Cesta za úsporou energie ve firmách

Korporace stále častěji hledají způsoby jak uspořit energii a lépe ochránit životní prostředí. Některé z nich jsou motivovány zájmem o osud naší planety, jiné zase snížením nákladů nebo marketingovými výhodami, které mohou být důsledkem zásad ekologického chování...


Často se ale jedná i o kombinaci více důvodů, pokaždé však hraje IT významnou roli. Přinášíme vám seznam doporučení od vítězů žebříčku Top Green IT 2008, který vytvořil časopis Computerworld USA. Kromě tradičních kroků, jako je nákup elektric-ké energie z alternativních zdrojů, omezení tisku na papír či využití pokročilého nastavení napájení u počítačů, můžete zvažít následující alternativy.

Kroky pro nejbližší dobu:

Virtualizace

Virtualizace může přinést významné úspory, jak uvádí Larry Vertal, člen představenstva globálního konsorcia The Green Grid, které se věnuje propagaci energetických úspor v datových centrech a při dodávkách informačních služeb. Prohlašuje, že minimálně jeden člen konsorcia Green Grid dosáhl 70% úspory. Norm Fjeldheim, viceprezident a ředitel informačních technologií ve Qualcommu, investoval prostřednictvím svého týmu do projektu virtualizace firemního datového centra v roce 2003 250 tisíc dolarů. V tu dobu měla tato společnost cca 450 serverů. Nyní, o pět let později, je přibližně 70 procent z plánované virtualizace datového centra už dokončeno a organizace má 420 serverů, které však provozují mnohem více aplikací a poskytují služby většímu počtu  zaměstnanců.

Fjeldheim odhaduje, že virtualizace v jejich případě ušetřila kolem 15 milionů dolarů, a to díky snížení nákladů na vybavení, a dalších přibližně 4 až 5 milionů za nižší náklady na energii. Ačkoli virtualizace přináší jasné výhody úspor energie, je náročné ji implementovat. „Jsou zde překážky tvořené nedostatkem dovedností a tzv. kulturní změnou,“ říká Da-niel Blanchard, viceprezident provozu Marriott International. „Mnoho lidí z podnikatelské sféry chce svůj vlastní systém a nechtějí ho s nikým sdílet.“ IT pracoviště společnosti Marriott částečně nasadila projekty virtualizace, protože přinášejí úspory energie, jak dodává.

Využívání práce z domova
Technologie mohou významně snížit denní dojíždění a požadavky na dopravu. Informační technologie však musejí poskytnout správné nástroje od zajištění síťového připojení z domova až po audio konference a systémy pro skupinovou on-line spolupráci. Ve společnosti BT Group tyto nástroje umožňují cca desetině zaměstnanců pracovat z domova na plný úvazek a 70 procentům firma nabízí flexibilní organizaci pracovního nasazení, uvádí Donna Youngová, manažerka pro životní prostředí ve firmě BT Group. Firma také investovala do technologií pro virtuální schůze a spolupráci, což snížilo potřebu přesunu zaměstnanců mezi lokalitami.

Youngová odhaduje, že jen tyto iniciativy snížily produkci kysličníku uhličitého o 97 600 tun, který by jinak vznikl při neustálém dojíždění a cestování. (Studie společnosti také ukazují, že iniciativa zvýšila produktivitu o 21 procent a snížila dobu nemocnosti o 63 procent.)

Zahrnutí záměrů uspořit energii už do nákupních zásad
Zásady pořizování informačních technologií obsahují již dlouho specifikace výkonnostních standardů. Nyní je čas k tomuto seznamu přidat také standardy pro ochranu životního prostředí. Například Fjeldheim vyladil hodnotící kritéria své provozovny před několika lety a rozšířil finanční rozvahu z nákupní ceny také na celkové náklady na vlastnictví (TCO). To zahrnuje sledování celkového životního cyklu zařízení, včetně spotřeby energie, nákla-dů na recyklaci a další faktory týkající se životního prostředí. „Museli jsme trochu změnit své myšlení, ale když o tom začnete pře-mýšlet strategicky z hlediska životního cyklu produktu, stane se rozhodování snazším a je jednodušší investovat finance,“ vysvětluje Fjeldheim.

