Dlouhá cesta IT od centralizace ... k centralizaci

Po letech decentralizace prostředků IT a prosazování distribuovaného zpracování dat, založeném na modelu klient-server, dochází v posledních letech postupně ke znovuobjevování výhod plynoucích z jejich konsolidace.


Kromě jednodušší a bezpečnější centrální správy jsou za pomoci prostředků virtualizace a (nejen serverové) konsolidace realizovány výhody v podobě vyššího využití dostupných prostředků, ať už výpočetního výkonu procesorů či datové kapacity diskových polí. Ani jeden z těchto motivů není překvapivý – náklady na provoz po dobu životnosti typického serveru v posledních letech překračují náklady na jeho pořízení a s rostoucím výkonem procesorů, který však ani zdaleka není doprovázen odpovídajícím nárůstem vstupně/výstupní kapacity serverů, dochází k degradaci využití výpočetní kapacity serverů bez nasazení virtualizace na jednociferné procentní hodnoty.

Na mysl zcela neodbytně přichází protirežimní vtip z dob totality, který zcela v souladu s pozdějším vývojem konstatoval, že socialismus je dlouhá a bolestná cesta od kapitalismu … ke kapitalismu.

Málokdo si uvědomuje, že virtualizace prostředků IT zdaleka není novinkou počátku 21. století, ale že její kolébkou je výpočetní platforma nejcentralizovanější – mainframe. Na počátku této technologie, nebo spíše filozofie, stál již v roce 1967 operační systém CP-67. Na první pohled se může zdát, že nová architektura nazývaná cloud computing je ještě distribuovanější architekturou než klient-server, kterou nahrazuje, a jež naopak sama nahradila klasickou centralizovanou architekturu v průběhu 80. let minulého století. Cloud computing však ze své podstaty vykazuje silnou potřebu bezpečného centrálního datového uzlu, zejména pro velké veřejné poskytovatele služeb. Zatímco se tedy uživatel služeb poskytovaných v režimu cloud computingu vyhýbá investičním nákladům do technologií a není nucen budovat infrastrukturu stavěnou na období provozních špiček, o to větší tlak je v tomto smyslu kladen na poskytovatele těchto služeb. Ačkoli ten zcela přirozeně realizuje úspory z rozsahu i ostatní výhody plynoucí z konsolidace, musí zároveň jeho infrastruktura splňovat velmi přísné nároky z pohledu vysoké výkonnosti, spolehlivosti, dostupnosti, zabezpečení a flexibility, a to zejména z hlediska schopnosti pružně reagovat na náhlé výkyvy zátěže. Mainframe je platformou, která tyto silné stránky velmi dobře kombinuje, a hlavní překážkou jejího nasazení bývá to, že může být pro menší společnost příslovečným „kanónem na vrabce“. Cloud computing však umožňuje i malým společnostem těžit z výhody centrálního, silně robustního řešení , jehož kvality a škálovatelnost by při individuálním nákupu nebyly z hlediska nákladů efektivně využité.

Nejnovější modely platforem mainframe, které jsou nyní na trhu a pro které je klíčovým slovem centralizace, mohou znamenat zajímavou zprávu nejen pro velké společnosti, které již jsou jejich uživateli, ale i pro mnoho menších firem z různých oborů, které by dříve ani nenapadlo o této variantě uvažovat.


Autor pracuje jako specialista hardwarové divize ve společnosti IBM Česká republika.Komentáře