HP Cloud Service Automation: 
Výrobní linka na IT služby

Datová centra udělala díky virtualizaci za posledních pět let obrovský krok kupředu. Odstranění závislosti na přípravě fyzického hardwaru dnes umožňuje připravit výpočetní a úložnou infrastrukturu v řádu minut, stále to však není dostatečné pro řízení životního cyklu IT služby jako takové. HP uvádí novou verzi produktu HP Cloud Service Automation, který dokáže efektivně spravovat služby typu IaaS, PaaS, SaaS od designu po nasazení a provozní údržbu.

HP Cloud Service Automation: 
Výrobní linka na IT služby


Správa serverů nadále zůstává časově velmi náročnou disciplínou a při rostoucí složitosti virtualizovaných datových center navíc vznikají nová bezpečnostní, procesní i časová úzká hrdla. Existuje hotové řešení, které dokáže podle pravidel spravovat místo, kde jsou uložena data, běží operační systémy či jsou nakonfigurovány aplikace? Můžeme z datového centra připravit automatizovanou výrobní linku na bezpečné, vysoce dostupné a cenově konkurenceschopné IT služby?

HP přichází s řešením, které umožňuje tyto bariéry postupně překonat a zvyšovat počet -automaticky řízených služeb na úkor služeb -budovaných projektově (tedy s vyššími náklady, delším časem dodávky i nákladnější podporou). Toto řešení se jmenuje HP Cloud Service Automation (HP CSA) a bylo uvedeno koncem června ve třetí generaci. Poskytuje prostředky pro vybudování hybridního (kombinace privátního a veřejného) cloudu nad heterogenní infrastrukturou nezávisle na virtualizační technologii či hardwaru. Díky podpoře technologie OpenStack lze lokání virtualizační platformu navázat na hostované služby u providerů typu Amazonu nebo přímo HP (www.hpcloud.com).

HP CSA je platformou postavenou na komponentách pro správu infrastruktury, designu služeb, řízení procesů nasazení a změny služby, účtování a integrace do okolních stávajících nástrojů pro řízení IT.

Tvorba služeb

Řešení HP Cloud Service Automation je založeno na oddělení zdrojů (datové úložiště, výpočetní kapacita, síťová infrastruktura, aplikace) od tzv. designu služby. Díky tomuto konceptu je možné odděleně vytvářet komponenty, jako jsou operační systémy, databázové či aplikační servery, a tyto komponenty následně spojovat do komplexních služeb. Design služby obsahuje rovněž metadata, která popisují, jaké parametry (kapacitní, bezpečnostní či procesní) s sebou jednotlivé komponenty nesou. Služba může mít jako parametr nákladové středisko, databázový server či sadu parametrů pro ladění výkonu. Modelování komponent a služeb je zcela otevřené a konfigurovatelné; nevznikají tak žádná omeze--ní ani pro nejnáročnější nasazení typu vícevrst-vých aplikací se specifickým vývojovým, testovacím, integračním a produkčním prostředím.

Díky podpoře heterogenní infrastruktury a virtualizačních technologií (VMware, hyper-‑V, Xen, KVM) dokáže HP CSA připravit potřebný výpočetní výkon jak na fyzickém hardwaru, tak i na virtualizační platformě. Pro komplexní služby, jako jsou právě vícevrstvé aplikace, navíc umožňuje kombinovat platformy – databázový server tak může být instalován na fyzickém hardwaru a operačním systému HP-‑UX, zatímco aplikační servery jsou nasazeny do virtuálního prostředí a na platformě Linux.

Platforma HP CSA není určena jen pro dynamická prostředí, v nichž dochází k častým instalacím a rekonfiguracím. Díky velmi dobře rozvinutým funkcím pro nasazování a sledování změn v infrastruktuře a aplikacích dokáže monitorovat konfigurace a jejich odchylky i v systémech, ve kterých se odehrávají změny méně často. Zajišťuje tím vysokou kvalitu konfiguračních dat a podporu pro rutinní činnosti, jako jsou instalace záplat, audit či dávkové aktualizace konfigurací. Úložiště šablon pro instalace operačních systémů, aplikačních a databázových serverů je v HP CSA centralizované, což zajišťuje konzistenci mezi architektonickými pravidly pro instalace operačních systémů či aplikací a reálným stavem.

Katalog služeb

Řešení HP CSA je navrženo pro poskytovatele služeb, což znamená, že lze spravovat jeden globální či více dedikovaných katalogů. Zákaznické organizace tedy „vidí“ pouze služby, které jsou pro ně určeny. Katalog spravuje tzv. nabídky (offerings), jež umožňují vytvořit nad jedním modelem služby různé kombinace komerčních nabídek s odlišnými cenovými parametry pro zákazníky nebo skupiny zákazníků. Katalog také umožňuje definovat jednotlivým komponentám služeb parametry, např. počet CPU, velikost paměti, zálohování nebo jakoukoliv další vlastnost, kterou komponentám či službě přiřadíme. Každý z těchto parametrů může nést informaci o ceně za inicializaci, časovou rezervaci či variabilní spotřebovanou kapacitu.

V okamžiku objednání služby dokáže systém zajistit i schvalovací mechanismy před samotným spuštěním konfigurace prostředí a alokací zdrojů.

