Zoptimalizujete si infrastrukturu pro ukládání dat (2.)

S rostoucím objemem ukládaných dat stoupají i požadavky na storage. Do hry se tak dostávají deduplikace informací, pokročilé metody zálohování či migrace dat bez zatížení podnikových systémů.


Dokončení včerejšího článku...

Komplexní strategie řeší nejen správu informací, možná rizika a soulad s vnějšími/vnitřními pravidly, ale též firmám umožní dosáhnout vyšší efektivity provozu, snížit náklady a zajistit lepší plánování kapacity. Dynamická strategie informační infrastruktury vychází z pojmenování a překlenutí rozdílu mezi současným a cílovým stavem, a to ve čtyřech klíčových oblastech, které mají dopad na úroveň služeb, obchodní rizika a ekonomiku:
·    Informační dostupnost – naplánovat a zajistit kontinuální a spolehlivý přístup k informacím v jakékoli podobě, kdykoli a na jakékoli zařízení.
·    Uchovávání informací – uchovat a udržovat přístup k informacím, vyplývající ze zákona a zákonných předpisů a z potřeb vlastního podnikání.
·    Informační bezpečnost – ochrana a bezpečné sdílení informací napříč společností a též směrem ven, k partnerům a zákazníkům.
·    Informační shoda – snížení rizik vyplývajících z porušení předpisů a zákonů, provozních požadavků, z možného poškození dobrého jména společnosti, snížení nákladů na audity a redukce auditních nálezů.

Migrace dat
Minimalizace dopadu datových migrací na firemní operace je klíčovou součástí práce manažera datového centra. Studie ukázaly, že hlavním důvodem migrace dat je obnova technologií, kdy je starý server nebo úložné zařízení nahrazováno jiným.

Přesun dat z důvodu obnovy technologie může být nicméně problematický, a to vzhledem k požadavkům na dostupnost aplikací, k nekompatibilitě mezi zdrojovým a cílovým systémem, anebo k časovým či finančním limitům. I když výměna technologie se obvykle provádí mimo pracovní dobu, v dnešním prostředí, které velmi často funguje v nepřetržitém režimu, to může znamenat řadu rizik.

Migrace ale není vždy spojena pouze s obnovou technologie – dochází k ní i v archivačních systémech při přesouvání dat v rámci právě uplatněného pravidla pro řízení životního cyklu informace (ILC policy), tedy například přesun z produkčních disků na SATA disky, jak bylo popsáno výše.

Typickými riziky spojenými s migrací dat jsou překrývání nákladů na nájem, údržbu a provoz, kdy je v datovém centru zároveň staré i nové zařízení. Dále migrace dat mezi systémy od různých výrobců, neboť tyto nebývají vzájemně kompatibilní, riziko ztráty dat nebo jejich poškození v případě nesprávně provedené migrace a konečně delší výpadky aplikace, v tom horším případě dokonce nejde příslušný software po migraci vůbec nastartovat. S ohledem na vlastní důvod migrace, s tím spojené potenciální potíže a rizika a s ohledem na omezení vyplývající z potřeb byznysu a z možností IT je třeba zvolit optimální metodu migrace.

Off-line migrace
Metody off-line migrace vyžadují zastavení aplikací po dobu přesunu dat, a tudíž jsou vhodné jen pro případy, kdy je možné tolerovat významnější výpadky poskytované služby. Protože doba tohoto výpadku často závisí na kvantitě přenášených dat, tento mechanizmus přesunu dat nelze doporučit pro často využívané aplikace nebo aplikace, které musejí být přístupné i mimo standardní pracovní dobu.

Off-line migrace většinou vyžaduje ruční manipulaci s daty nebo soubory, což zvyšuje riziko chyby způsobené lidským faktorem.

·    Obnova ze zálohových pásek
U této metody je nezbytné vytvořit záložní kopii dat a následně datová pole nebo servery odstavit, aby bylo zajištěno, že nepřibudou žádná nová data. Data jsou posléze obnovena ze záložních pásek a přesunuta na nové pole a/nebo servery.

Jde sice o levné řešení – zejména s přihlédnutím k tomu, že záložní software dnes používají prakticky všechny firmy – nicméně vyžaduje značnou administrativní zátěž a též odstavení aplikací.

·    Přenos přes FTP
Při této variantě off-line migrace jsou soubory ze zdrojového systému na cílový kopírovány manuálně přes FTP protokol. Jelikož tato metoda vyžaduje manuálně přenést všechny soubory, nelze ji doporučit pro případy, kdy data obsahují vysoký počet samostatných souborů.

Přenos přes FTP neposkytuje kontrolu nad propustností síťové vrstvy použité pro migraci, což může mít dopad na provoz jiných aplikací, případně zhoršit uživatelskou odezvu. Tato metoda rovněž neumožňuje ověření kompletního přenosu dat.

On-line migrace
Metody on-line migrace obecně umožňují přenos dat i při běžících aplikacích. Nicméně se může stát, že konkrétní vybraná metoda bude omezena na prostředí od jediného konkrétního dodavatele. Jiné metody zase mohou spotřebovat významnou část procesorového výkonu, což pak bude mít za následek zpomalení aplikací nebo jiné poruchy.

·    Replikace na úrovni diskového pole
Tato varianta nabízí vysoký komfort služby, na druhou stranu však funguje pouze mezi podobnými zařízeními. To v důsledku může znamenat závislost na jediném dodavateli a zvýšení nákladů.

·    Volume management/replikace
Volume management se používá zejména pro kontrolu zdrojů mapováním logického pohledu na úložný prostor na skutečné fyzické disky. Metoda je vhodná pro přesun malých objemů, jinak je totiž pomalá. Navíc toto řešení může vyžadovat instalaci dalšího softwaru.

·    On-line non-disruptive migrace
Na trhu je v současnosti několik produktů, které jsou určeny pro takzvaný nezatěžující přesun dat, což znamená, že k přenosu informací dochází bez výpadků nebo zpomalení systému.

Data lze přenášet při udržení dostupnosti všech aplikací, díky čemuž je snadné provádět upgrady na nová pole, zlepšovat výkon aplikací a spravovat dostupnost informací po celou dobu jejich životního cyklu. Využít lze tyto nástroje pro migraci na pole jiného dodavatele a zpravidla také poskytují efektivnější způsob pro migraci dat s lepším poměrem cena/výkon.

Autor je pracovníkem firmy IBM.











Komentáře