KPMG: Služeb, které firmy zajišťují zvenčí, přibývá

Průzkum poukázal mimo jiné na některé nedostatky, kterými by se společnosti na obou stranách měly zabývat, pokud nechtějí ztrácet čas, peníze a svoji dobrou pověst - firmy totiž neumějí dostatečně přesně měřit užitek z těchto služeb a podceňují i význam lidského faktoru.Aktivity, které netvoří jádro firemního byznysu, je dobré poptávat zvenčí. Tzv. sourcing proto využívá stále více společností. Jeho význam roste natolik, že se z něj stává jeden z klíčových strategických nástrojů. Pečlivý výběr dodavatele a ochota sdílet s ním důležité informace zvyšují konkurenceschopnost podniku na trhu. Vyplývá to z globálního průzkumu, který provedla síť poradenských společností KPMG.
Průzkum však zároveň poukázal na některé nedostatky, kterými by se společnosti na obou stranách měly zabývat, pokud nechtějí ztrácet čas, peníze a svoji dobrou pověst - firmy neumějí dostatečně přesně měřit užitek z těchto služeb a podceňují význam lidského faktoru.
Globalizace, rostoucí konkurence a rychlý ekonomický vývoj tlačí firmy k větším výkonům, snižování nákladů a zlepšování kvality a efektivnosti poskytovaných služeb. Řada společností proto přehodnocuje své obchodní modely.

Díky všem těmto vlivům se zájem o služby zvenčí zvyšuje. Řídící pracovníci již začínají věřit tomu, že rozhodování o sourcingu do jejich života patří a zaslouží si strategický přístup. „Rychlý vývoj sourcingu a jeho zařazení mezi klíčové strategické nástroje přináší veliký potenciál pro všechny, kteří tuto službu správně uchopí,“ uvádí Eva Racková, partnerka společnosti KPMG Česká republika odpovědná za oddělení Řízení rizik a poradenské služby.
Existují však i určité nedostatky, především v nedostatečném využívání metod sloužících k měření výsledků zajišťovaných služeb. Stejně tak by byl třeba pečlivější přehled o nákladech, které firma na sourcing vynaloží. „Pokud má sourcing zůstat mezi hlavními strategickými nástroji firem, bude muset celé odvětví učinit velký krok vpřed,“ upozorňuje Eva Racková.

Sourcing přináší užitek…
87 procent respondentů průzkumu považuje tvrzení, že téměř 50 procent sourcingových projektů není úspěšných, za zjednodušené, nebo nepřesné. Podle vlastních zkušeností pouze u 14 procent respondentů se obchodní a finanční ukazatele výrazně lišily v negativním slova smyslu od očekávání, se kterými do sourcingového projektu šli.
Většina společností se domnívá, že sourcing pozitivně přispívá k celkovému úspěchu jejich podnikání. Celých 89 procent společností proto plánuje zachovat, popřípadě ještě zvýšit množství outsourcovaných služeb. Sourcing jim pomáhá zlepšovat obchodní cíle v řadě oblastí - kvalitě, nákladech, dodávkách, inovací a schopnosti reagovat na vnější podněty.

…ale firmy ho nedokáží dostatečně změřit
Výzkum ukázal, že ne všichni dokáží maximálně využít výhod, které sourcing přináší. Konkrétně polovina respondentů si myslí, že jejich dodavatelé služeb nedokáží dostatečně pružně reagovat na změny v jejich podnikání. Pouze 47 procent firem věří, že poskytovatelé sourcingu přinášejí do jejich podnikání nové zkušenosti. Někteří poskytovatelé si tento problém uvědomují.
Přestože mnoho společností hodnotí vztahy s poskytovateli služeb kladně, často nedokáží přesně určit užitek, který jim z sourcingu plyne. 42 procent firem věří, že využití sourcingu pro určité činnosti pomohlo jejich finančním výsledkům. Jen 27 procent je ale přesvědčeno, že to zlepšilo jejich konkurenceschopnost. „Problémy jak definovat a přesně změřit výhody, které sourcing přináší, jsou velmi závažné. Zlepšení finanční výkonnosti podniku a jeho konkurenceschopnosti jsou totiž často hlavními motivy, proč se firmy pro sourcing rozhodují,“ upozorňuje Eva Racková.
Kontrola výsledků většinou chybí
Firmy se domnívají, že se jim sourcing určitých procesů vyplácí, zvyšuje jejich finanční výkonnost, hodnotu pro majitele firmy a konkurenceschopnost. Přesto zhruba polovina z nich nepoužívá formální strategické kontroly toho, jaký mají z sourcingu užitek. „72 procent společností využívajících sourcing nemá stanovená kritéria pro měření úspěchu či neúspěchu dodávaných služeb, popřípadě tato kritéria nesdílí s dodavateli těchto služeb,“ podotýká Eva Racková.
„Měření obchodních přínosů je obtížné, a proto převládá tendence neměřit je vůbec,“ potvrzuje například jeden z dotazovaných.
Výše uvedené nedostatky však vytváří velký prostor jak zvýšit přínos sourcingu pro firmy. Je ale třeba, aby klienti nastavili hodnotící kritéria, která se budou týkat přínosu pro inovace, obchodu, konkurenceschopnosti, spokojenosti koncového zákazníka, spokojenosti dalších klientů, přístupu zaměstnanců či zvýšení produktivity.
Klienti zapomínají hlídat náklady
Dalším problém, na který výzkum KPMG ukázal, je, že mnohé společnosti nehlídají své náklady vynaložené na výběr poskytovatele sourcingu. „Každá třetí společnost neeviduje své náklady, které musí vynaložit při výběrovém procesu na dodavatele služeb. A to přesto, že mnoho firem sahá po sourcingu právě proto, aby své náklady snížilo a efektivitu zvýšilo,“ říká Eva Racková.

Pracovní tým je důležitější než technologie
Často podceňovaným problémem je i význam lidského faktoru. Pouze 12 procent firem, které využívají služeb zvenčí, uvádí, že problémy se sourcingem souvisejí s technologiemi. 60 procent naopak uvádí, že problémy souvisejí vždy nebo téměř vždy s lidmi, kteří se účastní projektu. Tuto zkušenost potvrzují i poskytovatelé služeb. Výběr dodavatele se obvykle příliš zaměřuje na technickou stránku věci. Přitom to jsou hlavně lidé, zaměstnanci, odborníci, kteří tvoří klíčový faktor odlišující jednotlivé konkurenční dodavatele.


Komentáře