Využívání outsourcingu v oblasti IT

Třetina dotázaných organizací v České republice v současnosti využívá nějakou formu outsourcingu. Outsourcing IT je dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších témat, o které se koncový trh zajímá. Z důvodu své setrvalé aktuálnosti patří problematika spojená s outsourcingem IT také mezi klíčové oblasti realizovaného výzkumného šetření.Třetina dotázaných organizací v České republice v současnosti využívá nějakou formu outsourcingu.

Outsourcing IT je dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších témat, o které se koncový trh zajímá. Z důvodu své setrvalé aktuálnosti patří problematika spojená s outsourcingem IT také mezi klíčové oblasti realizovaného výzkumného šetření.

Díky dlouhodobému intenzivnímu sledování je v současnosti k dispozici nejen přehled aktuálního přístupu koncového trhu (podnikové sféry) ke spolupráci s poskytovateli outsourcingu IT, ale také konzistentní časová řada, která dokumentuje změny v této specifické kategorii IT služeb v posledních několika letech.

Zkušenosti z jednotlivých subjektů ukazují, že nejčastěji bývá takovýmto způsobem outsourcována správa sítí, správa hardwaru včetně serverů, vývoj a správa aplikací, helpdesk apod. Zvláštní pozornost byla během realizace výzkumu věnována konkrétním zkušenostem sledovaných institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld s outsourcingem aplikací.

Popularita outsourcingu
Z dosažených výsledků výzkumu je patrné, že nějakou z forem outsourcingu IT v současné době využívá necelá třetina ze sledovaných organizací. Z hlediska budoucích očekávání spojených s rozvojem outsourcingu v ČR je pozitivní, že jedna organizace z deseti plánuje využití outsourcingu v blízké budoucnosti. Tento údaj tak vypovídá o očekávané dynamice rozvoje outsourcingu v příštích letech.

Největší část organizací stále tvoří subjekty, které outsourcing nevyužívají a ani o jeho využívání v budoucnu neuvažují. Podíl takovýchto společností dosahuje třípětinového podílu.
Podrobnější analýza získaných údajů vypovídá o tom, že doposud se outsourcing rozvinul zejména v největších organizacích. Platí, že outsourcing v jakékoliv podobě využívá více než polovina největších organizací, které alokují více než 50 milionů Kč na investice spojené se svým informačním systémem. Významný je v této souvislosti rozdíl mezi největšími a nejmenšími subjekty – ukazuje se totiž, že ve skupině nejmenších subjektů s investicemi do IT nepřesahujícími 1 milion Kč outsourcuje některý z IT procesů 15 % organizací, což je přibližně třetina oproti podílu outsourcujících subjektů mezi největšími organizacemi (52 %).

Kromě aktuálního využívání outsourcingu stojí za pozornost rovněž očekávání spojená s jeho budoucím využíváním. Z dosažených výsledků výzkumného šetření je totiž patrný významně vyšší podíl organizací zvažujících outsourcing mezi subjekty s nejvyšší úrovní investic do IT proti všem ostatním organizacím.

Mezi subjekty, které věnují na rozvoj svého informačního sytému částky přesahující 50 milionů Kč totiž o budoucím využití outsourcingu uvažuje přibližně jedna organizace z pěti (17 %), zatímco mezi ostatními subjekty nepřesahuje podíl takových subjektů jednu desetinu (činí 9–10 procent v závislosti na konkrétní výši investic).

Z pohledu jednotlivých vertikál se ukazuje nejvyšší rozšíření outsourcingových kontraktů v institucích finančního sektoru. Z konkrétních dat totiž plyne, že outsourcing v současnosti využívá přibližně polovina ze sledovaných institucí finančního sektoru, což je více než dvojnásobek průměru v ostatních vertikálních segmentech.

Určitá stagnace
Při sledování rozvoje outsourcingu v průběhu posledních let je zřejmé, že oblast outsourcingu postrádá jakékoliv výrazné zvraty či vychýlení. Z konkrétních dat plyne, že outsourcing zažívá po pěti letech (2000–2004) postupného rozšiřování penetrace jistou stagnaci. Poslední tři roky totiž podíl organizací, které využívají outsourcing, kolísá mezi 25 a 31 procenty. Přitom nic nenaznačuje, že by v příštích letech měla být situace významně odlišná. S ohledem na požadavky koncového trhu a na způsob, jak jednotlivé organizace outsourcing vnímají, lze očekávat, že také v příštích cca dvou letech nepřesáhne podíl organizací, které využívají outsourcing v oblasti IT jednu třetinu.

Specifickou oblastí v rámci outsourcingu je outsourcing aplikací. Z dostupných údajů je patrné, že aplikace v současné době outsourcuje přibližně jedna čtvrtina sledovaných subjektů. Z časového srovnání je v tomto ohledu patrné, že oblast outsourcingu aplikací je velmi těsně svázána s outsourcingem v ostatních oblastech, neboť srovnání penetrace během posledních let vykazuje naprosto identické výkyvy a změny jako v případě obecně chápaného outsourcingu.

Tedy v prvních letech milénia pozvolný nárůst, a to až do roku 2004, a poté pokles. Jeden rozdíl lze však přesto zaznamenat – zatímco penetrace outsourcingu se po roce 2005 začala opět zvyšovat, v případě outsourcingu aplikací došlo i po roce 2005 k poklesu. S ohledem na budoucí očekávání kompetentních zástupců jednotlivých organizací lze však očekávat, že v příštím roce penetrace dále klesat nebude.

Z konkrétních údajů je patrné, že o využití outsourcingu aplikací uvažuje necelá třetina sledovaných subjektů. Je sice pravdou, že ne všechna očekávání budou skutečně naplněna, nicméně i tak lze na základě analýzy z minulých let odhadovat, že penetrace této outsourcingové oblasti přesáhne koncem tohoto roku čtvrtinový podíl.

Pozornost si v tomto ohledu zaslouží zjištění, že hlavní podíl na budoucím růstu podílu outsourcingu aplikací budou mít největší organizace zaměstnávající více než 1 000 zaměstnanců. V rámci těchto subjektů totiž o novém využívání outsourcingu aplikací uvažují přibližně dvě pětiny organizací. Naproti tomu ve všech ostatních velikostních skupinách se podíl takovýchto organizací pohybuje mezi 24 a 29 procenty.
Nenechte si ujít:
Fenomén jménem outsourcing

Manažer bezpečnosti: Nepropadejte pocitu bezpečí

Oki: dejte sbohem outsourcingu tisku

Z uvedeného přehledu je patrné, že oblast outsourcingu našla své pevné místo mezi korporátními zákazníky a ačkoliv je outsourcing doménou spíše větších organizací, přesto postupem času nachází své uplatnění i v dalších typech organizací.


Komentáře