Současná podoba správy IT není dostatečná, je třeba změn

Stále častější nasazování virtualizace a cloud computingu přináší i nové nároky na správu IT – podniky jsou nuceny přecházet z managementu infrastruktury na správu samotných služeb.


Stále více společností dnes rozšiřuje zavádění virtualizačních projektů a zvažuje i nasazení cloud computingu –  obvyklé IT prostředí se tak jeví mnohem složitější. Pro podnikové manažery IT to znamená, že musejí aktualizovat své technologie pro monitoring, správu a optimalizaci IT infrastruktury. Pozorovatelé tvrdí, že největší výzvy, kterým budou muset IT organizace čelit v následujících měsících, jsou spíše kulturního než technického charakteru. Bude nezbytné zvládnout mnoho nesnadných úkolů, mezi něž patří například zajištění lepšího souladu IT služeb s firemními potřebami. Využití modelů virtualizace a cloud computingu přitom vyžaduje provést úkony nezávisle na jednotlivých oblastech IT.

„Současným velkým omezením pro dosažení skutečné hodnoty některých nejnovějších nástrojů je samo uspořádání IT. IT oddělení dnešních  podniků jsou zvyklá pracovat ve specializovaných, ale oddělených oblastech – a to nejen v rámci těch klíčových (například síť, aplikace, server, desktop, úložiště), ale i těch podřazených, jako je správa linuxových serverů, mainframů, Windows či vizualizovaných prostředků,“ uvádí David Williams, viceprezident výzkumu agentury Gartner. „O této situaci se ví a začíná se pomalu řešit pomocí nově stanovených rolí a zřizováním týmů pracujících nezávisle na zmíněných oblastech. To umožní lepší centralizaci služeb a soulad provozu IT s firemními potřebami.“

Analytici uvádějí, že kulturní překážky lze odstranit. Většině oddělení IT by mělo přijetí pokročilých technologií usnadnit několik nástrojů. Uvádíme pět technologií, které oboroví pozorovatelé označují za pravděpodobně nezbytné pro optimalizaci poskytování IT služeb a pro provoz datových center v nadcházejících letech.

1 – Zajištění  služby IT
Řízení výkonnosti poskytované služby IT zahrnuje řadu technologií reportujících z různých pohledů včetně zkušenosti uživatelů s příslušnou aplikací.To znamená, že oddělení IT musí být schopno získat přehled o síťových přenosech a o výkonu aplikace v rámci více různých částí spojených s danou službou.
IT potřebuje sledovat celou trasu služby pomocí techniky pokročilého zkoumání, analýzy síťových přenosů a monitoringu transakcí, a to i například v případě, když opustí podnikovou síť a nachází se někde v prostředí externích cloudů.

Předpoklad záruky služby IT není zcela nový a donedávna se o tuto oblast starali spíše service provideři.  Podnikové IT organizace se ale postupně začaly samy vyvíjet do podoby poskytovatelů služeb.

Firmy jako BMC, CA, HP, IBM a nyní také EMC prosazují schopnost poskytovat přehled o životním cyklu IT služby. Rychlost, s jakou společnosti zavádějí a rozšiřují využití virtualizace, a rostoucí zájem o prostředí interního a externího modelu cloud computingu zvyšují potřebu zavedení takové technologie. „Jednou z nutností je mít komplexní přehled, což znamená úplnou viditelnost a řízení kvality uživatelského prostředí a kvality služby,“ tvrdí Evelyn Hubbertová, analytička agentury Forrester Research. „Znamená to, že potřebujeme vidět přenosy ve všech sítích, systémech, aplikacích a databázích, které dané služby využívají. IT organizace si proto uvědomují, že potřebují spíše řídit služby než infrastrukturu.“

2 – Správa virtuálních systémů
Oboroví pozorovatelé prohlašují, že bez podpory heterogenních virtuálních systémů a pokročilých funkcí zahrnujících výkon a správu kapacity nemůže správa cloudu existovat.

„Virtualizační a automatizační technologie s cloudem přímo souvisejí. Virtuální servery tvoří výpočetní prostředí a automatizace je v  případě cloudu zodpovědná za monitoring, správu, zabezpečení i vyhovění shody s předpisy,“ uvádí Andi Mann, ředitel výzkumu společnosti Enterprise Management Associates. „Virtualizace je nyní hlavním IT proudem a v oblasti správy virtuálních systémů existuje řada aktivit. Specializované firmy rozšiřují podporu tohoto typu nad rámec toho, co nabízí Vmware, a umožňují svým technologiím pokrýt větší část podnikových potřeb.“

Správa virtuálních systémů začala být pro dodavatele už v loňském roce nezbytná a do budoucna budou podnikové IT organizace muset rozšiřovat sadu svých nástrojů o podporu virtuálních systémů s více hypervizory. I když v minulých letech na scénu vstoupily firmy jako VKernel, Surgient, Fortisphere, ManageIQ, Embotics a Veeam s funkcemi správy pro zavedené virtualizační poskytovatele, analytici předpokládají, že tyto inovativní nováčky brzy převezmou společnosti nabízející správu větších systémů, aby tak zaplnily své mezery v produktové nabídce. „Lze v této oblasti očekávat mnoho akvizic, zejména v oblasti správy virtualizace, kde jsou menší dodavatelé vhodní ke konsolidaci,“ tvrdí Mary Johnston Turnerová, ředitelka výzkumu IDC.

