Projekt výstavby infrastruktury veřejných klíčů

Článek se zabývá problémem budování PKI (Public Key Infrastructure, infrastruktura veřejných klíčů). Popisuje jednotlivé kroky, jimiž je třeba projít při budování libovolného PKI, a rozebírá oblasti zabezpečení PKI v závislosti na míře záruk, které mají vydané certifikáty poskytovat.Od 1. září 2005 začala Česká pošta jakožto akreditovaný poskytovatel
certifikačních služeb vydávat kvalifikované certifikáty pro ověření
elektronického podpisu a kvalifikované systémové certifikáty pro ověření
elektronické značky.Při budování PKI veřejného poskytovatele certifikačních
služeb je stejně jako při realizaci každého jiného projektu třeba projít
jednotlivými na sebe navazujícími kroky. Rozsah a hloubka těchto kroků jsou však
již plně závislé na míře záruk, kterou mají certifikáty poskytovat.
PKI představuje souhrn technických prostředků, organizačních opatření a lidských
zdrojů, které umožňují spravovat certifikáty veřejných klíčů v průběhu celého
jejich životního cyklu. Certifikáty veřejných klíčů pak jejich držitelé
používají například pro identifikaci a autentizaci, digitální podpis nebo
šifrování dat.
V současné době je nejčastější model PKI založen na certifikátech veřejných
klíčů X.509, které vydává (elektronicky podepisuje) důvěryhodná třetí strana –
certifikační autorita. Další významné prvky PKI představuje vedle certifikační
autority registrační autorita a kanál pro distribuci vydaných certifikátů a
informací o zneplatněných certifikátech.
Jednotlivé etapy budování PKI se svým obsahem a závislostmi příliš neliší od
etap kteréhokoliv jiného projektu. Je třeba jimi projít při budování libovolně
velkého PKI a nezávisle na míře záruk, které mají poskytovat vydávané
certifikáty veřejných klíčů. Rozsah těchto etap však již bude na velikosti PKI a
míře poskytovaných záruk plně závislý.
V tomto článku pro ilustraci jednotlivých etap projektu využijeme interní PKI
organizace Ukázka, a. s., s 2 005 zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni v 10
pobočkách rozmístěných po celé republice.
V rámci úvodní analýzy projektu budování PKI se mimo jiné stanovuje, pro jaký
okruh uživatelů budou vydávány certifikáty veřejných klíčů, jaké typy
certifikátů budou v rámci tohoto PKI vydávány (zde je zahrnut i případný
požadavek na splnění legislativních požadavků nebo požadavků mezinárodních
standardů) a pro jaké účely budou používány. Z těchto rozhodnutí vyplyne
požadovaná míra záruky, kterou mají vydávané certifikáty poskytovat, z ní pak
dále požadavky na procesy vydání a zneplatnění certifikátu, dostupnost služeb a
související vnitřní procesy PKI.
n Ve společnosti Ukázka pracuje mnoho zaměstnanců formou telecommutingu přes
VPN. Pracovní úkoly jsou těmto zaměstnancům sdělovány pomocí e-mailu, stejně
jsou předávány například i reporty a projektové zprávy. Z těchto důvodu požaduje
Ukázka zajištění služeb ověření původu, integrity a nepopiratelnosti původu
zpráv elektronické pošty a rovněž zvýšení zabezpečení autentizace přístupů v
rámci interní sítě a VPN. Společnost Ukázka se proto rozhodla vybudovat interní
PKI pro zajištění vydávání a správy dvou typů certifikátů veřejných klíčů
zaměstnanců – certifikátu pro ověření elektronického podpisu a certifikátu pro
autentizaci. Dále bude vydávat autentizační certifikáty pro technologické
komponenty interní sítě.
Ukázka se nechce stát kvalifikovaným poskytovatelem ve smyslu zákona o
elektronickém podpisu, ani akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Klíčové páry zaměstnanců budou generovány na straně zaměstnance v čipové kartě,
soukromé klíče nebude možné z této karty exportovat, nebudou zálohovány ani
archivovány.
Žádosti o certifikát zaměstnance nebo technologické komponenty budou odeslány ke
zpracování prostřednictvím webového rozhraní, ke kterému se zaměstnanci budou
autentizovat buď certifikátem, nebo jednorázově přiděleným heslem s omezenou
dobou platnosti. Údaje, které mají být obsaženy v certifikátu zaměstnance, budou
převzaty z personálního systému.

