Velký přehled současných ERP systémů (2.)

Pokračování článku o ERP se vám pokusí dát některá vodítka pro nelehké rozhodování, co pro váš podnik vybrat.


Dokončení včerejšího přehledu…

IFS, IFS Aplikace
ERP IFS Aplikace využívá tzv. Rich Web Client, konkrétně klienta s technologií .Net.. Je vybudovaný jako SOA (Service Oriented Architecture), základem je tzv. IFS Foundation1, proprietární platforma využívající řady otevřených standardů, jako UML, XML, J2EE a .Net. Pracuje s Windows nebo Unixem/Linuxem. Na straně uživatele lze použít PC, PDA a jiná mobilní zařízení. Uživatel tu má tzv. IFS Enterprise Explorer, což je základní rozhraní pro přístup do IFS. Komunikace je s pomocí protokolu HTTP nebo HTTPS pro zabezpečený kanál. Chová se jako běžná webová stránka, ale umožňuje všechny operace, které uživatel v systému IFS chce provádět. Mobilní přístup je možný buď s plnou (okamžitou) synchronizací, když je uživatel on-line, nebo s plánovanou synchronizací umožňující i práci v režimu off-line.

Systém poskytuje celou řadu BI (Business Intelligence) funkcionalit, tvořících hlavní náplň ERP systému, od analýz přes správu a četná hlášení a přehledy. Pro zvýšení bezpečnosti lze použít HTTPS a přístup k datům jen podle uživatelských oprávnění nebo rolí.

Mezi pracovní nástroje uživatele patří IFS Business Enabler, Konstrukce, Financials, Human Resources, Údržba, Výroba, Projekty a Prodej a služby. Ústředním nástrojem pro správu systému je IFS Solution Manager. Další významné prostředky jsou IFS Report Designer pro tvorbu a úpravu výpisů a hlášení a IFS Data Migration pro migraci dat ze starších systémů do IFS.

J.K.R., Byznys VR
ERP Byznys společnosti J.K.R. je systém vybudovaný na technologii .Net a optimalizovaný pro použití nejnovějších verzí Windows. Komunikuje s MS Office 2007 na úrovni formátů DOCX a  XPS. Kromě běžné práce v oknech je možné roztažení aplikací na celý displej anebo jejich zmenšené zobrazení v tzv. gadgetech i přes jiná okna na displeji. Protože jsou gadgety samostatně běžící „miniaplikace“, není dokonce pro jejich činnost nutný chod celé aplikace Byznys.

Funkcionalita je soustředěna do čtyř modulů – řízení projektu, vztahy se zákazníky (CRM), řízení procesů (Workflow) a obchodní vztahy (Byznys office). Projektové řízení má několik nástrojů orientovaných na specifické oblasti řízení, jako sledování termínů, řízení kapacit zdrojů a plánování financí. CRM umožňuje i řadu netypických funkcí jako spolupráci s telefonní ústřednou, podporu call centra, evidenci výročí, svátků, oslav a podobně. Komunikuje také s e-mailovými klienty. Modul Workflow má automatizovat řízení podnikových procesů. Jeho funkcionalita v této oblasti pokrývá běžně používané činnosti a služby, většinou formou grafického pohledu. Komponenta Byznys office má dvě složky, BOffice a BSync. První komunikuje s MS Wordem a druhá s MS Outlookem. Obě komponenty převádějí informace mezi aplikací Byznys a dokumenty a funkcionalitami aplikací Microsoftu, např. e-maily.

Kromě těchto standardních součástí může uživatel dokoupit ještě nadstavbové aplikace z asi tuctu možných. Nabízejí dodatečnou funkcionalitu převážně v oblasti komunikace a styku s jinými prostředími.

Karat, Karat Enterprise
ERP Karat Enterprise je určen pro větší a velké organizace. Pro menší a střední firmy je vhodná varianta Advance a pro malé Express.

Software je členěn do modulů, z nichž každý slouží určité oblasti funkcionality. Pro konkrétní řešení u uživatele je možné použít libovolnou sestavu modelů, zajišťující potřebnou funkcionalitu. Modulů je několik desítek a pokrývají ekonomiku, finance, personalistiku a mzdy, obchod, odbyt a sklady, plánování a řízení výroby, manažerské řízení a rozhodování a další oblasti.

Pro větší bezpečnost se používá transakční práce s daty, která zajistí jejich konzistentnost i při výpadku během provádění operace. Software podporuje komunikaci s využitím MS Terminal Services a Citrix Metaframe a je kompatibilní s MS Office. ERP také plně vyhovuje české účetní, daňové a všeobecné legislativě.

Systém pracuje s Windows nebo Unixem, jako databáze se používá MS SQL Server nebo Sybase. Pro výměnu dat se používá XML/XSL. Klient využívá grafické prostředí Windows.

