Třetí kolo soutěže IT produkt 2009 právě probíhá

Po úspěšných prvních dvou kolech třetího ročníku soutěže IT produkt roku odstartovala nyní česká redakce časopisu Computerworld její třetí kolo. Dále najdete všechny podstatné informace včetně vzorů přihlášek – produkty bylo možné přihlašovat do 18. 9. 2009.


Stejně jako v minulých dvou ročnících i tentokrát je cílem vyzdvihnout produkty disponující takovými vlastnostmi, které je významným způsobem odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Při hodnocení produktů je kladen důraz především na pozitivní odlišnost od konkurence a na přínosy produktu pro zákazníka. Do finále soutěže tak mohou postoupit jak celkově inovativní produkty, tak i produkty se zajímavým funkčním zdokonalením, výrazně zjednodušeným ovládáním nebo třeba s výjimečně příznivou cenou.


Jak probíhalo první kolo aktuálního ročníku

IT produkt 2009
odkaz: výsledky 1. kola soutěže (PDF)
odkaz: Computerworld s výsledky 1. kola soutěže (PDF)
odkaz: výsledky 2. kola soutěže (PDF)
odkaz: Computerworld s výsledky 2. kola soutěže (PDF)

Jak probíhal minulý ročník

IT produkt 2008
odkaz: Computerworld s výsledky 1. kola soutěže (PDF)
odkaz: Computerworld s výsledky 2. kola soutěže (PDF)
odkaz: Computerworld s výsledky 3. kola soutěže (PDF)

 

Uzávěrka přihlášek do 3. kola byla 18. září 2009. Pokud máte zájem o další informace, můžete nás (nezávazně) kontaktovat na adrese itprodukt@idg.cz.


Pravidla soutěže


Přihlašovatelé: Přihlásit produkt může výrobce, distributor, poskytovatel příp. zplnomocněný zástupce.

Přihlašované produkty: Přihlásit lze jakékoli zařízení, software, řešení nebo službu z oblasti informačních a komunikačních technologií, jež lze využít v podnikovém prostředí, do samostatné kategorie HOME pak i produkty pro koncové uživatele. Produkt (resp. jeho přihlašovaná verze) nesmí být na tuzemském trhu déle než od 1. ledna 2009. Produkty, které ještě nejsou na trhu k dispozici, lze hodnotit pouze v případě, že již existuje jejich finální verze.Kategorie: Základními kategoriemi soutěže jsou: software, hardware, řešení, služba, v průběhu jednotlivých kol soutěže pak dochází k jejich upřesnění s ohledem na strukturu přihlášených produktů tak, aby byla soutěž maximálně přehledná pro čtenáře i pro její účastníky (aktuální kategorie jsou: bezpečnostní řešení, hardware, informační systémy, komunikační produkty, on-line a související služby, nástroje pro správu, podnikový software, řešení pro výuku a vzdělávání a tisková řešení). Každý přihlašovatel má proto právo kromě zařazení svého produktu do jedné z uvedených základních kategorií navrhnout také novou kategorii nebo subkategorii, do které by produkt rád zařadil. Akceptace návrhu závisí na rozhodnutí hodnotitelů.

Vzory pro vyplnění formuláře pro přihlášení produktu : vzor1, vzor2 (Pozor, do těchto vzorů nic nevyplňujte, slouží jen pro představu, ale napište si o oficiální formulář na adresu itprodukt@idg.cz.)

Nejčastěji kladené dotazy (FAQ) naleznete zde.

