Bez certifikátů ani ránu

Certifikovaní zaměstnanci jsou jedním z nejcennějších aktiv, které společnosti vlastní.

Bez certifikátů ani ránu


Certifikace IT profesionálů může být důležitá pro rozvoj společností dodávajících výpočetní technologie i pro efektivní fungování IT oddělení v podnicích a organizacích, které se dodávkami IT nezabývají. V mnoha případech jsou certifikovaní IT profesionálové pro IT společnosti klíčovým aktivem, díky němuž je možné zúčastnit se výběrových řízení a získat významné zakázky.

Certifikovaní odborníci působící ve výpočetních odděleních non-IT podniků zase mohou mít rozhodující vliv na úspěšnou digitalizaci organizace a udržení její konkurenceschopnosti.

Rozvoj schopností těchto osob a jejich kompetencí účastnit se řízení organizace by dnes měly být zahrnuty ve strategických cílech každého podniku, který to s digitalizací svých byznys procesů myslí vážně. Kroky vedoucí ke zvyšování znalostí a dovedností by také měly být rozpracovány v dílčích směrnicích tak, aby všichni manažeři podílející se na řízení znali hodnotu každého certifikovaného IT profesionála.

Každá IT společnost může mít různé požadavky na své IT profesionály, které obvykle vyplývají ze schválených strategických cílů. Přesto existuje několik hlavních důvodů proč mít certifikované IT profesionály, které platí pro většinu dnešních organizací.

Dodavatele IT obvykle motivuje touha stát se lídrem ve svém oboru mezi IT společnostmi dodávajícími na trh obdobná řešení a produkty pro své zákazníky. Platí to zejména v případech, kdy konkurenční firmy už zaměstnávají odborníky disponující potřebnými certifikacemi.

Důležitou roli hraje i fakt, že dnes prakticky všichni zadavatelé výběrových řízení vyžadují certifikované IT profesionály. To, že dodavatel může prokázat odbornost svých zaměstnanců příslušnými certifikáty, bývá jedním z hlavních a rozhodujících kritérií při výběru dodavatele.

U většiny uživatelských organizací se podnikové IT postupně přesouvá z pozice nákladového střediska do role klíčového hybatele byznysu. S tím stoupá důležitost odborných znalostí a dovedností pracovníků IT oddělení.

Pro každého IT profesionála je důležité se vzdělávat a získávat nové znalosti ve svém oboru. Technologie a zvyklosti, které ještě před několika lety byly považovány za špičkové, jsou dnes nahrazovány nebo rozvíjeny takovým tempem, že jakýkoli IT odborník ztrácí bez neustálého sebevzdělávání krok.

Ideální je, pokud mají zaměstnavatel i zaměstnanec podobný zájem na certifikacích a vůli certifikát získat. Pracovník může mít zájem dosáhnout vyšší kredit u svých kolegů zabývajících se stejnou činností nebo sám pociťuje, že jeho praktické znalosti, zkušenosti a úspěšně ukončené projekty na současné úkoly a výzvy nestačí. Může také chtít získat lepší výchozí pozici pro postup na odpovědnější a lépe ohodnocenou funkci nebo pociťuje konkurenční tlak na pracovním trhu.

Ať už jde ze strany zaměstnance o vlastní zájem zvýšit si kvalifikaci, nebo je k tomuto kroku přinucen podmínkami nastavenými jeho zaměstnavatelem, měli by si podnik i pracovník především položit otázku, jaká certifikace je pro něj v dané chvíli optimální.

Informačními technologiemi se v organizacích zabývají různí IT profesionálové rozdělení podle odborností s různým zaměřením a s různými profesními znalostmi. Pro tyto odborníky existují rozmanité možnosti mezinárodně uznávaných certifikací. Certifikační programy jsou přitom obvykle sestaveny tak, aby odpovídaly pracovní náplni a zaměření IT profesionálů.

Vedení podnikové informatiky by mělo vědět, jaké možnosti zvyšování kvalifikace IT odborníků jednotlivá vzdělávací střediska a certifikační autority poskytují. S těmito znalostmi může své lidi účelně posílat do kurzů a školení a následně získat certifikované IT profesionály, kteří jsou schopni řešit projektové záměry a obstát před konkurencí na trhu.

Podniková informatika obvykle zahrnuje několik základních skupin rolí a funkcí. IT odborníky můžeme například rozdělit do rolí zabývajících se managementem IT a řízením IT projektů, IT procesy, analýzou IT, bezpečností IT, správou hardwaru a softwaru, vývojem softwaru a podpůrnými činnostmi. Samostatnou skupinu rolí tvoří u dodavatelů IT obchod.

Úvodní foto: © macrovector - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 2/2016
Tématu certifikací a vzdělávání se věnuje dopodrobna vydaní Computerworldu, které se můžete koupit zde.
Komentáře