Význam certifikace ECDL roste i mezi českými podnikateli

Mezinárodně uznávaná standardizovaná metoda ověření počítačové gramotnosti ECDL si nachází stále více příznivc· i mezi českými podnikatelskými subjekty.Mezinárodně uznávaná standardizovaná metoda ověření počítačové gramotnosti ECDL si nachází stále více příznivcù i mezi českými podnikatelskými subjekty.

Celosvětově se již podle nadace ECDL Foundation Irsko do projektu zapojilo přes 7 miliónù lidí. Počet Čechù, kteří vstoupili na cestu k získání certifikátu počítačové gramotnosti, překročil 31 tisíc, z toho více než 10 tisíc už tento proces úspěšně završilo a získalo ECDL certifikát. Podle Jana Dvoøáka z počítačové školy Gopas, která provádí testování znalostí, se zvyšuje poèet podnikatelských subjektù, které nechávají testovat své zamìstnance.

Testy ECDL lze v České republice skládat od roku 1999. Podle Jiřího Chábery ze společnosti Certicon, která zastřešuje implementaci konceptu, je při dosavadním počtu cca 31 tis. účastníků penetrace 0,3 %. O výhodách použití konceptu ECDL svědčí jeho rutinní použití na řadì českých škol, státních institucí i podniků. A právě personalisté velkých společností začínají objevovat kouzlo certifikace znalostí ECDL.

Podle Jana Dvořáka z Gopasu velké podniky pomocí ECDL analyzují současné znalosti svých zaměstnanců. „Je to vlastně taková sekundární funkce projektu ECDL,“ říká Dvořák a uvádí, že na základě analýzy úrovně počítačových znalostí jsou následné investice do vzdělání daleko efektivnější a cílenější. „Díky přesnému rozeznání a zacílení, tak mohou podniky ušetřit až desítky procent investic vynakládaných na počítačové vzdělávání,“ dodává Dvořák.


Komentáře