Trendy: Serverové operační systémy v Česku

S serverovou variantou systému Linux je možné se setkat v nadpoloviční části českých organizací: Samostatná část závěrů z provedeného výzkumného šetření mezi koncovými uživateli, kterými jsou institucionální předplatitelé časopisu Computerworld, dokumentuje používání hlavních operačních systémů pod kterými jsou provozovány servery.S serverovou variantou systému Linux je možné se setkat v nadpoloviční části českých organizací: Samostatná část závěrů z provedeného výzkumného šetření mezi koncovými uživateli, kterými jsou institucionální předplatitelé časopisu Computerworld, dokumentuje používání hlavních operačních systémů pod kterými jsou provozovány servery.

Zde uvedené údaje vypovídají o penetraci jednotlivých systémů, tedy o tom, v jaké části sledovaných organizací je příslušný operační systém nainstalován a aktivně používán - tyto údaje jsou samozřejmě odlišné od zjištění, která dokumentují podíly jednotlivých operačních systémů na trhu.

Řada organizací provozuje na každé části ze svých serverů různé operační systémy, typickou kombinaci představuje Windows a Linux, nicméně také současný provoz části serverů pod Windows a části pod Unixem není nijak neobvyklý. V této souvislosti jsou linuxové servery mnohdy nasazovány na komunikační servery, popřípadě jsou využívány jako firewally, zatímco souborové a aplikační servery bývají často provozovány pod operačním systémem Windows.

Windows vede

Ze získaných informací je patrné, že devět organizací z deseti používá na některém ze svých serverů operační systém Windows. Zároveň z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že Linux je druhým nejvíce rozšířeným operačním systémem - z konkrétních zjištění je zřejmé, že s Linuxem je dnes možné se setkat v nadpoloviční části organizací (56%). Trojici hlavních serverových operačních systémů doplňuje Unix, který používá přibližně třetina organizací. Navíc jedna organizace z deseti má na některém ze svých serverů nainstalovaný jiný operační systém.

Podrobnější analýza ukazuje, že všechny serverové operační systémy jsou ve větší míře nasazovány ve větších organizacích. Nejmenší míra diferenciace mezi sledovanými podniky je z hlediska využívaného serverového systému patrná v případě Windows. Rozdíl mezi oběma extrémy, tedy mezi subjekty s méně než 100 zaměstnanci a organizacemi s více než tisícem pracovníků, činí 13 %. Mezi nejmenšími organizacemi využívá Windows na některém ze svých serverů 84 % subjektů, zatímco mezi největšími organizacemi je to 97 %.

V případě Linuxu je patrná podstatně vyšší míra diferenciace mezi jednotlivými velikostními skupinami organizací. Rozdíl mezi největšími a nejmenšími subjekty činí v tomto případě 30 % - v rámci subjektů s méně než 100 zaměstnanci totiž provozují Linux alespoň na jednom ze svých serverů přibližně dvě pětiny organizací (42 %), zatímco mezi subjekty zaměstnávající více než tisícovku pracovníků je to 72 %. Nejvíce se však velikostní diferenciace projevuje při porovnání penetrace Unixu. Tento operační systém totiž na svých serverech provozuje 12 % z nejmenších subjektů, zatímco mezi největšími organizacemi dosahuje míra penetrace 62 %.

Na velikosti záleží...

Další rozdíly v penetraci serverových operačních systémů jsou patrné při srovnávání jednotlivých organizací podle výše finančních prostředků věnovaných na rozvoj informačního systému. Zatímco Windows je využíván různými segmenty přibližně stejnou měrou, systém Linux je nasazován nejčastěji v organizacích, které věnují na svůj informační systém částku mezi jedním a deseti miliony ročně. Specifickou pozici zaujímá Unix, který je nasazován organizacemi, jejichž IT rozpočet přesahuje částku 10 milionů Kč ročně. V ostatních organizacích dosahuje přibližně dvacetiprocentní penetrace.

Aktuální údaje vypovídají o tom, že mezi verzemi operačního systému Windows dominuje verze Windows 2003 Server, kterou mezi uživateli Windows používá 85 % organizací. Druhou nejvíce rozšířenou verzí je Windows 2000 Server, kterou má nainstalováno 56 % organizací používajících Windows.

Mezi linuxovými distribucemi převládá Red Hat s podílem 56 %. Za zmínku však stojí rovněž distribuce SUSE Linux s více než pětinovým zastoupením (22 %) mezi organizacemi provozujícími na svých serverech Linux a také distribuce Debian, která dosahuje penetrace 12 %.
Vyhodnocení změn v čase naznačuje, že organizace přistupují ke změnám operačních systémů s rozvahou - dlouhodobá analýza však poukazuje na skutečnost, že operační systém Linux po třech letech stabilizace opět posílil své zastoupení, zatímco operační systém Windows zaznamenává od roku 2002 dokonce kontinuální nárůst.


Komentáře