Trendy: Hlavní směry IT investic v ČR

Do řešení ERP hodlá v letošním roce investovat přibližně třetina (34 %) českých organizací: V kontextu plánování rozvoje IT v jednotlivých organizacích hraje významnou roli také alokace finančních prostředků mezi přesně vymezené IT projekty. Aktuálně dostupné údaje v této souvislosti mapují plánovanou strukturu IT investic z hlediska konkrétních oblastí, které sledované organizace budou v průběhu tohoto roku rozvíjet.Do řešení ERP hodlá v letošním roce investovat přibližně třetina (34 %) českých organizací: V kontextu plánování rozvoje IT v jednotlivých organizacích hraje významnou roli také alokace finančních prostředků mezi přesně vymezené IT projekty. Aktuálně dostupné údaje v této souvislosti mapují plánovanou strukturu IT investic z hlediska konkrétních oblastí, které sledované organizace budou v průběhu tohoto roku rozvíjet.

Uvedené záměry jsou pro jednotlivé IT projekty sledovány vždy ve dvou rovinách - jednak z hlediska celkového podílu organizací plánujících daný projekt realizovat, a jednak z hlediska podílu finančních prostředků, které každá jednotlivá organizace plánuje do specifikovaného IT projektu investovat. První ukazatel vypovídá o penetraci příslušného IT projektu v rámci sledovaného segmentu podnikové sféry, zatímco druhý z ukazatelů je finančním vyjádřením významu daného projektu pro průměrnou organizaci.

Rozvoj infrastruktury

Z aktuálních dat je patrné, že nejvyšší podíl na finančních prostředcích vyčleněných na rozvoj informačního systému v jednotlivých subjektech (přibližně 26 %) bude v průběhu tohoto roku investován do základní systémové infrastruktury, tedy do nákupu serverů, klientských stanic, PC, do rozvoje sítí apod. Z provedené analýzy dále plyne, že tyto investice představují nejvyšší podíl (29 %) v organizacích s IT rozpočtem nepřesahujícím 1 milion Kč. Současně přitom platí, že s rostoucí výší IT rozpočtu klesá relativní podíl investic do základního vybavení - v případě subjektů, které investují do svého IT částky přesahující 50 milionů Kč, činí průměrný podíl investic do základní infrastruktury necelou jednu pětinu (18 %).

Při podrobnější analýze této oblasti investic je třeba se ještě zastavit u penetračního ukazatele. Platí totiž, že do systémové infrastruktury plánují investovat své finanční prostředky přibližně tři čtvrtiny organizací, zbývající jedna čtvrtina pak s investicemi tohoto druhu v letošním roce vůbec nepočítá a své prostředky bude alokovat do jiného typu IT projektů. Také tento údaj staví infrastrukturní investice na první místo mezi všemi ostatními IT projekty. Vedoucí postavení těchto IT projektů v obou sledovaných ohledech je sice pochopitelné, ale zároveň je typické pouze pro zmíněnou oblast.

Z hlediska počtu organizací, které plánují realizovat příslušný IT projekt, stojí na druhém místě projekty v oblasti bezpečnosti (v letošním roce je plánují realizovat přibližně tři organizace z pěti, přičemž v průměru se tyto investice budou na celkových IT rozpočtech podílet devíti procenty). Třetí investiční oblastí je implementace nástrojů pro řízení a správu systému, kterou plánuje v průběhu letošního roku zavést (popřípadě rozšířit) přibližně polovina organizací (48 %). Tyto organizace přitom na tento typ projektů vyčlení v průměru 6 procent ze svých celkových finančních prostředků na rozvoj IT.

Specifika ERP

Za pozornost dále stojí přibližně třetina organizací (34 %), které plánují investovat do ERP řešení. Z podrobnějších údajů je patrné, že implementace ERP je úzce korelována s konkrétními vertikálami (vysoké relevance dosahují tyto projekty mezi průmyslovými podniky, zatímco v rámci institucí finančního sektoru a organizací veřejné správy jsou relevantní jen pro jednotlivé konkrétní organizace). Rovněž se ukazuje, že penetrace těchto projektů závisí na velikosti organizací, kdy mezi největšími subjekty s více než 1 000 pracovníky zaujímá přibližně poloviční podíl, zatímco mezi nejmenšími subjekty zaměstnávajícími méně než 100 pracovníků se dotýká pouze jedné pětiny subjektů.

Význam ERP řešení tedy nespočívá ani tak ve vysoké penetraci, ale spíše v objemu finančních nákladů spojovaných s těmito projekty. Ukazuje se totiž, že tato řešení představují z hlediska podílu investic druhou nejvýznamnější položku - implementace ERP (popřípadě jeho rozšíření) totiž ukrojí z IT rozpočtů relevantní části organizací v průměru jednu desetinu.

Foto: IDG


Komentáře