K2 atmitec, K2 Enterprise
K2 atmitec poskytuje svůj ERP ve třech velikostech, Business, Professional a Enterprise. K2 Enterprise je systém dodávaný na zakázku. Tím je zajištěno, že zakoupený produkt bude pokrývat všechny potřeby uživatelského podniku a jeho procesy. Jde o modulární systém zaměřený především na tři oblasti – obchod, výrobu a účetnictví. Jednotlivé moduly řeší specifické úkoly fungování podniku, jako prodej, nákup, sklad, dopravu, výrobu, finance, marketing, personalistiku a další.

K zajímavým podrobnostem patří třeba elektronické odvádění výroby, fungující přímo z prostředí výrobních hal, rádiové řízení skladu, které s pomocí bezdrátového přenosu čárových kódů umožňuje přímé propojení datových terminálů s aplikací K2, a konečně i propojení K2 přes EDI s jinými podobnými systémy řízení.

K2 Enterprise používá databázi Oracle, MS SQL Server nebo Pervasive na hardwarových platformách s Windows nebo Linuxem, podobně jako aplikační server, který může být  i hostitelem databáze. Firma K2 atmitec může převzít i plnou odpovědnost za práci systému formou „full service“, která zahrnuje také správu a údržbu hardwaru v lokalitě uživatele.

Microsoft, MS Dynamics AX
Microsoft jako jeden z velkých dodavatelů nabízí univerzální nástroj Microsoft Dynamics AX jako ústřední prostředek ERP řešení. Pro doplnění může sloužit PerformancePoint Server 2007, případně SharePoint Server 2010 nebo BizTalk Server.
Microsoft Dynamics AX je jen nástrojem, nedává přímo konkrétní ERP řešení pro určitý podnik. Trochu s nadsázkou lze říci, že tak jako MS Excel neřeší konkrétní účetní práce v podniku, ani sám Microsoft Dynamics AX nestačí na všechny úkoly podnikového řízení, a proto ho používá řada jiných firem jako základ pro své vlastní řešení ERP. Jedním z úkolů těchto zpracování je i transformace MS Dynamics AX, vybudovaného pro americký model řízení a růstu podniku, do českého prostředí včetně přizpůsobení naší legislativě a české lokalizaci textů.

Microsoft Dynamics AX lze získat s licencí Business Ready ve dvou variantách, Business Essentials anebo Advanced Management. První z nich nabízí jen základní funkce pro správu financí a obchodování, zpracování byznys informací a vykazování. Advanced Management nabízí rozšiřitelné základní funkce pro dynamicky rostoucí podniky. S doplňkem Advanced Management Enterprise dostává podnik nástroje pro správu řetězce zásobování, služby v terénu, výrobu a funkce pro rozvoj. Advanced Management umožňuje webové řízení nákladů, správu dodržování předpisů a rozšířenou finanční podporu.

Microsoft Dynamics AX má, v závislosti na variantě, řadu běžných funkcionalit, jako z finanční oblasti hlavní knihu, pohledávky, závazky, bankovní správu, investiční majetek, výkaznictví a podporu sdílených služeb, z oblasti personalistiky rozvoj zaměstnanců, nábor, řízení výkonu, absencí a odměňování, z oblasti výroby správu výrobních objednávek, kusovníky výroby, sledování a vykazování výroby, řízení technologických postupů, plánování, sledování nákladů atd.

S MS SharePoint Serverem je možná spolupráce a sdílení úkolů mnoha distribuovaných poboček, popřípadě i styk se zákazníky. Jako prostředky spolupráce lze použít nejen počítače, ale i vybrané mobilní platformy.

OpenERP
Jde o open source modulární soubor softwaru pro řízení podniku, dodávaný firmou OpenERP, která je i jeho správcem a poskytuje ho v rámci licence AGPL. Protože má uživatel k dispozici jeho zdrojový kód v jazyce Python, může ho nejen upravovat pro své potřeby, ale v rámci licence AGPL i upravený dál prodávat.

Software se dá stáhnout zadarmo, ale aplikaci je možné používat i jako placenou službu SaaS nebo je možné si předplatit od dodavatele servis aplikace, která běží na prostředcích uživatele.

V současné době je k dispozici víc než 700 modulů. Moduly obsluhují oblasti jako CRM, zásobování, výrobu, skladové hospodářství, řízení projektů, účetnictví a personalistiku.

Systém má tři komponenty, aplikační server, PostgreSQL databázový server a webový server pro připojení webových klientů (je možné i spojení přes aplikační klienty GTK a potom není webový server nutný).  Aplikační server a databáze můžou běžet na operačních systémech Windows a Unix nebo Linux.

Oracle, JD Edwards EnterpriseOne
Software s tímto jménem je modulární balík firmy Oracle. Obsahuje okolo 70 modulů, ze kterých lze sestavit specifické řešení ERP pokrývající lokální i globální finančnictví, zákaznické vztahy (CRM), personalistiku včetně rozvoje osobnosti, výrobu, zásobování, legislativní záležitosti kolem veřejných zakázek, správu projektů, prodej, servis a životní cyklus prostředků. Protože Oracle je firma specializovaná na databáze, je tento aspekt ERP v produktu silně akcentován. Výsledky jsou zřejmé – otázky provozuschopnosti, bezpečnosti, spolehlivosti a tak dál jsou tu řešeny do poslední podrobnosti. Všechny transakce jsou ukládány do hlavní knihy, která je v aplikaci centrálním úložištěm informací. Všech 33 lokalizací pro 21 zabudovaných jazyků je stále k dispozici pro všechny vstupy a výstupy.