Životní cyklus služby

V tradičním IT prostředí je služba připravována manuálně či automaticky na základě zdokumentovaných pracovních postupů. Kromě konfiguračních aktivit se obvykle provádějí zpětné kontroly, zda konfigurace dopadla správně, je k dispozici dostatečná úložná kapacita, volné IP adresy apod. HP CSA dokáže všechny tyto aktivity provádět v rámci řízení životního cyklu služby automatizovaně. Díky otevřeným adaptérům lze provádět i konfigurace externích dohledových nástrojů, virtualizačních platforem, připojit se na externí schvalovací systém či aktivovat zálohování. Typickým scénářem, kdy je třeba nakonfigurovat operační systém, případně úložiště, VLAN, firewall, loadbalancer, můžeme tedy projít bez jediného zásahu administrátora. Design služby dokáže ošetřit i dodržení jmenných konvencí, přidělení správných IP adres, připojení do domény nebo například odečtení -licence za databázi z evidenčního software pro správu licencí. Existujících adaptérů pro konfiguraci (management software, hypervizory, dohledy a podobně) je více než 4 000 a navíc lze dopisovat vlastní nové adaptéry.

Účtování služeb

Pro poskytovatele IT služeb je velmi důležitou funkcionalitou účtování. Na trhu existuje řada velmi flexibilních billingových systémů, které jsou ale bohužel značně náročné na implementaci. Bývají totiž určeny pro telekomunikační operátory, ne IT service providery. Součástí HP CSA je ovšem modul zajišťující sběr, vyhodnocení a prezentaci dat pro generování zákaznických faktur či analýzu a optimalizaci na straně poskytovatele. Lze snadno implementovat různé účtovací mechanismy kombinující fixní a variabilní položky, jako jsou utilizace procesoru, velikost úložiště, rezervovaný čas zdroje, datový tok a další měřitelné metriky. Systém umožňuje zohlednit i „akční slevy“ nebo výhodnější ceny za časová pásma, v nichž je přebytek kapacit.

Praktické využití privátního cloudu? DevOps!

DevOps představuje přístup k vývoji softwaru, který je zaměřen na vysokou míru spolupráce vývojových a provozních týmů, sdílení informací o vyvíjené aplikaci, požadavcích na platformy, prostředí a vazby na jiné aplikace.

Rychlost uvedení služby na trh je klíčová pro udržení konkurenční výhody organizace, a proto získávají velkou popularitu tzv. agilní metodiky vývoje, které umožňují uvolňovat funkcionalitu v malých dávkách nasazovaných do produkce rychle za sebou. Agilní vývoj ovšem nestačí, dynamice vývoje je třeba přizpůsobit i testování a především přípravu vývojových a testovacích prostředí spolu s jejich -správou.

Řešení HP Continuous Delivery Automation (CDA) staví na základní platformě HP CSA a podporuje přístup, při kterém vývojáři centrálně udržují model aplikace, model nutné infrastruktury včetně detailních konfigurací pro běh aplikace, a zároveň jsou schopni řídit změny verzí aplikačních komponent. Tím je zajištěna plná přenositelnost aplikací mezi spravovanými prostředími a konzistentnost v pro-vádění změn. Jelikož řešení HP CDA slouží primárně pro vývojáře a testéry, je dostupná také integrace na nástroje HP Quality Center a HP Performance Center, z nichž lze přímo spustit požadavek na přípravu prostředí a instalaci aplikace.

Nástroj HP CDA umožňuje organizaci dosáhnout schopnost provozovat efektivní virtualizovanou a automatizovanou infrastrukturu ve formě privátního cloudu a zároveň pro tuto platformu vyvíjet moderní, škálovatelné a přenositelné aplikace.

Výhodou HP CDA je jasné oddělení odpo-vědností mezi vývojovým týmem, který se zaměřuje na aplikace, a provozním týmem, jenž za-jišťuje vysokou dostupnost infrastruktury. Mezi další přínosy integrace vývoje a provozu patří zvýšení frekvence uvolňování nových verzí softwaru, snížení počtu incidentů souvisejících s chybnou konfigurací prostředí a zásadní zjednodušení správy vývojových a testovacích prostředí.

Privátní cloud, nebo jen dobře řízené IT?

Trendem v řízení IT provozu je orientace na dodávku služeb. S postupným osvojením praktik typu ITIL či standardů jako ISO 20000 dokážou IT organizace formalizovat, co je dodáváno, jakými procesy se řídí podpora služby, jak jsou řízeny změny a kterými metrikami se měří kvalita. Správnou kombinací podpůrných nástrojů a procesů se „vyvíjejí“ vyspělé organizace, které mohou snáze zvyšovat svou efektivitu, lépe kon-trolovat náklady a konkurovat kvalitou. V běžném provozu je ovšem zavádění ITIL procesů (zvlášť v oblasti řízení změn a konfigurací) náročné a v této snaze rozhodně neuspěje každá organizace.

Nástroj HP Cloud Service Automation je určen pro budování moderního IT provozu orientovaného na dodávku služeb. Tentokrát ovšem plně automatizovaného, s vlastní konfigurační databází, konfigurovatelnými procesy řízení změn, centrálně spravovanou knihovnou operačních systémů a aplikací. Díky prostředkům pro přímou integraci na nástroje pro řízení IT, jako jsou servicedesk, monitoring a další, lze HP CSA plně integrovat do stávajícího IT prostředí organizací.

HP Cloud Service Automation není jen dostupné řešení pro privátní a veřejná cloudová prostředí, ale především příležitost pro podniky a státní instituce znovu zapracovat na procesech řízení změn, definici služeb a vybudování chytrého, efektivního IT.

 

Slovníček

IaaS – Infrastructure as a Service

PaaS – Platform as a Service

SaaS – Software as a Service

 

Autor je enterprise account manager, HP Software

Komerční prezentace

Úvodní foto: HPVyšlo v Computerworldu 14/2012
Kupte si Computerworld č. 14/2012
Komentáře