3 – Katalog služeb IT
S tím, jak oddělení IT začínají optimalizovat poskytování svých služeb, zlepšují také způsob, jakým o poskytovaných službách informují komunitu uživatelů. Analytici tvrdí, že brzy začnou být dostupné IT služby nabízeny prostřednictvím snadno použitelného webového katalogu, neboť IT organizace zefektivňují procesy a lépe harmonizují své úsilí s obchodními požadavky.

„Katalogy služeb jsou velmi užitečné, ale se zavedením cloudu se stávají doslova nezbytnými,“ prohlašuje Mann z firmy EMA. „IT organizace si uvědomují, že musejí být schopny sdělit koncovým uživatelům, co mohou dostávat, jak často a v řadě případů také za jakou cenu. Je těžké si představit široké přijetí cloud computingu bez takového katalogu IT služeb.“

Myšlenka jeho použití není úplně nová, ale analytici se domnívají, že recese v minulém roce poskytla novou příležitost k tomu, aby bylo možné IT služby znovu identifikovat, popsat a zveřejnit jejich seznam tak, aby je uživatelé mohli používat. Systémy nejlepších postupů a metod jako ITIL ukazují, jak by mohla IT oddělení vytvořit příslušný katalog, přičemž dodavatelé jako BMC, Digital Fuel, newScale, Oblicore a PMG také vyvinuli produkty, které IT oddělením pomohou katalogy vytvořit.

„Provideři se pokoušejí vytvořit své katalogy služeb, aby jejich zákazníci věděli, co mohou dostat a kolik je to bude stát. To umožňuje IT oddělením organizovat lidské zdroje a jejich práci podle skutečných potřeb,“ uvádí Hubbertová.

4 – Automatizace procesů IT
Virtualizace i cloud computing budou ze své podstaty spoléhat na automatizaci více než na kteroukoli jinou technologii. Analytici uvádějí, že automatizace IT procesů se již stala nezbytným nástrojem pro firmy nasazující virtuální servery. Potenciál těchto služeb však jednoduše řečeno nemůže bez ní fungovat.

„Aby byly zajištěny konzistentní konfigurace, je automatizace potřebná pro všechno – od provisioningu virtuálních serverů až po audit prostředí. Z hlediska monitoringu bude schopna udržet krok s virtuálním prostředím a rozpoznávat nastalé změny způsobem, jakým by to lidský operátor prostě nedokázal,“ prohlašuje Jim Frey, ředitel výzkumu EMA. „Automatizace bude v těchto prostředích dokonce použita i k provádění analýz a ke hledání potenciálních problémů dříve, než negativně ovlivní poskytování odpovídající služby.“

Automatizace procesů IT je očekávána v takovém rozsahu, že do této technologie investují dokonce i společnosti, které nejsou přímo na software pro správu zaměřeny. Například Microsoft nedávno získal firmu Opalis, která se zabývá automatizací IT procesů, a analytici prohlašují, že si tento dodavatel uvědomuje, jak důležitá bude tato technologie pro IT organizace v nejbližších letech.

„Jde o skutečně potřebné řešení, jež nabývá na důležitosti, mluvíme-li o virtuálních systémech, protože vyžadují rychlé odezvy a provedení úkonů rychlostí automatu, ne člověka, který je v tomto směru pomalý,“ vysvětluje Mann. „Microsoft byl jedním z dodavatelů, kteří automatizaci opomíjeli, takže mu akvizice Opalisu dává šanci rozšířit automatizaci na platformu Azure a další cloudová prostředí. Cloud computing totiž vyžaduje úroveň pracovních postupů a přípravu, kterou by Microsoft za krátkou dobu jen sám dobře zvládnout nemohl.“

5 – Plánování IT prostředků
IT organizace, které již virtualizaci používají a plánují prozkoumat cloud computing, budou také muset v blízké době využít procesy pro plánování IT prostředků IT a tomu odpovídající technologie. Kombinace zásad plánování kapacity a řízení financí stejně jako sledování využití služeb a plánování IT prostředků umožní oddělením IT pochopit, jak jsou služby využívány, a zajistit, že i v těch nejdynamičtějších prostředích dokážou rychle reagovat na obchodní požadavky.

„Plánování kapacity je dnes tvořeno snahou zajistit dostatečnou velikost úložného a paměťového prostoru pro splnění požadavků aplikací. Virtualizace však do hry vnáší další proměnné – a jednou z mnoha je například spotřeba energie,“ uvádí Cameron Haight, viceprezident výzkumu společnosti Gartner. „Při plánování IT prostředků existuje několik dalších aspektů, které je nutno zvážit, a proces se musí stát v rámci podniku strategičtější záležitostí.“ Analytici Gartneru v loňském roce uvedli ve své studii mnoho různých vlivů, které je nutno při správném podnikovém plánování IT prostředků zvažovat. Tradiční metriky týkající se kapacity IT je nutno vážit  spolu s obchodními požadavky, s lidským kapitálem, finančními ukazateli, vybavením a údaji o napájení, riziku a informacemi o shodě stejně jako s umístěním zátěže. Podle zprávy Gartneru jsou dalšími aspekty správa konfigurace, management vybavení, řízení změn či správa událostí a výkonnosti.

„Dokážu si představit, že se jednou osoba zodpovědná za plánování IT kapacity bude muset dívat na příslušné potřebné prostředky pro daný den a rozhodnout, zda by měli v té době použít vlastní zdroje, nebo externí poskytovatele, aby získali nejlepší celkovou hodnotu,“ uvádí Haight. „Není to tak vzdálené od skutečnosti, že IT oddělení budou muset mít implementované nástroje k rychlé analýze nákladů, kvality a výkonu služeb pocházejících z více zdrojů a budou vybírat nejlepší řešení případ od případu.“Komentáře