Dodané podklady:

- Veškeré povinné i nepovinné podklady jsou přijímány pouze formou vyplněného formuláře (vzory pro vyplnění jsou zde – vzor1, vzor2). Případné grafické podklady mohou být dodány v libovolném standardním grafickém formátu, pro případné otištění v přehledu finalistů doporučujeme tiskovou kvalitu (300 dpi, cca 1250 x 950 pixelů, screenshoty 1024 x 768 pixelů) nebo vektorový formát (doporučen u loga produktu/firmy).
* Nezbytné podklady: název produktu + verze; termín uvedení na tuzemský trh; přihlašující firma; informace o způsobech využití produktu (proč si ho zákazník pořizuje); základní popis produktu; informace o zajímavých vlastnostech produktu, díky nimž se odlišuje od konkurence.
* Možné další podklady: fotografie produktu (případně screenshot nebo logo, akceptovat lze i schéma - tam, kde to dává smysl - tedy například u komplexního řešení), doba záruky, cena k termínu přihlášení apod. (Posledně zmíněné informace je velmi vhodné uvést, pokud patří k vyzdvihovaným zajímavým vlastnostem produktu.)
* Další podklady: pro usnadnění hodnocení produktu lze zaslat (nebo uvést odkazy na web) další informace, které mohou ovlivnit rozhodování. Příkladem mohou být případové studie, white papery, výsledky benchmarků apod. Tyto podklady jsou přijímány v jakémkoli standardním datovém formátu.


Testování produktu: Hodnotitelé si vymiňují právo provést ve spolupráci s přihlašovatelem ověření vybraných vlastností zmiňovaných v dodaných podkladech. Může jít například o formu testu (dle dohody provedeného u přihlašovatele nebo v redakci), dotaz u zákazníka (v případě komplexního řešení) apod.

Kritéria hodnocení: Hodnotitelé kladou důraz na inovativnost řešení, která může spočívat v celku i v detailech, a na míru pozitivního odlišení od podobných konkurenčních produktů na trhu. Ta může spočívat nejen v jednotlivých funkčních vlastnostech produktu, ale i ve snadnosti ovládání, v rychlosti nasazení, v ceně apod. (kladně hodnocen může být produkt se standardními vlastnostmi za neobvykle příznivou cenu, nikoli však levný produkt, kde bylo nízké ceny dosaženo na úkor kvality). Produkty, které splní uvedená kritéria v dostatečné míře, postupují do finále. V jeho rámci dojde k výběru vítězného produktu v každé kategorii. Pořadatelé si vymiňují právo vítěze neurčit nebo jich určit větší počet.

Hodnotitelé: O zařazení produktu mezi finalisty rozhoduje redakce časopisu Computerworld ve spolupráci s externími odborníky vybíranými dle potřeby v závislosti na konkrétním produktu. Rozhodování probíhá na základě přihlašovatelem dodaných podkladů i dodatečných informací o produktu (veřejných i neveřejných, například z celosvětové interní sítě IDG). Pokud by dodatečné informace vedly k horšímu hodnocení produktu než informace dodané přihlašovatelem, bude přihlašovatel o těchto dodatečných informacích informován, aby k nim mohl zaujmout stanovisko, případně je uvést na pravou míru. Pokud budou vyhlášeny soutěže o speciální ceny (např. cena čtenářů), mohou být kritéria hodnocení a skupina hodnotitelů stanoveny odlišně.


Medializace

Oceněné produkty (tedy produkty, které postoupí do finále):
- budou prezentovány v rámci časopisu Computerworld v rozsahu 1/2 tiskové strany, a to: názvem, přihlašující firmou, zaslaným obrázkem (foto produktu, screenshot, logo produktu), základním popisem, souhrnem výjimečných vlastností
- budou prezentovány na webu Computerworld.cz (stejný rozsah jako v tištěném čísle)
- mají právo používat na všech souvisejících materiálech logo IT Produkt 2009


Vítězné produkty jednotlivých kategorií:
- vítězné produkty mohou používat logo IT Produkt 2009 s integrovanou informací o umístění produktu v soutěži

Příjem přihlášek do třetího kola soutěže IT produkt 2009 probíhá do 18. září 2009. Produkty, které postoupí do finále, budou prezentovány v časopise Computerworld na přelomu října a listopadu 2009. Informace o produktech (a to ani jejich názvy nebo přihlašující firmy), které nebudou vybrány k postupu do finále, nebudou zveřejněny.Komentáře