Obnovu po havárii IT je třeba důkladně procvičovat

Mít připravenou obnovu datového centra a infrastruktury IT po havárii nestačí. Je potřeba ji mít zažitou. I v tomto případě totiž platí okřídlená fráze „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“

Obnovu po havárii IT je třeba důkladně procvičovat


Jak daleko byste doběhli, kdybyste se ráno probudili a vyrazili na trať maratónu? Je velmi nepravděpodobné, že byste celou trať zvládli bez několikaměsíčních příprav, posilování a tréninku. Totéž platí pro obnovu po havárii. Míra pravděpodobnosti, že byste v případě skutečné havárie dokázali všechny systémy jednoduše obnovit, je přímo úměrná kvalitě i kvantitě pravidelných „cvičení“.

I když většina velkých podniků tvrdí, že podobné prověrky u nich probíhají alespoň jednou ročně, často se ukazuje, že jsou spíš formální a nedůsledné. Během nácviku se často prověřuje jen jedna izolovaná část celého procesu, nanejvýš několik po sobě jdoucích kroků. Nejčastějším důvodem bývá nezájem vedení, omezené lidské zdroje a obavy z narušení běžného provozu podniku. Pokud nechcete v případě havárie a následné obnovy provozu čelit velkým problémům, zamyslete se nad následujícími deseti body.

1. Na začátku definujte konkrétní cíle nácviku
Nácvik sám pro sebe není k ničemu. Určete si hned na začátku jasné cíle, kterých chcete dosáhnout. Například: Ověřit plánovanou dobu obnovy a dosažení plánovaných cílů. Nebo: Správci databází musí být dobře obeznámeni s plány na obnovu databází.

2. Zapojte vedení podniku
Majitelé nebo vedoucí pracovníci by se měli nácviku účastnit od začátku do konce. Jednak by měli ověřit správnou funkčnost obnovených procesů a současně by měli pochopit, co všechno je s obnovou spojeno, a co je reálná doba potřebná na obnovu.

3. Střídejte odpovědnost mezi více zaměstnanci
Osoba, která sestavuje plán obnovy, by ho zároveň neměla procvičovat. Pokyny by měly být jasné všem, protože nemůžete zaručit, že v případě skutečné havárie bude okamžitě k dispozici konkrétní osoba. Pracovníci si tím současně rozšiřují znalosti, protože při nácviku poznávají nové pracovní nástroje a nová prostředí.

4. Připravte různé scénáře možných havárií
Časté jsou nácviky komplexní, testuje se pouze situace totální destrukce infrastruktury. Ve skutečnosti dochází spíše k omezeným haváriím, proto je vhodné připravit se na různé varianty. Nácvik potom více odpovídá realitě a každá varianta vyžaduje jiný postup řešení. Například může dojít k výpadku napájení datového centra, zatímco zbytek infrastruktury funguje normálně. Tyto nácviky pomohou navrhnout opatření, která mohou některým haváriím předejít.

5. Nacvičujte v součinnosti se zaměstnanci zajišťujícími chod podniku
Nácviky těchto dvou skupin probíhají často odděleně. Společný nácvik by měl proběhnout alespoň jednou ročně. Zejména v případě, že datové centrum se nachází na stejném místě jako vedení podniku.

6. Střídejte praktické a teoretické testy
Teoretické testy jsou často opomíjeny jako nepotřebné. Neprověří sice technické možnosti obnovy, pomohou ale v pochopení a zvládnutí celého postupu a v přípravě na něj. Při praktických nácvicích se ukazuje, že pracovníci přesně nechápou, co je jejich úkolem, a dochází ke zmatkům.

7. Celou infrastrukturu otestujte nejméně jednou za rok
V podniku dochází ke změnám v personálním obsazení i infrastruktuře. Proto je třeba prověřit všechny lidi i techniku nejméně jednou ročně. Řada podniků provádí celkové prověrky i několikrát ročně. A mezi nimi ještě probíhají dílčí testy.

8. Jmenujte členy základního týmu pro obnovu po havárii
Stres z práce v časové tísni, navíc přesčas i o víkendech, snáší každý jinak. Během nácviků vytipujte „nejodolnější“ jedince a zařaďte je do základního týmu.

9. Učte se z vlastních chyb
Smyslem nácviků obnovy po havárii je překonávat uměle vytvořené překážky. Pokud pracovníci během nácviku nenarazí na žádné problémy, mohou některé úkony vykonávat méně důkladně a pečlivě, což může vést k následným chybám. Po skončení testu sepište problémy i jejich řešení, může se to hodit při skutečné havárii.

10. Výsledky hlaste vedení
Pokud musel váš podnik investovat do nácviků na obnovu po havárii finanční prostředky, vedení i majitelé budou chtít vědět, zda byly využity účelně. Pokud budete výsledky nácviků hlásit pravidelně a včas, bude vedení tuto přípravu vnímat jako důležitou součást provozu podniku.

Úvodní foto: © Scott Griessel - Fotolia.com


Komentáře