ERP může jako databázi používat Oracle, DB2 nebo MS SQL Server. Platformy zahrnují Intel (Windows nebo Linux), Sun (Solaris), HP (HP-UX), IBM (AIX),  vrstva middleware používá Oracle Fusion nebo IBM Websphere. Pro podniky bude zajímavá podpora mateřské firmy po celou dobu životnosti produktu.

QAD, Enterprise Applications
Řešení, vyvinuté společností QAD, u nás dodává v české implementaci společnost Minerva. Modulární sestava kompletu umožňuje jeho přizpůsobení konkrétním potřebám podniku v závislosti na oboru jeho působnosti, velikosti podniku a rozsahu spolupráce s dalšími podniky a institucemi. Systém zabezpečuje plánování a řízení výroby, prodej, nákup, skladové hospodářství, finanční řízení a správu servisu. Pro menší a střední společnosti se dodává varianta QAD EA Rapid, vhodná pro podniky s méně než 150 zaměstnanci.

Systém podporuje celosvětové standardy jako směrnici MMOG/LE, výrobní normy ERPII a další. S cílem podpory obchodu a spolupráce s jinými zeměmi lze provoz přepínat mezi řadou světových i středoevropských a asijských jazyků.  Uživateli dává systém volbu rozhraní, které může být textové, grafické nebo webové. Textové rozhraní je určeno pro malé terminály např. při sběru dat nebo čárových kódů. Má rychlou odezvu a malé nároky na přenos. Grafické rozhraní pracuje s technologií .Net a nabízí kromě pohodlí práce také kompatibilitu s produkty Microsoft. Lze ho použít nejen na počítačích, ale i na mobilních zařízeních.

Každý uživatel je identifikován svým jménem a heslem a má přístup jen k údajům potřebným pro svou práci. Kromě větší bezpečnosti ostatních dat to zamezuje zahlcení nepotřebnými údaji a efektivní a rychlé soustředění na vlastní úkoly.
Systém může komunikovat s jinými aplikacemi prostřednictvím standardu EDI (Electronic Data Interchange) s podporou XML. Pracuje na platformách Intel s OS Windows nebo Unix/Linux, nebo RISC (Sun, HP) s Unixem. Databáze může být Progress OpenEdge nebo Oracle.

Stormware, Pohoda
Řešení firmy Stormware popisuje dodavatelská firma jako informační systém na pomezí ekonomických a ERP systémů. Je dostupný v několika variantách: Jazz, Standard, Premium a Komplet. Pro srovnání funkcionalit těchto variant použijme popis jednotlivě, jak jej nabízí dodavatel:

Pohoda E1 Jazz je obchodní varianta pro firmy, které samostatně nevedou účetnictví. Neobsahuje účetní, daňové, majetkové a mzdové agendy a funkce, jinak je shodná s variantami Standard, Premium nebo Komplet.

Pohoda E1 Standard je kompletní daňová evidence včetně skladového hospodářství a mezd. Umožňuje zakázkové vedení daňové evidence a mezd pro neomezený počet firem.

Pohoda E1 Premium je kompletní účetnictví včetně skladového hospodářství a mezd s množstvím rozšiřujících funkcí. Umožňuje zakázkové vedení účetnictví pro neomezený počet firem. Dokonale zpřehlední a zefektivní práci se všemi skladovými agendami.

Pohoda E1 Komplet je celistvá varianta určená firmám a dalším subjektům, které chtějí zpracovávat daňovou evidenci i účetnictví v jediném komfortním programu, navíc ještě za pomoci mnoha nadstandardních a rozšiřujících funkcí. Obsahuje všechny agendy a funkce variant Pohoda E1 Standard a Pohoda E1 Premium dohromady. Umožňuje zakázkové vedení účetnictví a mezd pro neomezený počet firem.

Ke každé variantě je možné doplnit uživatelské rozhraní v angličtině nebo němčině, které umožňuje snadnější spolupráci se zahraničními subjekty. Dodavatel nabízí i certifikované hardwarové doplňky, jako snímače čárového kódu, elektronické váhy, registrační pokladny a zákaznické displeje. Náročnějším zákazníkům je určeno několik desítek možných nadstandardních doplňků rozšiřujících základní funkcionalitu produktu.

Aplikace pracuje na operačním systému Windows a používá databázi MS SQL Server. Všechno může běžet na jediném počítači (pro malé varianty) anebo formou klient- server na síti uživatele. Pro tento případ dodavatel nabízí zdarma certifikovanou instalaci, kterou provede pracovník dodavatele.Komentáře