„Takový přístup je dnes transparentnější než dříve,“ prohlašuje Carvallo, „protože dodavatelé poskytují více podrobností o svých produktech, o jejich dopadu na životní prostředí a o požadavcích na spotřebu energie. Počítačové vybavení nyní díky systému Ener-gy Star pro hodnocení hospodárnosti lze mnohem lépe zanalyzovat.“

Širší cíle

Lepší zvládnutí požadavků datových center

Není žádným tajemstvím, že chlazení datových center zhltá spoustu energie. Podle projektu Data Center Energy Efficiency Program řešícího problematiku energetické úspornosti datových center spotřebovala datová centra v roce 2006 celkem 61 miliard kWh, což je dvojnásobek spotřeby v roce 2000 a 1,5 procenta elektrické energie spotřebované v celých USA.

Virtualizace dokáže tento nárůst zpomalit, ale společnosti by měly pokračovat dále pomocí lepšího monitoringu prostředí a řízení požadavků na chlazení. Blanchardův tým sleduje teplotu v datovém centru pomocí klimatizačních jednotek tak, aby byla vyvážena potřeba chlazení s chladícím výkonem.


To sice vyžaduje velké investice, co se týče času personálu, ale návratnost je dobrá:  Blanchard uvádí, že mohl vypnout čtyři ze 24 klimatizačních jednotek datového centra společnosti Marriott díky tomu, že o několik stupňů upravil teplotu řízenou systémy klimatizace. To snížilo spotřebu energie o sedm procent, jak udává Blanchard. Marriott provádí toto sledování a nastavování ručně, ale jeho dlouhodobým cílem je zajistit automatizaci celého procesu.

Výměna nehospodárného vybavení
Společnost Marriott aktivně sleduje životní cyklus svého vybavení, takže pracovníci IT vědí, kdy začne být provoz nějakého zařízení dražší než pořízení a provoz nového vybavení. „Nová zařízení jsou obvykle hospodárnější než stará, takže rozšířeným cílem je náhrada těchto starších zařízení za nová,“ popisuje Blanchard. Dosáhnutí této mety však může vyžadovat významné počáteční investice a chcete-li přesvědčit finanční oddělení o nutnosti ope-race výměny, je nutné výši energetických úspor vyjádřit ve finanční podobě, ne jen v kilowatthodinách.

Blanchard radí, aby pořizování nového vybavení bylo spjato i s dalšími kroky pro snižování spotřeby energie a zlepšování přístu-pu k životnímu prostředí – například nevyměňujte jen starý server za novější model. Ačkoli by taková výměna mohla přinést úspory, lze dosáhnout mnohem lepších výsledků návratnosti, bude-li nové vybavení po-řizováno v rámci projektu již zmíněné virtualizace.

Agresivnější správa vybavení
V obvyklém datovém centru nikdo neví, co dělá 10 až 14 procent serverů, takže lepší monitoring vybavení a omezování bezdůvod-ného provozu může přinést další významné úspory, jak uvádí Winston Bumpus, další člen správní rady konsorcia Green Grid. Přesně to udělala společnost BT Group. Zjistila, že mnoho jejích zaměstnanců má pod svými stoly neschválené servery. „Bylo to kvůli podružnému projektu, a to jim usnadnilo situaci,“ říká Young. Tyto „nelegální“ servery požíraly energii bezdů-vodně, protože stávající zařízení v datových centrech by jejich práci snadno zvládly.

Oddělení IT přijalo tvrdá opatření proti tomuto nadbytečnému nehospodárně využitému vybavení. Například nabíječka mobilního telefonu, která je zapojená, i když k ní není telefon připojen, stále odebírá energii. To je i případ prázdného nepotřebného serverové-ho racku, který je stále připojený k energetickému zdroji. Aby dosáhla svých cílů, zahájila BT Group interní kampaň, během které odměňuje pracovníky IT částkami až 2 000 dolarů, po-kud odhalí zařízení, které je bezdůvodně zapojeno do zásuvky.