V závislosti na rozhodnutích přijatých během první etapy projektu je ve druhé
etapě navržena architektura řešení. Jsou definovány počty a umístění
registračních autorit a registrační procedury. Dále je definován model PKI.
Zejména je rozhodnuto o hierarchii certifikačních autorit a o počtu a umístění
registračních autorit. Důležitým rozhodnutím je také to, jakým způsobem budou
zveřejňovány informace o vydaných certifikátech a rozhodnutí o jejich případném
zneplatnění. V závislosti na aplikacích používaných v organizaci je lze
například publikovat do adresářových služeb (LDAP, Active Directory) nebo dát k
dispozici na web ke stažení, případně zvolit sloučení více možností. Pro
poskytování informací o stavu vydaných certifikátů lze také uvažovat o nasazení
OCSP responderu.
Součástí návrhu architektury řešení je i návrh síťové infrastruktury. Je
rozhodnuto o tom, jak bude informační systém PKI začleněn do síťové
infrastruktury organizace, zda budou vytvořeny samostatné síťové segmenty,
případně zda budou některé komponenty, zajišťující provoz PKI, nebo související
služby svěřeny do správy externímu provozovateli.
n Ukázka, a. s. se rozhodla nezřizovat hierarchii certifikačních autorit.
Vybuduje jedinou certifikační autoritu, která bude mít samopodepsaný certifikát
a bude vydávat certifikáty koncových uživatelů.
Ukázka dále rozhodla o zřízení jedné registrační autority v každé pobočce, která
bude zajišťovat zneplatňování certifikátů a přidělování jednorázových hesel pro
autentizaci přístupu k webovému rozhraní a distribuci čipových karet
zaměstnancům.
Informace o vydaných certifikátech zaměstnanců a seznamy zneplatněných
certifikátů budou publikovány na centrálním LDAPu firmy jako atribut
jednotlivých uživatelů, všechny vydané certifikáty budou dále dostupné přes
webové rozhraní. Pro získávání aktuální informace o stavu certifikátu bude,
zejména pro potřeby VPN, nasazen OCSP responder, který poskytuje on-line
informace o stavu vydaných certifikátů a nahrazuje nutnost pravidelného
stahování seznamu zneplatněných certifikátů (CRL) aplikacemi, které s ním
komunikují.
V dalších krocích je rozhodnuto o použité technologii (software i hardware,
hardwarové moduly pro generování, úschova klíčů certifikačních autorit), návrh
architektury řešení je rozpracován do technického návrhu (implementačního
projektu). Pokud je to nutné, je zahájen vývoj podpůrných aplikací.
Současně je rozhodnuto o fyzickém umístění serverů informačního systému
budovaného PKI a je navržena strategie testování pro další etapy projektu.
n Společnost Ukázka využije pro informační systém svého PKI hardware a operační
systém, se kterým má dlouhodobé provozní zkušenosti. Pro generování a úschovu
klíčového páru certifikační autority zakoupí kryptografickou PCI kartu, která
umožňuje zálohování klíčových párů do čipových karet a u níž je pro změnu
konfigurace, zálohování klíčů a další operace zapotřebí součinnost více osob.
Jsou zahájeny práce na integraci personálního systému s PKI a na vytvoření
webového rozhraní certifikační autority.
Primární podporu informačního systému PKI budou zajišťovat zaměstnanci Ukázky,
servis použitého hardwaru a softwaru bude řešen na základě existujících
servisních smluv.
Další etapa projektu budování PKI je čistě dokumentační. Je definován provozní
model PKI a jsou popsány procedury obsluhy PKI, vypracovány certifikační
politiky, případně certifikační prováděcí směrnice. Během této etapy se rovněž
