Outsourcing IT v České republice dnes a zítra

Přístup organizací k využívání outsourcingu je v posledních několika letech značně diferencovaný. V následující studii se hlouběji podíváme na současnou a budoucí situaci tohoto fenoménu v ČR.Přístup organizací k využívání outsourcingu je v posledních několika letech značně diferencovaný.

Na jedné straně existují podniky a instituce, které delegují řadu úloh či procesů na externí poskytovatele, a představují tak segment organizací, jež shledávají v tomto způsobu značné výhody. Podíl takovýchto subjektů činí mezi sledovanou skupinou organizací, které jsou institucionálními předplatiteli časopisu Computerworld, přibližně jednu čtvrtinu.

Podrobnější analýza tohoto segmentu ukazuje, že k outsourcingu významně častěji inklinují organizace, které disponují největšími rozpočty vyčleněnými na rozvoj svého informačního systému: Subjekty, jejichž IT rozpočet přesahuje 50 milionů Kč za rok, totiž outsourcují přibližně v dvakrát větší míře než ostatní organizace. Rovněž platí, že mezi institucemi finančního sektoru využívá outsourcing přibližně třikrát větší podíl firem než v ostatních vertikálách. V neposlední řadě je patrné, že organizace se zahraniční majetkovou účastí outsourcují ve větší míře než české společnosti, a to jak podnikatelské organizace, tak i nepodnikatelské subjekty.

Na straně druhé přibližně dvě třetiny organizací outsourcing v současné době nevyužívají a ani do budoucna o tom neuvažují.

Externí správa
Z výsledků výzkumu se dále ukazuje, že mezi organizacemi využívajícími outsourcing představuje totální outsourcing jen velmi nízké procento (4 %). Tato hodnota je přitom v dlouhodobém srovnávání téměř neměnná – v posledních několika letech nedošlo v tomto ohledu k žádnému viditelnému posunu.

Naopak, outsourcing konkrétních činností, procesů či oblastí je úspěšně praktikován v mnoha organizacích. Pokud jde o současnou situaci, je z výsledků výzkumu patrné, že téměř polovina z organizací, které outsourcing využívají, deleguje na externí subjekt správu hardwaru. Podobně vysokého podílu dosahuje rovněž správa sítí a správa softwaru, které jsou svěřeny partnerům pro outsourcing v přibližně dvou pětinách ze sledovaných organizací.
Je však třeba poukázat na skutečnost, že uvedené úlohy sice reprezentují ty, které jsou sledovanými organizacemi delegovány nejčastěji, nicméně jejich výčet ani zdaleka nevyčerpává celé spektrum outsourcovaných činností a oblastí; o jejich vysoké pestrosti svědčí téměř pětina subjektů, které outsourcují jiné činnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o unikátní a téměř neopakované úlohy, není jim věnována zvláštní pozornost, nicméně považujeme za nutné poukázat na mohutnost jejich celkového souboru.

Zjištění vypovídající o významně vyšším zastoupení správy hardwaru, sítí nebo softwaru dále dokládá údaj vyjadřující záměry organizací, které v současné době outsourcing nevyužívají, nicméně plánují, že během tohoto roku předají některé úlohy týkající se informačního systému do správy externímu poskytovateli. Ukazuje se totiž, že mezi sledovanými subjekty se v souvislosti s outsourcingem nejčastěji hovoří o některé ze tří již uvedených oblastí.

Spokojenost klesá
Rozvoj outsourcingu v příštím období bude ovlivněn řadou okolností. Zkušenosti z posledních let ukazují, že jedním z činitelů, který zasahuje do zájmu organizací o pokračování ve využívání služeb poskytovaných externími subjekty je dán spokojeností s takovouto službou.

Ze získaných údajů je v tomto ohledu patrné, že přibližně jedna organizace ze šesti je se svým partnerem pro outsourcing velmi spokojena. Největší část ze sledovaných subjektů, téměř 70 %, je s outsourcingem spíše spokojeno. Tyto hodnoty, jakkoliv se zdají pozitivní, tak staví outsourcing z hlediska zákaznické spokojenosti na jedno z posledních míst mezi ostatními IT službami. Přitom nejnižší míru spokojenosti vykazuje klíčový segment organizací, které věnují na svůj informační systém částku přesahující 50 milionů Kč ročně. Dlouhodobě přitom spokojenost subjektů využívajících outsourcing klesá: V roce 2005 např. činil podíl velmi spokojených zákazníků 28 %.

Autor je ředitelem společnosti Markent.

O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu, který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost MARKENT, s.r.o. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2008, byl podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh – konkrétně organizace, které jsou institucionálními předplatiteli odborného časopisu Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých letech) zpracovány odpovědi zástupců 304 organizací, vybraných takovým způsobem, aby co nejpřesněji odrážely strukturu předplatitelů časopisu.
Díky skutečnosti, že výzkum probíhá nepřetržitě již od roku 2000, je na základě získaných dat možné nejen popisovat aktuální vybavenost dané skupiny organizací informačními a komunikačními technologiemi, ale také lze sledovat dlouhodobé vývojové trendy v širokém spektru jednotlivých technologií.

O vysoké relevanci prezentovaných zjištění vypovídá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld se podílejí celkovém objemu investic do informačních technologií v ČR více než jednou polovinou.


Komentáře