Komentář: Tři pohledy na integraci

Základem návrhu každé IT architektury je dobré pochopení potřeb a vytyčení principů, kterými se návrh bude řídit. Každý podnik nebo organizace musí včas reagovat na vnější vlivy a přijímat potřebná rozhodnutí s cílem dosáhnutí a udržení své konkurenční výhody. Tato rozhodnutí často vyžadují změny v informačních systémech podniku.Oblast celopodnikové integrace (Enterprise Application Integration, zkráceně EAI) hraje klíčovou roli při návrhu IT architektury. Platí, že na integraci můžeme pohlížet z hlediska integrace procesů, služeb a informací.

Základním podnětem pro projekty a aktivity v oblasti integrační architektury je potřeba výměny dat mezi různými podnikovými aplikacemi. Tento pohled na integraci se zabývá tím, jak zajistit integritu dat v rámci organizace, jejich jednoznačný význam a interpretaci. Hlavním výstupem informační integrační architektury je popis informačních potřeb společnosti, datových toků mezi jednotlivými aplikacemi a případně potřebné transformace a mapování jednotlivých datových formátů.

Aplikační integrace obsahuje popis služeb, které poskytují jednotlivé aplikace a způsob jejich volání, jde například o založení nového zákazníka. Výsledkem je charakteristika získání informací z jednotlivých podnikových systémů, například voláním veřejných API nebo přímým přístupem do databáze.

Dnes se nejčastěji doporučuje implementovat vrstvu technologických služeb, která oddělí technologickou složitost integrace nestejnorodých aplikací od funkcionality prezentační vrstvy. Toto řešení v praxi znamená implementaci vhodného typu řešení celopodnikové integrace služeb (ESB – Enterprise Service Bus), které zapouzdřuje historické aplikace a propojuje jednotlivé aplikační ostrůvky integrační sběrnicí. Toto řešení je ve velké většině založené na nasazení integračních komponent aplikačních serverů.

Konečnou fází transformace na optimální SOA (Service Oriented Architecture) architekturu je procesně řízená architektura. V rámci tohoto kroku se implementují služby procesní vrstvy. Tato vrstva umožňuje snadnou implementaci složitých podnikových procesů, které v sobě mohou zahrnovat komplexní rozhodovací kritéria nebo podmíněné spouštění nejrůznějších podsystémů a aplikací.

Řešením v této poslední fázi bývá nejčasněji nasazení řešení pro optimalizaci procesů, které je založeno na standardech BPEL (Business Process Execution Language) nebo BPMN (Business Process Modelling Notation). Díky implementaci podnikových procesů může management plně využít funkcionalitu BAM (Business Activity Monitoring) nástrojů, které umožňují sledovat v reálném čase stav běžících procesů a včas reagovat na nestandardní situace. Navíc kontinuální měření a audit procesů dává možnost provádět jejich sofistikované analýzy, které vedou k další optimalizaci podnikových procesů.

Stoprocentně procesně řízená SOA architektura sice zatím nejspíš v ČR neexistuje v žádné společnosti, lze ale najít řadu příkladů jejího úspěšného částečného nasazení.

Autor pracuje jako Enterprise Architect ve společnosti Oracle.Komentáře