Exkluzivní průzkum Computerworldu: jak nakládáte s daty?

Zjištění: Pouze přibližně polovina z dotázaných organizací využívá svou SAN výlučně k ukládání dat. Informace týkající se jednotlivých způsobů ukládání dat byly v našem průzkumu sledovány ve dvou rovinách. Nejprve byla pozornost zaměřena na ověření základního údaje indikujícího způsob nakládání jednotlivých organizací s daty a ve druhém kroku byly sledovány konkrétní formy využívání primárních úložných systémů.Zjištění: Pouze přibližně polovina z dotázaných organizací využívá svou SAN výlučně k ukládání dat. Informace týkající se jednotlivých způsobů ukládání dat byly v našem průzkumu sledovány ve dvou rovinách. Nejprve byla pozornost zaměřena na ověření základního údaje indikujícího způsob nakládání jednotlivých organizací s daty a ve druhém kroku byly sledovány konkrétní formy využívání primárních úložných systémů.

Ze získaných údajů vyplývá, že více než dvě třetiny z analyzované skupiny institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld soustředily zpracovávaná data do jednoho centrálního úložiště, zatímco ve zbývající necelé třetině subjektů je umístění zpracovávaných dat diverzifikováno mezi několik lokalit. V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že centralizace dat ještě sama o sobě nemusí znamenat nasazení specifických datawarehousových nástrojů – v realizovaném výzkumném kontextu šlo skutečně spíše o fyzické umístění dat, respektive jejich nosičů.

Podrobnější výsledky v této souvislosti nevykazují žádné statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými podskupinami organizací. Na základě získaných výsledků lze tedy shrnout, že centralizace dat je všeobecným přístupem, který se dotýká všech sledovaných vertikál stejnou měrou a nevykazuje ani žádné zřetelné tendence vůči konkrétním segmentům organizací definovaných počtem zaměstnanců či vlastnickou strukturou.

Z hlediska dalšího vývoje centralizace dat lze z investičních očekávání sledovaných organizací vypozorovat značnou stabilitu. V naprosté většině případů nejsou ve zkoumaných organizacích plánovány žádné změny nejen v uspořádání dat, ale ani ve způsobu jejich ukládání. Tento závěr je přitom platný jak pro subjekty, které mají svá data soustředěná na jednom datovém úložišti, tak rovněž pro ostatní organizace.

Využití úložných systémů

Závěry týkající se konkrétních způsobů využívání primárních úložných systémů vypovídají o tom, že přibližně polovina z organizací, které v současnosti disponují SAN a definují ji jako svou primární storage, ji využívá výlučně k ukládání dat. Další pětina subjektů pak SAN používá pouze k zálohování dat a zbývající třetina zkoumaných subjektů používá SAN k oběma uvedeným účelům.

Výlučné ukládání dat odlišuje SAN od ostatních primárních úložných systémů. Z výsledků výzkumu je totiž patrné, že jak NAS, tak také DAS jsou využívány převládající částí organizací jak k ukládání, tak také k zálohování. Podíl subjektů, které využívají NAS nebo DAS jako primární storage k ukládání i k zálohování, se pohybuje kolem dvou třetin. Naopak výlučně k ukládání dat využívá NAS i DAS vždy přibližně jedna pětina organizací, což je podíl srovnatelný s podílem subjektů, které je používají pouze k zálohování.

Z dalších zjištění lze v této souvislosti usoudit, že organizace využívající svůj primární úložný systém (je jedno, zda se jedná o SAN, NAS nebo DAS) výlučně k ukládání jsou s takovým způsobem využití spokojeny, neboť nezvažují v tomto ohledu žádné změny. Naopak – naprostá většina takovýchto organizací hodlá současný status quo zachovat.

Naproti tomu kompetentní představitelé jednotlivých organizací, které využívají svou primární storage výhradně zálohování dat, by do budoucna přivítali mnohem větší univerzálnost svého řešení, kdy kromě samotného zálohování by mohli SAN, NAS či DAS využívat současně i k ukládání dat. Takovýto akcent je nejvíce patrný v případě SAN, kde zahrnuje přibližně třetinu uživatelů, kteří v současnosti využívající SAN pouze k zálohování. Nicméně ani mezi uživateli NAS a DAS není podíl těchto subjektů zanedbatelný.

Plány do budoucna

Detailní rozbor současného a ideálního způsobu využívání primárních úložných systémů vypovídá o skutečnosti, že snahy o využití těchto řešení k ukládání i k zálohování přicházejí zejména z velkých organizací. Ukazuje se, že mezi subjekty s více než tisícem zaměstnanců má takovýto záměr přibližně dvakrát větší část kompetentních představitelů než mezi organizacemi s méně než 100 pracovníky.

Ještě výrazněji se tato odlišnost v přístupu projevuje při srovnání jednotlivých organizací podle objemu finančních prostředků vyčleněných na rozvoj informačního systému – v tomto případě je totiž rozdíl mezi největšími a nejmenšími subjekty dokonce trojnásobný.Jak je využíváno primární úložiště - podíl jednotlivých metod práce s daty (větší obrázek).


Zdroj: Markent 2007
Foto: HP, graf Computerworld


Komentáře