Týmový vývoj v heterogenním prostředí

V historii se vývoj vyznačoval velkou provázaností mezi nástroji, které se používají pro vývoj, a platformou, na kterou a pro kterou se aplikace vyvíjejí. Organizace si vybíraly nástroje podle technologií, na kterých byla budoucí aplikace založena.


Pokud například chtěl vývojář vyvíjet pro platformu Windows, velmi pravděpodobně si vybral Visual C++ běžící rovněž na platformě Windows.

Historie rozdělení
Vývojáři na platformě Java měli větší možnost výběru. Mohli použít integrované vývojové prostředí (IDE) od společnosti Sun, IBM nebo nástroj ze světa open source. Často vyvíjeli své Java aplikace na platformě Windows, ale nasazovali je na variace Unix/Linux systémů. Došlo tedy k oddělení platformy pro vývoj a pro nasazení. Pokud však chtěla organizace vyvíjet pro více platforem, znamenalo to nezbytně používání dalších nástrojů pro každou další platformu. Častým důsledkem byl zmatek a neefektivita.

Pragmatickou reakcí na tuto situaci bylo rozdělení organizace na týmy. Každý tým vyvíjel pro určitou platformu, používal určité nástroje a postupně se více a více izoloval od ostatních týmů ve firmě. Tato situace nebyla rovněž žádoucí, neboť do značné míry ztěžovala přesun lidí mezi týmy, museli by se při přechodu totiž učit nové nástroje a nové procesy. A to ještě nebereme v úvahu ani aspekty mezilidských vztahů v takto rozdělené firmě.

To byl přirozený řád věcí. Ve firmách se vytvořily specializované týmy odborníků pro každou platformu. Týmy se vedle sebe naučily koexistovat, ale jenom velmi zřídka je spojoval společný zájem. Vytvořily si svá vlastní pravidla a pracovní postupy, nastavily si svoje vlastní procesy pro návrh, vytváření, testování a nasazení softwaru. K tomu přirozeně využívaly též odlišné nástroje – podle svých technologických a osobních preferencí.

Nová doba a nové postupy
Microsoft se svým produktem Team Foundation Server 2005 zcela změnil koncepci podpory životního cyklu vývoje (ALM, Application Lifecycle Management) na platformě Windows. Oproti dosavadnímu konceptu roztříštěných a oddělených nástrojů pro různé fáze životního cyklu vývoje přinesl jeden integrovaný nástroj pro všechny fáze vývoje. Ten je navíc zapojený do vývojového prostředí IDE tak, aby znamenal pro vývojáře co nejmenší překážku a režii. Sjednocením procesu také splynul proces sběru dat o průběhu prací do jednotného datového skladu s netušenými možnostmi reportování o stavu projektu z mnoha různých úhlů pohledu.

Visual Studio 2010 přináší nyní tyto výhody také vývojářům na ostatních platformách. Zcela tak zpochybňuje současný předsudek, že každá platforma musí mít svoje vlastní nástroje a procesy. Team Foundation Server Plug-in pro Eclipse (viz obr. 1) nyní spojuje dosud izolované týmy odborníků dohromady. Umožňuje tak sjednotit firemní procesy a sledovat důležité nákladová, časová a kvalitativní měřítka napříč všemi týmy ve firmě.


Editace kódu v prostředí Eclipse s využitím add-inu pro Team Foundation Server.

Team Foundation Server Plug-in pro Eclipse přináší naprostou většinu funkcí a možností ALM, které byly dosud dostupné pouze ve Visual Studiu, též do prostředí Eclipse. Toto prostředí není ale zdaleka navržené jenom pro vývoj Java aplikací. Za dobu své existence pro něj vznikly také nástroje pro vývoj v řadě dalších jazyků a technologií. Podpora pro vývoj v jazycích Java/J2EE, C + +, Python, Perl a mnoha dalších v Eclipse prostředí je samozřejmostí.
Vývoj pomocí Eclipse nyní nabízí možnost řízení procesů pomocí nástroje Visual Studio Team Foundation Server 2010. Kromě změnového řízení zdrojových kódů v jim důvěrně známém prostředí mají uživatelé Eclipse rovněž přístup k trasovatelným pracovním položkám (požadavky, úlohy, chyby, testovací případy a jiné), k šablonám procesů, ke stejnému projektovému portálu, dokumentům, reportům o postupu i kvalitě a podobně. Uživatelé tak mají zkrátka stejný komfort, který dosud mohli jenom závidět .NET vývojářům, ve svém oblíbeném prostředí.

Máte-li například ve svém technologickém portfoliu namíchaný .NET, PHP, Java/JSP, Python, Perl, Django či jiné technologie, může být vše řízeno a udržováno jedinou sadou nástrojů ALM. Vývojáři mohou nadále používat své známé nástroje, a zároveň se mohou připojit a spolupracovat prostřednictvím společné ALM infrastruktury. Týmy pracující na různých technologiích mohou být nyní společně řízeny a měřeny, mohou také efektivně spolupracovat na stejných vizích a cílech za pomoci společných nástrojů.

Pokud v současné době pracujete převážně v Eclipse a neznáte Visual Studio, může být pro vás propojení vlastního vývoje s okolním prostředím novinkou. V závislosti na nástrojích, které používáte, můžete více či méně usilovat o získání spolehlivých měřítek, anebo se snažit o bezproblémovou komunikaci a spolupráci. Téměř jistě jste se snažili integrovat různé oddělené nástroje, abyste získali jednotný obraz celku. Mapování změn v kódu na požadavky, chyby a testy bylo buď krajně obtížné, nebo vyžadovalo drahé licence. S nástrojem Team Foundation Server 2010 jsou komfortní, a přitom cenově dosažitelné nástroje dostupné přímo v prostředí Eclipse.


Team Foundation Server Plug-in pro Eclipse nabízí komfortní možnosti spolupráce.

ALM všude a pro každého

Visual Studio Team Foundation Server 2010 je srdce životního cyklu všech vašich projektů. Umožňuje získávat informace o projektech a příslušná měřítka napříč jednotlivými platformami v organizacích s heterogenním vývojem. Veškeré informace o vývoji jsou ukládány ve společném datovém skladu, je nad nimi vystavěn jednotný analytický model a můžete buď využívat četné připravené profesionální reporty, nebo si vytvořit své vlastní reporty odrážející vaše procesy a priority.

Díky Visual Studio Foundation Serveru 2010 se sníží počet používaných nástrojů, které se musíte učit, udržovat je, spravovat a integrovat. Je možné pracovat s jednotným repozitářem zdrojových kódů, který jde napříč všemi technologiemi. Jednotná měřítka vám pak umožní vidět věci v plné šířce všech souvislostí. Jednotná platforma a procesy snižují náklady na vzdělávání, denní administraci i dlouhodobý rozvoj projektů.

Team Foundation Server Plug-in pro Eclipse odstraňuje nežádoucí hledisko „my versus oni“. Týmová spolupráce je usnadněna a rozdělení na izolované týmy se může stát minulostí. Společný postup, sdílení informací, jedna sada nástrojů a úložiště kódu odstraňuje překážky v práci a zvyšuje efektivitu. Transparentnost a spolupráce nejsou jen módní slova. Nová sada produktů sdružených pod deštníkem Visual Studia přináší nové způsoby, jak překročit staré hranice spolupráce a produktivity.Komentáře