Jak je to s ochranou domény v českém právu?

Názvy domén jsou cílem sporů již řadu let. Jaká je v této oblasti situace v České republice a jakým způsobem se dá určit, zda došlo k porušení určitých práv? Co přesně je doména z právního hlediska? Na tyto otázky najdete odpovědi v následujícím článku.Názvy domén jsou cílem sporů již řadu let. Jaká je v této oblasti situace v České republice a jakým způsobem se dá určit, zda došlo k porušení určitých práv?

Doména je z technického pohledu identifikátorem počítače nebo skupiny počítačů, které jsou připojeny k počítačové síti. Názory, co je doména z právního hlediska, se různí – doménové jméno je možné považovat za „jinou majetkovou hodnotu“, jak je tento termín používán v českém právu. Doménová jména mají v současném světě velký ekonomický i společenský význam a i samotné doménové jméno vytváří reálně ocenitelnou hodnotu, se kterou může její vlastník disponovat.

Současný český právní řád neupravuje ochranu konkrétně doménového jména ani způsoby takové ochrany a spory jsou tedy vedeny především prostřednictvím institutů sloužících k ochraně hospodářské soutěže, osobnostních práv nebo práv duševního vlastnictví. Samotnou registrací a užíváním domény nedochází automaticky k porušení výše uvedených práv jiného subjektu.

Další kategorií ochrany výše uvedených práv je omezení možnosti registrace nebo provozu domény, které vyplývá z pravidel činnosti registrátorů domén a které má za úkol omezit prostor pro spekulativní nebo neoprávněné registrace domén. Tato opatření mohou být v praxi realizována například omezením registrace domény na subjekt, který má požadovanou doménu jako obchodní firmu právnické osoby nebo je držitelem například ochranné známky.

Samotné užívání domény ve většině případů nezpůsobuje porušení práv jiných osob – je potřeba zvážit i skutečnost, že doména má celosvětovou působnost v rámci celé sítě internet a registrace domény, která je následně používána ve zcela jiném regionu, popř. ve zcela jiném odvětví podnikání, nemusí poškozovat subjekt, který má ke znění doménového jména například ochrannou známku.

Pro určení, zda dochází k porušení práv subjektu, je zásadní především obsah, který dané doménové jméno prezentuje. V oblasti ochrany osobnostních práv fyzické osoby se tak bude jednat o ochranu zejména občanské cti, lidské důstojnosti a soukromí. Ochrana obchodní firmy právnické osoby bude vycházet například z práv držitele ochranné známky nebo z ustanovení regulujících nekalou soutěž – zejména potom ze skutečnosti, že použití domény může vést ke klamání spotřebitele, který se domnívá, že prezentované zboží nebo služby nabízí jiná společnost, než která doménu provozuje, že se jedná o zboží nebo služby, které poskytuje jiný podnikatel a tím způsobuje oprávněné osobě újmu.

Dále může neoprávněné jednání, kdy se nejedná o případy oprávněného používání domény – např. prezentaci vlastních, zcela odlišných produktů, spočívat i v prezentaci obsahu, který by poškozoval dobré jméno jiné osoby nebo jejích výrobků a služeb a nebo by tímto způsobem neoprávněný uživatel bránil oprávněnému subjektu v prezentaci a rozvoji vlastního podnikání – tato situace je známá i z oblasti spekulativních registrací domén.
Nenechte si ujít:
Firemní sítě míří do veřejného prostoru

Chyby v DNS softwaru mohou způsobit problémy

Nové domény nejvyšší úrovně toho zatím příliš mnoho neřeší

IBM WebSphere Portal a technologie Web 2.0

Doménové spory jsou specifické i svojí procesní stránkou a ochraně např. vlastního obchodního názvu v prostředí internetu je vhodné věnovat náležitou pozornost s využitím veškerých možných prvků ochrany vlastního jména nebo názvu. V prostředí internetu může být prokazovaní například nekalých obchodních praktik složitější vzhledem k možnosti okamžitých změn prezentovaných materiálů nebo s ohledem na anonymitu autorů prezentací.

Autor pracuje jako právní koncipient v advokátní kanceláři Havel & Holásek


Komentáře