doporučuje začít sumarizovat požadavky na zajištění dohledu nad provozem systému
a na podporu.
Nejpozději v této etapě, ale nejlépe během přípravy technického návrhu musí být
(nezávisle na velikosti PKI a míře poskytovaných záruk) provedena analýza rizik.
Její výsledky jsou použity pro stanovení organizačních opatření a opatření
fyzické bezpečnosti, pro úpravy nebo vypracování bezpečnostní politiky a také
pro korekci navržených procesů obsluhy a technického řešení.
n Ukázka, a. s. vypracuje jednu certifikační politiku, která bude popisovat
pravidla vydávání a zneplatňování všech tří typů certifikátů, definuje možnosti
použití odpovídajících klíčových párů a specifikuje povinnosti držitelů
certifikátů i organizace Ukázka ve vztahu k držitelům certifikátů. Certifikační
prováděcí směrnice bude nahrazena podrobným zpracováním provozních procedur a
pracovních předpisů.
Ukázka, a. s. provedla analýzu rizik, zaměřenou na dopady ztráty důvěryhodnosti
systému certifikační autority a na dopady nedostupnosti služeb PKI. Na jejím
základě mimo jiné stanovila, že server certifikační autority bude umístěn v
uzamykatelném racku v místnosti vybavené EZS a EPS s omezeným a kontrolovaným
pohybem osob, stanovila role obsluhy a definovala pravidla pro jejich
obsazování.
Ukázka, a. s. měla již před zahájením projektu výstavby PKI zpracovanou
bezpečnostní politiku. Tu jen upravila a rozšířila o kapitoly týkající se
provozu certifikační autority, kontrol provozu a zálohování a archivace dat.
V souladu s vypracovanou dokumentací je v následující etapě postaven testovací
systém, do něhož jsou zakomponovány vyvinuté podpůrné aplikace, a je zahájen
testovací provoz. Jsou vypracovány havarijní plány, které popisují, jak v
případě mimořádných situací zajistit provoz a bezpečnost komponent PKI,
připraven je popis konfigurace systému (zachycuje i odchylky od projektu
provedené během implementace a testování) a jsou provedeny integrační testy
ověřující spolupráci všech komponent PKI i aplikací, které je využívají – v
případě našeho příkladu např. e-mailových klientů a VPN klientů a koncentrátorů.
n Ukázka, a. s. vybudovala úplný testovací systém, byl vygenerován testovací
klíčový pár a certifikát certifikační autority, který byl, až na příznak, že se
jedná o testovací certifikát, shodný s plánovaným provozním certifikátem. Po
ukončení integračních testů byly všechny vydané certifikáty včetně certifikátu
certifikační autority, zneplatněny a odpovídající klíčové páry zničeny.
V závěrečné etapě projektu je podle vypracované a schválené dokumentace dokončen
provozní systém. Proběhne generování klíčových párů certifikačních autorit,
konfigurace ostrého systému a akceptační testy a jsou vydány certifikáty prvním
uživatelům.
Zprovozněním ovšem není vše u konce. Během provozu je třeba mimo provádění
„základních“ činností, jako je například schvalování žádostí o certifikáty,
odvolávání platnosti (revokace) certifikátů a běžný dohled nad provozem, pečovat
o komponenty PKI stejně jako o jiné části informačního systému – například
aplikovat bezpečnostní záplaty nebo kontrolovat dostatečnost systému.
Přiměřeně významu, jaký hraje PKI při zajištění bezpečnosti IS (a ten je často
značný) je třeba pravidelně kontrolovat jak stav systému, tak dodržování
provozních postupů a procedur ze strany obsluhy.

Lenka Kadlčáková je zaměstnána jako specialista informací ve společnosti ICZ,
a.s.

Alternativním řešením pro generování a uložení klíčů certifikační autority je
hardwarový modul.


Komentáře