Nástroje DCIM zvyšují efektivitu datových center

Praxe ukazuje, že na datové centrum je vhodné se z hlediska správy dívat jako na jeden celek zahrnující jak IT komponenty, tak i ostatní části. Ke komplexnímu pohledu slouží systémy DCIM.


Datová centra (DC) trpí neduhy, jako jsou raketový nárůst nákladů na energii, neefektivní správní nástroje a neznámý dopad rýsujících se regulačních opatření. Naštěstí existuje skupina řešení pro správu infrastruktury datového centra (DCIM, data center infrastructure management). Tyto produkty graficky zobrazí úplný inventář fyzického a IT vybavení datového centra, zobrazí rozmístění racků a podlaží datového centra či tepelnou zátěž racků. Pomocí tohoto softwaru může manažer DC modelovat libovolné přesuny, rozšiřování a změny vytvářením sofistikovaných scénářů typu „co kdyby“, a to ještě před implementací změn, které mohou dramaticky ovlivnit výkon datového centra.

Příslušní administrátoři rovněž mohou porovnávat minulá i budoucí řešení s využitím historických dat pro vytváření odpovídajících reportů či pro sledování trendů, a pomocí nich tak předpovídat budoucí požadavky DC ohledně energetických nároků, chlazení nebo nezbytné plochy pro fyzické systémy. Díky novým nástrojům je možné tedy snižovat náklady na elektřinu a zvyšovat efektivitu provozu datového centra.

Agentura Gartner tvrdí, že nástroje DCIM již prokazatelně dokázaly snížit provozní náklady až o 20 procent. Další výzkum ukázal, že řešení DCIM dokáže snížit čas pro nasazení nových serverů až o 50 procent, prodloužit životnost datového centra až o pět let nebo pomoci dosáhnout stupně využití elektrické energie (koeficient PUE, power usage effectiveness) méně než 2. V současném světě s omezenými zdroji a financemi je to příležitost, kterou by měly organizace vzít na vědomí a podle toho se zachovat.

Změny nákladů
Datová centra vždy využívala poměrně velké množství energie, ale nárůst její ceny kombinovaný s rozšiřováním infrastruktury DC nutí manažery přemýšlet o tom, jak provozovat tato střediska efektivněji.

Přibližně čtyřicet procent provozních nákladů datového centra lze připsat samotné elektrické energii. V roce 2014 zřejmě bude dražší napájet datové centrum než koupit a spravovat jeho hardware. V některých zemích stouply od roku 2005 provozní náklady DC i na dvojnásobek. Je tedy jasné, že růst nákladů se v budoucnu bude stupňovat a že manažeři datového centra budou muset nalézt způsoby, jak tyto výdaje zkrotit a případně snižovat.

To je však těžké, pokud administrátoři nemají všechny potřebné informace, které jsou k rozhodování nutné. DC jsou už například tak složitá, že je velice snadné ztratit přehled o některém vybavení a o tom, co konkrétně dělá. Podle toho, jak sledujete množství potřebné elektrické energie, chladicí kapacity a prostoru – na jak dlouho vám vydrží prostředky a budete mít dostatečnou kapacitu pro růst? Tato nejistota spolu s existující neefektivitou často nedopřejí manažerům datových center poklidný spánek.

Průzkum společnosti Cassatt z roku 2009 ve sféře datových center zjistil:
* Více než 75 % manažerů DC má jen obecnou představu o aktuálním dynamickém využití svých serverů.
* Přibližně 7 % vedoucích pracovníků datových center uvádí, že nemají zcela pod kontrolou, co jejich servery vlastně dělají.
* Více než 20 % respondentů si je vědomo, že jejich servery byly původně vyhrazeny k nějakému účelu, ale není jisté, zda jsou tyto stroje ve skutečnosti k původnímu záměru stále využívány.
* Celých 20 % ředitelů DC průzkumu si myslí, že 10–30 % jejich serverů jsou tzv. sirotci (jsou sice zapnuty, ale nic nedělají).

Jedním ze způsobů, jak tyto problémy vyřešit, je tzv. over-provisioning, který v reálné praxi znamená pořizování o 50 % vybavení více, než je potřebné. Když však dojde ke stlačování nákladů, nemá příslušný manažer dostatečnou visibilitu potřebnou k vyřešení problému.

