školství a mezi zdravotnickými zařízeními oproti ostatním vertikálám.
Vodítkem je rozpočet
Výrazný rozdíl ve způsobech zálohování se odvíjí také od výše finančních
prostředků věnovaných na rozvoj informačního systému. V této souvislosti se
ukazuje, že zálohování na CD-ROM nebo na DVD se jako hlavní způsob vůbec
nevyskytuje mezi organizacemi, které na svůj informační systém věnují více než
10 milionů Kč. Naopak ve skupině organizací, jejichž IT rozpočet nepřesahuje 1
milion Kč, dosahuje podíl CD--ROM a DVD téměř polovičního podílu (44 %). Mezi
organizacemi, které investují do svého informačního systému finanční prostředky
v řádu jednotek milionů (1-10 milionů Kč), pak k zálohování dat využívá jako
hlavní způsob jejich vypalování na CD-ROM nebo na DVD přibližně jedna desetina
zkoumaných subjektů.
Disková pole
Téměř polovina ze sledovaných organizací zálohuje svá data na disková pole.
Tento způsob zálohování je přitom u 21 % subjektů specifikován jako hlavní
používaný způsob. V tomto případě ale nelze identifikovat žádnou konkrétní
skupinu organizací, pro niž by bylo zálohování na disková pole typické.
Používání tohoto způsobu zálohování je totiž rovnoměrně rozloženo jak mezi
jednotlivými vertikálami, tak také mezi subjekty s různou výší investic do IT i
s různým počtem zaměstnanců.
Za zmínku stojí zálohování na DLT tento způsob využívají přibližně dvě pětiny
ze zkoumaných organizací. Současně platí, že tento způsob zálohování využívá
jako hlavní způsob více než čtvrtina subjektů (28 %), což je nejvyšší hodnota
mezi všemi sledovanými způsoby. Z podrobnějšího vyhodnocení je dále patrné, že
tento způsob využívají zejména společnosti se zahraniční majetkovou účastí (38
% z těchto organizací zálohuje na DLT oproti 28 % subjektů v českém
vlastnictví). S DLT se lze dále setkat nejčastěji mezi společnostmi, které
investují do svých informačních systémů částky přesahující 50 milionů Kč v
rámci těchto organizací totiž dosahuje podíl subjektů, které využívají DLT jako
hlavní způsob zálohování, přibližně dvou třetin, zatímco v ostatních
organizacích se pohybuje od 15 do 35 %.
Ostatní způsoby zálohování dat mají spíše okrajový význam a vyskytují se
výjimečně. Jde zejména o zálohování na diskety typu ZIP a na optické disky.
Platí, že s těmito formami zálohování se lze setkat v přibližně jedné desetině
organizací, přičemž se jako hlavní způsob zálohování vyskytují pouze u 3 % ze
zkoumaných subjektů.
O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl detailnímu zkoumání podroben
korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli týdeníku
Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých letech)
zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým způsobem, aby
přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.