Dlouhodobé cíle

Výstavba energeticky úsporných budov

Když společnost Monsanto stavěla své nové datové centrum v Missouri, chtěla být více než jen technologický lídrem, ale i lídrem v oblasti ochrany životního prostředí. Získala tak pro své zařízení na ploše 3700 m2 certifikát LEED (Leadership in Energy Efficient Design).

To je více než právo na chlubení. Toto nové centrum vyžaduje o 30 % méně energie než konvenční řešení, jak uvádí ředitel in-formačních technologií Mark Showers. Návrh zahrnuje energeticky úsporné kroky, jako je zpřístupnění denního světla či různé možnosti chlazení včetně použití čerstvého chladného venkovního vzduchu v době, kdy je to možné. Navíc desetina napájecí energie pro datové centrum pochází z obnovitelných zdrojů.

Showers říká, že dosažení tohoto výsledku bylo náročné na čas i plánování. Například v minulé dekádě musela společnost konso-lidovat aplikace, aby všechny globální transakce probíhaly prostřednictvím zařízení umístěných v centru v Missouri. Nebylo také snadné rozhodnout o zvýšení nákladů za dosažení úrovně LEED datového centra, i když se jednalo jen o méně než 5 % z celkové částky 21 milionů dolarů. „Byla k tomu však dobrá vůle a dobré důvody. Jsme zemědělskou společností a naše podnikání je založeno na dlouhodobě udrži-telných výnosech a potravinových produktech, takže to velmi jasně a dobře zapadlo do našeho kulturního prostředí,“ popisuje Showers.

Řízení potřeby energie
Jaká je energetická účinnost vašeho datového centra? Pokud to nevíte, tak v žádném případě nejste sami. Bumpus však upozorňuje, že by se společnosti měly snažit to zjistit. „Jedná se o poměrně důležitý údaj,“ zdůrazňuje. Aby mohly začít počítat účinnost, potřebují korporace vědět, kolik energie vyžaduje každá transakce, vysvětluje Bumpus. „Je nutné také zjistit, kolik energie je spotřebováváno, jsou-li servery v nečinnosti,“ dodává a poznamenává, že většina serverů spotře-bovává v nečinnosti až 60 procent příkonu požadovaného při maximálním zatížení. „Tato čísla vám dají základ, vůči kterému může-te vytyčit cíle a posuzovat změny.“

Jak organizace získávají lepší výsledky v účinnosti datových center a vytvářejí své nejlepší postupy a standardy pro jejich dosa-žení, mohou podle Vertala i Bumpuse z konsorcia Green Grid přikročit k dalším zlepšením. To představuje použití nástrojů pro dynamické řízení datového centra, přesun zatížení (možná i do geograficky odlišných míst), vypínání počítačů, když nejsou potřeba, a jejich automatické zapínání, je-li jejich funkce opět nutná. „V následujících pěti letech musejí být datová centra flexibilnější a agilnější,“ dodává Vertal.

Používání nových technologií
Společnosti se zájmem o životní prostředí a úsporu energie by měly tlačit na své dodavatele, aby přicházeli s inovacemi, jako jsou například vodou chlazené serverové racky či vylepšení v oblasti virtualizačních technologií. A měly by samozřejmě nasazovat úsporná řešení, jakmile budou dostupná.

Marriott to již udělal. Jeho nové centrum pro obnovu a vývoj bude umístěno v podzemních prostorách společnosti Iron Mountain, a to v rozloze přibližně 590 tisíc m2. Toto místo je přirozeně chlazeno vápencovou jeskyní v západní Pensylvánii.  „Pokoušíme se na maximum využít přírodní prostředky,“ vysvětluje Blanchard. Blanchard také připouští, že tak významné kroky vyžadují skutečně vysoké investice, co se týče času a peněz, a také průkopnický přístup. Dodává však, že chtějí-li podniky zajistit hospodárný a ekologický provoz, měly by především používat nové generace technologií.Komentáře