Související problémy, které zatěžují datová centra, zahrnují:
* Neefektivní firemní procesy (nedostatek agility). IT musí vyhovovat neustále se měnícím firemním potřebám, což je dostává pod velký tlak. Konsolidace datového centra je klíčová iniciativa, která spadá do stejné oblasti jako cesta k dosažení firemních cílů.
* Neefektivní využití místa. Podle výše zmíněného reportu společnosti Cassatt dojde během tří let více než polovině současných datových center místo pro IT systémy nebo nebudou mít dostatek elektrické energie či chladicí kapacity.
* Drahé nemovitosti. Náklady na výstavbu datového centra jsou v průměru okolo půl milionu korun za metr čtvereční, což může znamenat investiční výdaje i v řádu miliard korun. Ze strany organizací je tedy vytvářen větší tlak spíše na optimalizaci existujících datových center, která jsou již v provozu, než na stavbu nových.
* Rozdělení mezi správu nemovitostí a IT zařízení. Ve většině datových center jsou budovy i IT systémy spravovány odděleně bez ohledu na skutečnost, že existuje velká potřeba integrovat softwarové nástroje s procesy správy tak, aby bylo jasné, kolik elektrické energie se spotřebuje v celém datovém centru.

Ke všem ostatním tlakům se přidává i legislativa týkající se emisí kysličníku uhličitého, způsobených datovými centry.  Je zatím nejasné, kdy a zda začnou takto koncipované zákonné normy platit nebo zda budou použity ke změně nákupního chování lidí daňová znevýhodnění. Je však zcela jasné, že firmy budou v tomto hledisku sledovány a že správa energie se stane klíčovým indikátorem chování, takže manažeři budou potřebovat použít nástroje k dosažení zelenějších datových center.

Řešení DCIM
Přední firmy v oblasti infrastruktury a provozu musí nyní jít dále než jen ke správě provozu vybavení IT a musí začít spravovat celou infrastrukturu datového centra. Řešení DCIM umožňují inteligentní plánování kapacity, které ústí v nejefektivnější využití elektrické energie, chlazení a místa pomocí optimálního umístění vybavení datových center a také v podporu efektivnějšího a ekonomičtějšího prostředí, které je díky tomu šetrnější k životnímu prostředí.

Co byste tedy měli hledat? Kompletní sada DCIM pomáhá s následujícími oblastmi:
* Zjišťování: Manažeři datových center nemohou spravovat to, co nedokážou nalézt. Řešení DCIM by mělo poskytnout schopnost automaticky vyhledat IT vybavení, shromáždit důležitá data pro urychlení implementace nebo udržovat aktuálnost záznamů.
* Vizualizace: Jakmile je IT detekováno pro potřeby analýzy, jsou řešení DCIM schopna zmapovat logická data shromážděná během procesu zjišťování a vytvořit virtuální model celé budovy datového centra.
* Model: Pro efektivní správu IT systémů poskytuje DCIM možnost manipulovat s virtuálním modelem DC a vytvářet sofistikované scénáře typu „co kdyby“, aby bylo ještě před realizací změn zřejmé, jak by nějaký přesun, rozšíření či změna ovlivnily napájení, chlazení či nároky na prostory datového centra.
* Řízení: Po vytvoření modelu virtuálních změn poskytne DCIM možnost definovat a řídit provádění procesů požadovaných služeb s využitím grafického zobrazení workflow a automatizovaného provádění, takže výsledkem je zlepšené poskytování služeb, dále se sníží čas pro nasazování serverů a také lze vynutit využití nejlepších postupů typu ITIL a Cobit.
* Reporty: Řešení DCIM podporuje v reálném čase shromažďování dat specifických pro napájení či pro metriky ohledně životního prostředí a mělo by rovněž poskytovat nástroje business intelligence k předávání těchto informací managementu za účelem kontroly.
* Předpovědi: Co se týče kapacity datového centra, může být předpovídání budoucího stavu rozdílem mezi „připraveností na podnikatelské příležitosti“ a „být zcela mimo hru“. Řešení DCIM využívá historická data ke sledování trendů a stanovování budoucích požadavků ohledně prostor datového centra, chladicí kapacity i příkonu elektrické energie.

Protože firmy potřebují mít náklady na elektrickou energii pod kontrolou z ekonomických důvodů a také kvůli environmentálním iniciativám a jelikož manažeři potřebují smysluplně řídit efektivitu datových center, je nasazení řešení DCIM zcela nezbytné.

Vedoucí pracovníci DC myslící dopředu v současné době řešení DCIM již využívají. Manažeři těchto chytrých datových center si uvědomují, že musí přestat odhadovat a naopak musí začít plánovat.  Dny nadměrného dimenzování DC a využití softwaru typu Visio nebo Excel pro správu datových center jsou – zcela nutně – u konce. Nastala epocha řešení DCIM.Komentáře