Projektovým řízením proti současné finanční krizi

V dnešní době je projektové řízení – spolu s finančním řízením, zásobováním, marketingem atd. – jednou z nezaměnitelných součástí managementu.


Důvodem je to, že projekt je vlastně souborem opatření potřebných k dosažení cílů společnosti. Současná globální krize však s sebou nese značná rizika. Jak známo, riziko je „neurčitost“, jejímž výsledkem může být jak negativní účinek, tak i pozitivní příležitost. Kromě toho krize (vlastně obecně moderní trendy) nutí firmy dosahovat cílů za stále kratší dobu a s co možná nejnižšími náklady. Projektový management – metodika, postupy, personál, organizační struktura, dokumentace, specializovaný software, finanční modely příjmů a výdajů – je tedy určen pro zvýšení pravděpodobnosti dosažení cíle, zkrácení doby k jeho dosažení  a pro snížení nákladů.

Podle statistik Project Management Institutu zveřejněných na PMI EMEA kongresu v Budapešti je u firem, které projektové řízení nepoužívají jako součást celkového managementu organizace, pravděpodobnost úspěšné realizace projektu v původně plánovaném časovém horizontu a v rámci přiděleného rozpočtu asi 23 %. Zatímco u organizací uplatňujících projektové řízení jako součást vedení organizace je pravděpodobnost úspěšné realizace projektu 77 %. To znamená, že profesionální řízení iniciace, plánování, realizace, kontroly splněných prací a ukončení projektu a programů projektů, které jsou součástí portfolia projektů, pomáhá až trojnásobně zvýšit pravděpodobnost úspěšné realizace. Přitom rovněž pomůže snížit celkový rozpočet a zkrátit časový horizont procesů. Ovšem profesionální řízení projektů předpokládá implementaci a využití systému řízení, jenž zahrnuje alespoň metodiku (standardy, procesy, postupy a přístupy), kvalifikovaný a dle rolí vyškolený personál (projektoví manažeři, vedoucí oddělení, sponzoři a řadový vykonavatelé), odpovídající IT infrastrukturu (specializovaný software, hardware, funkční DMS), model finanční evidence a prognostiky nákladů (výnosů) projektu, organizační strukturu, která je součástí celkové organizační struktury společnosti a umožňuje rozdělení rolí a odpovědností v rámci organizace.

Je třeba zdůraznit, že projekty jsou realizovány ve všech firmách, a to bez ohledu na to, zda si společnost tuto skutečnost uvědomuje, či nikoli. Management by proto neměl dělat chyby v tom, že si přítomnost projektů ve své organizaci nepřizná. Rovněž by se neměl domnívat, že lze řídit projekty naprosto identicky, jako se řídí rutinní provoz podniku. Pokusy o řízení projektů tímto způsobem mohou snadno vést k negativním výsledkům – tj. ke ztrátě času, peněz a dynamiky. V dobách krize a rychlých změn v tržním prostředí tyto chyby významně ztěžují celkovou situaci a nakonec mohou způsobit vážné problémy v solventnosti. Projektový management jistě není všelékem na úplně všechny problémy, ale je zjevné, že v současné situaci je nezbytným nástrojem moderního podnikového managementu. Tento fakt lze též vyjádřit rčením: V roce 2009 budou na trhu jen dva druhy společností – rychlé, nebo mrtvé. Přitom každá firma má na výběr… Nebo skoro každá.

Autor pracuje jako CEO ve společnosti Innoware CZ.Komentáře