Způsoby získávání softwaru v ČR

Nákup programového vybavení u softwarových domů využívají tři čtvrtiny největších firem. Významným aspektem ...


Nákup programového vybavení u softwarových domů využívají tři čtvrtiny
největších firem.

Významným aspektem spojeným se softwarem používaným v jednotlivých organizacích
je způsob jeho získání. Naše výzkumné šetření se v této souvislosti zaměřilo
zejména na identifikaci klíčových dodavatelů, s nimiž zkoumané organizace
spolupracují. Popisované způsoby nákupu nejsou v tomto případě vztaženy k
žádnému konkrétnímu typu softwaru, nicméně platí, že v tomto případě se
zaměřujeme na nákup základního softwarového vybavení a standardních
softwarových produktů prodávaných "v krabici". Zcela mimo sledovaný rámec se
ocitá jednak aplikační software vyžadující zákaznické úpravy, jednak software
vyvinutý přímo v jednotlivých organizacích vlastním vývojářským týmem.
Prezentované údaje dokumentují, že největší část organizací reprezentujících
institucionální předplatitele časopisu Computerworld (76 %) nakupuje své
softwarové vybavení od místních distributorů, resellerů či od autorizovaných
partnerů výrobců softwaru. Podle povahy pořizovaného softwaru jde jak o nákup
softwaru spolu s novými počítači (což se týká zejména operačních systémů a do
určité míry také kancelářských programů), tak o samostatný nákup příslušného
softwarového vybavení či nákup licencí. Ukazuje se, že tento způsob je rozšířen
prakticky stejnou měrou ve všech zkoumaných segmentech koncového trhu. Je tedy
možné konstatovat, že neexistují statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými
subjekty, založené jak na jejich velikosti, tak na předmětu jejich činnosti.
Dokonce ani rozdíly vycházející z nasazených softwarových platforem (Linux
oproti Windows) nejsou natolik výrazné, aby poukazovaly na skutečnou odlišnost.
Podíl organizací, které při pořizování svého softwarového vybavení spolupracují
s lokálními distributory, je navíc v čase velmi stabilní a nevykazuje žádné
významné tendence ke změně (meziroční odchylka činí zhruba 1-2 procentní body).

Softwarehouse
Dalším kanálem, kterým jednotlivé organizace koncového trhu získávají software,
je nákup přímo od jednotlivých softwarových domů. Tento způsob pořízení
softwaru bývá obvykle využíván ve dvou situacích buď v případě, že organizace
nakupují software od výrobců, kteří nemají v ČR vybudovanou distribuční síť,
nebo při nadstandardních zakázkách, kdy se organizace koncového trhu obracejí
přímo na výrobce s cílem dohodnout individuální podmínky. Z podrobnějších údajů
je patrné, že přímo s výrobci softwarového vybavení spolupracují častěji
organizace s vyšším počtem pracovníků. Zatímco mezi subjekty s méně než 100
zaměstnanci získává software přímo od výrobců 58 % organizací, v rámci
největších společností zaměstnávajících více než 1 000 pracovníků jsou to více
než tři čtvrtiny (78 %). Další významný rozdíl je patrný ze srovnání
jednotlivých vertikál platí, že instituce finančního sektoru a organizace
veřejné správy spolupracují s výrobci softwaru ve větší míře než ostatní
subjekty.

Mateřské firmy
Poslední ze způsobů, kterým jednotlivé organizace pořizují svůj software, je
získávání licencí od své vlastní centrály. S tímto způsobem se lze setkat u
necelé třetiny organizací důležité je v této souvislosti poukázat na to, že jde
typicky o subjekty, které svůj nákup centralizovaly a jež disponují sítí
poboček, provozoven či samostatných pracovišť. U těchto organizací se lze
setkat s postupem, kdy centrála či mateřská organizace pořizuje software pro
celou pobočkovou síť, pro své dceřiné společnosti i pro přímo řízené subjekty
působící v jiných zemích. Z výsledků realizovaného výzkumného šetření je v
tomto případě patrné, že se s tímto způsobem nákupu lze setkat typicky u
společností se zahraniční majetkovou účastí mezi takovýmito subjekty totiž
získávají software od své centrály přibližně tři pětiny organizací, zatímco u
ostatních subjektů se uvedený způsob pořizování softwaru vyskytuje pouze u 16 %
v případě českých podnikatelských subjektů a u 13 % veřejných organizací.
Z ostatních rozdílů stojí za zmínku zjištění, že v největší míře získávají
software od své centrály telekomunikační společnosti a utility, přičemž ostatní
vertikály se ve využívání tohoto způsobu téměř neodlišují od celkového průměru.O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl podroben detailnímu zkoumání
podroben korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli
týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.